Admissibility of Unconventional Trade Marks Registration within the European Court of Justice Statements

Justyna Konikowska-Kuczyńska

Abstract


On 16 March 2019 the amendment of the Act – the Industrial Property Law, which implemented the European Parliament and EU Council Directive 2015/2436 of 16 December 2015, aiming the rapprochement of legislation within the membership countries regarding trade marks. The essential change, that the amendment implemented is the cancellation of the necessity of graphical representation of the trade mark, what allows to simplify the registration of the unconventional trade marks. The purpose of the article is to present how the registration of unconventional trade marks looked within the light of the Luxembourg tribunal’s statements.


Keywords


trade mark; unconventional trade marks; graphical representation; trade marks registration

References


LITERATURE

Andrzejewski M., Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, ed. P. Kostański, Warszawa 2014.

Co to jest znak towarowy?, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy [access: 5.04.2020].

Common Communication: Distinctiveness of three-dimensional marks (shape marks) containing verbal and/or figurative elements when the shape is not distinctive in itself, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_en.pdf [access: 20.04.2020].

Common Communication on the representation of new types of trade marks, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_en.pdf [access: 20.04.2020].

Definicja znaku towarowego, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/trade-mark-definition [access: 5.04.2020].

Demby-Siwek E., Nowe rodzaje znaków towarowych w polskim Prawie własności przemysłowej, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2019, no. 1.

Demby-Siwek E., Zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2015, no. 4.

Funka P., Zdolność odróżniająca znaku towarowego w aspekcie prawnoporównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2006, no. 95.

Kicia M., Kolor per se jako znak towarowy w świetle orzecznictwa europejskiego, „Rzecznik Patentowy” 2004, no. 1–2.

Koczanowski J., Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1976, no. 8.

Kostański P., Marek T., Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015, no. 130.

Lampart M., Uwagi do proponowanych zmian w przepisach unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014, no. 4(15).

Michalak A., Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej, Warszawa 2012.

Mordwiłko-Osajda J., Znak towarowy – bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej, 2019, www.gov.pl/web/rozwoj/prezydent-podpisal-nowelizacje-prawa-wlasnosci-przemyslowej [access: 5.04.2020].

Promińska U., Znaki towarowe i prawo ochronne, [in:] Własność przemysłowa i jej ochrona, eds. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2014.

Przedstawienie graficzne – rodzaje znaków, https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/elimination-of-graphical-representation-requirement [access: 5.12.2019].

Rutkowska-Sowa M., Prawo znaków towarowych, [in:] Prawo własności intelektualnej, ed. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.

Sherliker T., The registered layout: A new type of trade mark for Apple, “Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2014, vol. 9(12), DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpu169.

Sitko J., Znaki towarowe i prawa ochronne, [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, eds. T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Warszawa 2015.

Szewc A., Mazurek M., Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 14b: Prawo własności przemysłowej, ed. R. Skubisz, Warszawa 2012.

Venootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing’s Application, 1999, E.T.M.R. 429 OHIM Bo A R156/1998/2.1999, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/smell [access: 5.12.2019].

Witkowska M., Michalak A., Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, ed. A. Michalak, Warszawa 2016.

Wojcieszko-Głuszko E., Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych, [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 14b: Prawo własności przemysłowej, ed. R. Skubisz, Legalis 2017.

Ziółkowski M., Kolor jako cenny znak towarowy, „Rzeczpospolita” 26.06.2012, https://archiwum.rp.pl/artykul/1153600-Kolor-jako-cenny-znak-towarowy.html [access: 5.12.2019].

Ziółkowski M., Motion trademarks as an element of brand promotion, www.iplawwatch.com/2016/10/motion-trademarks-as-an-element-of-brand-promotion [access: 5.12.2019].

Ziółkowski M., Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, no. 1.

Ziółkowski M., Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436/12, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, no. 12.

LEGAL ACTS

Act of 20 June 2000 – Industrial Property Law (Journal of Laws 2017, item 776).

Act of 20 February 2019 amending the Industrial Property Law (Journal of Laws 2019, item 501).

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 of 5 March 2018 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431 (OJ EU L 104/37, 24.04.2018).

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast) (OJ EU L 336/1, 23.12.2015).

The International (Nice) Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks established by an Agreement concluded at the Nice Diplomatic Conference, on June 15, 1957, was revised at Stockholm, in 1967, and Geneva, in 1977, and amended in 1979.

Regulation 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ EU L 154/1, 16.06.2017).

Regulation of the Prime Minister of 8 December 2016 regarding filling and processing trade mark application (Journal of Laws 2016, item 2053).

CASE LAW

Judgement of the CJEU of 12 December 2002 in the case C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2002:748.

Judgement of the CJEU of 6 May 2003 in the case C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244.

Judgement of the CJEU of 24 June 2004 in the case C-49/02, Heidelberger Bauchemie, ECLI:EU:C:2004:38.

Judgement of the CJEU of 27 October 2005 in the case T-305/04, Eden SARL v. OHIM, ECLI:EU:T:2005:380.

Judgement of the CJEU of 10 July 2014 in the case C-421/13, Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2014:2070.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 9 December 2011, GSK 1346/10, LEX no. 1134648.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.117-133
Data publikacji: 2020-09-30 22:31:39
Data złożenia artykułu: 2019-12-13 13:24:15


Statistics


Total abstract view - 1423
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Justyna Konikowska-Kuczyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.