Gloss to the Decision of the Supreme Court of 15 January 2017 (V CSK 298/18)

Radosław Pastuszko

Abstract


The decision deals with the issue of the use of the institution of witness exclusion in relation to a person referred to a notarial act (drawing up a will) as a trusted person pursuant to Article 87 § 1 (3) of the Law on Notary. The author presented the legal situation of the witness of the will and the person trusted in the preparation of the notarial deed, as well as the legal character of the documentation in the notarial testament of the presence of the trusted person.


Keywords


testament; inheritance; notary; witness

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Allerhand M., Prawo o notariacie, Lwów 1934.

Dekret z dnia 8 października 1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. nr 60, poz. 328 z późn. zm.).

Drozd E., Forma aktu notarialnego, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Oleszko, R. Sztyk, Poznań–Kluczbork 1993.

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, Warszawa 1959.

Oleszko A., Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza, Warszawa 2014.

Oleszko A., Glosa do uchwały SN z dnia 19 lipca 2001 r., III CZP 36/01, „Rejent” 2001, nr 12.

Pastuszko R., Redakcja testamentu notarialnego w zakresie powołania spadkobiercy czy ustanowienia zapisobiercy zwykłego, „Rejent” 2018, nr 3.

Postanowienie SN z dnia 12 marca 1998 r., II CKN 147/97, OSNC 1998, nr 11, poz. 175.

Postanowienie SN z dnia 15 maja 2003 r., I CKN 367/01, LEX nr 585680.

Postanowienie SN z dnia 26 lutego 2009 r., IV CSK 471/08, LEX nr 583892.

Uchwała SN z dnia 19 lipca 2001 r., III CZP 36/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 7.

Uchwała SN z dnia 18 listopada 2015 r., III CZP 69/15, OSNC 2016, nr 11, poz. 127.

Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. 1963, nr 19, poz. 106 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1460 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. nr 33, poz. 176 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. 2019, poz. 540 z późn. zm.).

Wójcik S., Glosa do uchwały SN z dnia 19 lipca 2001 r., III CZP 36/01, OSP 2002, nr 2, poz. 18.

Wójcik S., Wpływ notariusza na powstanie stosunków cywilnoprawnych z umów, [w:] Problematyka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego. II ogólnopolska notarialna konferencja naukowa w Krakowie, red. R. Sztyk, Poznań–Kluczbork 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.4.177-185
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-12-08 18:35:48


Statistics


Total abstract view - 730
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Radosław Pastuszko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.