Gloss to the Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 25 June 2019 (VI SA/Wa 904/19)

Maciej Rogalski

Abstract


The provisions of Article 99 (4) of the Pharmaceutical Law Act stipulate the requirements for obtaining a permit for operating a generally accessible pharmacy by a given entity. The entity operating the pharmacy obtained permission before the amendment of this provision by the amendment to the Pharmaceutical Law, but applied for its change after the entry into force of this amendment. Both the Voivodeship Pharmaceutical Inspector and the Main Pharmaceutical Inspector concluded that the entity applying for a change of authorization to operate a pharmacy, which it obtained before the entry into force of the Amendment Act, must meet the requirements imposed by the currently applicable provisions of the Pharmaceutical Law. The Voivodeship Administrative Court in Warsaw annulled the decisions of both instances appealed by the entity requesting a change of authorization. The gloss to the Court’s judgement is critical, in particular as regards the Court’s interpretation of the inter-temporal provisions contained in the Amending Act.


Keywords


running a pharmacy; permission to operate a pharmacy; change of authorization to operate a pharmacy; refusal to change authorization

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Błaś A., Boć J., Przepisy przejściowe w prawie administracyjnym, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2005.

Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.

Jandy-Jendrośka J., Jendrośka K., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, red. T. Rabska, J. Łętowski, t. 3, Wrocław 1978.

Kamiński M., Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011.

Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.

Kosikowski C., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2002.

Kościelny P., Opinia prawna dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, Druk Sejmowy nr 1126 z 23 marca 2017 r.

Krekora M., Świerczyński M., Traple E., Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne, Warszawa 2008.

Mikołajewicz J., Prawo intertemporalne. Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznań 2000.

Odpowiedź na interpelację nr 19704 w sprawie interpretacji przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne (apteka dla aptekarzy). Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech, Warszawa, 11.05.2018, www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=35C0F540&view=null [dostęp: 22.08.2020].

Odpowiedź na interpelację nr 2718 w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących udziału podmiotów w rynku farmaceutycznym. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda, Warszawa, 12.05.2016, www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=39D848F7 [dostęp: 10.09.2020].

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 7885 w sprawie antykoncentracyjnych przepisów Prawa farmaceutycznego w kontekście dokonywanych i planowanych zakupów Polskiej Grupy Farmaceutycznej, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/600ABF81 [dostęp: 10.09.2020].

Ogiegło L., Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Legalis 2018.

Pismo z dnia 21 września 2016 r. od Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/441_20160922_1/$file/441_20160922_1.pdf [dostęp: 12.09.2020].

Safjan M., Bosek L., Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, Legalis 2019.

Szydło M., Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, Druk Sejmowy nr 1126 z 9 stycznia 2017 r.

Woś T., Pojęcie „sprawy” w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1990, nr 1022.

Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.

Zimmermann J., Problem „beneficium novorum” w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1987, z. 5.

AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017, poz. 1015).

ORZECZNICTWO

Uchwała NSA z dnia 19 października 2015 r., II OPS 1/15, www.orzeczenia-nsa.pl.

Wyrok NSA z dnia 7 lipca 1988 r., IV SA 451/88, „Gospodarka – Administracja Państwowa” 1988, nr 22.

Wyrok NSA z dnia 21 grudnia 1999 r., IV SA 2079/97, LEX nr 48737.

Wyrok NSA z dnia 1 sierpnia 2013 r., I FSK 1245/12, Legalis nr 737538.

Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2013 r., I FSK 1274/12, Legalis nr 737870.

Wyrok NSA z dnia 22 maja 2015 r., I OSK 2454/13, www.orzeczenia-nsa.pl.

Wyrok SN z dnia 7 maja 2002 r., III RN 59/01, OSNAPiUS 2003, nr 3, poz. 56.

Wyrok TK z dnia 7 maja 2014 r., K 43/12, OTK-A 2014, nr 5, poz. 50.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 września 2007 r., VII SA/Wa 1039/07, Legalis nr 268931.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 października 2008 r., VII SA/Wa 1415/08, Legalis nr 172318.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2015 r., VI SA/Wa 399/15, Legalis nr 1351604.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 r., VI SA/Wa 2906/15, Legalis nr 1630750.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 maja 2017 r., VI SA/Wa 2907/15, Legalis nr 1648552.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r., VI SA/Wa 173/17, Legalis nr 1630961.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 maja 2017 r., VI SA/Wa 2581/1, www.orzeczenia-nsa.pl.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2017 r., VI SA/Wa 425/16, Legalis nr 1725416.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r., II SA/Wa 305/17, Legalis nr 1681565.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r., VI SA/Wa 2690/15, Legalis nr 1731226.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2018 r., VI SA/Wa 2598/17, Legalis nr 1866236.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 września 2018 r., II SA/Kr 598/18, Legalis nr 1825871.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 listopada 2018 r., VI SA/Wa 1291/18, Legalis nr 1870015.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r., VI SA/Wa 904/19, Legalis nr 2215467.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.341-354
Data publikacji: 2020-09-30 22:32:05
Data złożenia artykułu: 2019-12-06 18:07:35


Statistics


Total abstract view - 1010
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Maciej Tadeusz Rogalski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.