The Expiry of the Mandate of the Vogt Due to Being Fined for Non-compliance with the Obligation of Crisis Management. Gloss to the Judgement of the District Court in P. of 18 April 2019 (II K 1164/14)

Mirosław Karpiuk, Tomasz Włodek

Abstract


The tasks concerning public safety and order, as well as flood protection, have been assigned by the legislator to the executive body of the municipality. Task standards alone, however, cannot constitute a sufficient legal basis for determining obligations of the authority within this scope, especially in the context of criminal-law assessment of their non-fulfillment. Such assessment requires a precise setting of the content of the competency standards since only such norms can establish obligations of the authority and constitute an instrument for carrying out the tasks. The legislator should clearly indicate the obligations incumbent on the authority, and the criminal court should determine the ones which have not been fulfilled giving a specific provision of law requiring a specific action.


Keywords


expiry of the mandate of the vogt; non-compliance with the obligations; crisis management; flood

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013.

Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Chmaj M., Ocena przepisów poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, Druk Sejmowy nr 3163.

Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.

Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2017.

Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.

Czuryk M., Kostrubiec J., The legal status of local self-government in the field of public security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, nr 1.

Dobkowski J., Kompetencja administracyjna, „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea” 2008, nr 1.

Dunaj K., Prokop K., Prawoznawstwo. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2017.

Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 1.

Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4.

Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.

Karpiuk M., Pomoc społeczna jako instytucja umożliwiająca rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i jej miejsce w sferze bezpieczeństwa socjalnego, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 1.

Karpiuk M., Position of County Government in the Security Space, „Internal Security” 2019, nr 1, DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5349.

Karpiuk M., Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, nr 2, DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.27-39.

Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.

Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, nr 2.

Karpiuk M., Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.

Karpiuk M., Zadania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa społecznego dotyczące wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i odnoszące się do systemu pieczy zastępczej, „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, nr 3.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.

Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.

Kostrubiec J., Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2019.

Kostrubiec J., Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, „Barometr Regionalny” 2018, nr 5.

Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.

Matczak M., Kompetencja, [w:] System prawa administracyjnego, red. M. Matczak, R. Hauser, Warszawa 2015.

Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Lublin 2018.

Szczęch N., [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, red. M. Karpiuk, J. Kowalski, Warszawa–Poznań 2013.

Tyrawa D., Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym, Lublin 2018.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2018 r., I GSK 2276/18, LEX nr 2558172.

Wyrok TK z dnia 18 marca 2017 r., K 8/07.

Wyrok WSA z dnia 9 października 2008 r., II SA/Rz 506/08, LEX nr 505412.

Wyrok WSA z dnia 18 listopada 2009 r., IV SA/Gl 327/09, LEX nr 589404.

Wyrok WSA z dnia 16 lipca 2014 r., IV SA/Po 507/14, LEX nr 1498465.

Wyrok WSA z dnia 13 kwietnia 2017 r., II SA/Gl 124/17, LEX nr 2278648.

Wyrok WSA z dnia 24 października 2017 r., III SA/Kr 397/17, LEX nr 2381414.

Wyrok WSA z dnia 14 listopada 2018 r., II SA/Go 713/18, LEX nr 2582085.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.273-290
Data publikacji: 2020-03-29 19:06:49
Data złożenia artykułu: 2019-12-17 23:41:52


Statistics


Total abstract view - 981
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mirosław Karpiuk, Tomasz Włodek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.