Legal-Sociological Research of the Prestige of Law

Agata Przylepa-Lewak

Abstract


The prestige of law is one of the most crucial issues addressed in the sociology of law. The awareness of the degree of acceptance of the law by its addressees is a fundamental factor in the introduction of possible changes in the legal system.The notion of “prestige of law” was introduced to empirical sociology by Adam Podgórecki in the research he conducted in Poland in 1964.A new perspective in the study was to go beyond classical socio-demographic variables and put an emphasis on personality variables. It was also one of the first such studies internationally. In the fifty years that have passed since A. Podgórecki’s research, similar studies, even using exactly the same questions, have been repeated many times in both nation-wide and local studies. It should be assumed that the changes taking place in Poland and in the consciousness of its citizens during that time, such as the change of the system, increasing civil rights and freedoms, Poland’s accession to international organizations, etc., might be reflected in the increasing level of the prestige of law. But did it happen? Unfortunately not. The analysis of empirical research devoted to the prestige of law in the following article, especially after the political transformation that took place in 1989, but also nowadays, is an attempt to explain the reasons for its persistently low level.


Keywords


law; prestige; prestige of law; empirical sociology; sociology of law; empirical research; political transformation

References


LITERATURE

Borucka-Arctowa M., O społecznym działaniu prawa, Warszawa 1967.

Borucka-Arctowa M., Świadomość prawna a planowe zmiany społeczne, Wrocław 1981.

Czarnota A., Krygier M., Po postkomunizmie – następny etap? Rozważania nad rolą i miejscem prawa, „Studia Socjologiczne” 2007, no. 2.

Daniel K., Kryzys społecznego zaufania do sądów, „Studia Socjologiczne” 2007, no. 2.

Jabłoński P., Dwa sposoby respektowania prawa. Rzecz o możliwości aplikacji perspektywy frommowskiej do badań filozoficzno-prawnych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2014, vol. 96.

Jarosz M., Polska. Ale jaka?, Warszawa 2005.

Kępa M., Pilipiec S., Preferencje zawodowe studentów prawa. Raport z badania, Lublin 2018.

Kojder A., Destrukcja normatywności: jej współczesne przejawy i skutki społeczne, [in:] Śląsk – Polska – Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Księga Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, eds. A. Sułek, M.S. Szczepański, Katowice 1998.

Kojder A., Godność i siła prawa, Warszawa 2001.

Kojder A., Nowa polska elita polityczna: niezamierzony rezultat Okrągłego Stołu?, [in:] Rok 1989. Nowa Polska, odmieniona Europa, ed. A. Kojder, Warszawa 1999.

Kojder A., Oczekiwania wobec prawa i poczucie prawne społeczeństwa polskiego w przeddzień członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [in:] Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania i ekspertzy, ed. E. Skotnicka-Illasiewicz, Warszawa 2003.

Kojder A., Polacy o swoim prawie, [in:] Społeczne wizerunki prawa. Z badań: Jakiego prawa Polacy potrzebują?, eds. A. Turska, E. Łojko, Z. Cywiński, A. Kojder, Warszawa 1999.

Kojder A., Prawo w opinii Polaków w pierwszej dekadzie III RP, „Prace Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW” 1999, no. 2.

Kojder A., The Prestige of Law. Thirty Years After, “Polish Sociological Review” 1996, no. 116.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1994.

Kurczewski J., Demokracja pod rządami prawa, „Rocznik Nauk Socjologicznych” 1994–1995, no. 1.

Kurczewski J., Organised Injustice, [in:] Resurrection of Rights in Poland, Oxford 1993.

Kurczewski J., Prawem i lewem. Kultura prawna społeczeństwa polskiego po komunizmie, „Studia Socjologiczne” 2007, no. 2.

Kurczewski J., Słowo wstępne, [in:] Polskie spory i sądy, eds. J. Kurczewski, M. Fuszara, Warszawa 2004.

Kurczewski J., Spory i sądy 25 lat później, [in:] Polskie spory i sądy, eds. J. Kurczewski, M. Fuszara, Warszawa 2004.

Kurczewski J., Jakubowska-Branicka I., Biznes i klasy średnie. Studia nad etosem, Warszawa 1994.

Kustra E., Przemiany prawa polskiego (1989–1999), Toruń 2001.

Kwaśniewski J., Prestiż prawa, [in:] Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, eds. A. Kojder, Z. Cywiński, Warszawa 2014.

Kwaśniewski J., Rygoryzm moralny i rygoryzm prawny, [in:] Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, eds. A. Kojder, Z. Cywiński, Warszawa 2014.

Łojko E., Turska A., Kryzys prawa i spadek jego prestiżu, [in:] Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, eds. J. Jabłońska-Bonca, B. Banaszkiewicz, vol. 1, Warszawa 1988.

Pękala M., Zyzik R., Społeczny obraz prawa – opis obszaru badań i wyniki pilotażu, „Zeszyty Prawnicze” 2018, vol. 18(4), DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.4.02.

Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Pilipiec S., Autorytet prawa obowiązującego, [in:] System prawny a porządek prawny, eds. O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008.

Pilipiec S., Szreniawski P., Z problematyki socjologicznej prawa i administracji, Lublin 2016.

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Warszawa 1969.

Podgórecki A., Porównawcze badania nad postawami w stosunku do rozmaitych systemów prawnych, „Państwo i Prawo” 1969, no. 10.

Podgórecki A., Prestiż prawa, Warszawa 1970.

Podgórecki A., Rygoryzm prawny społeczeństwa, „Studia Socjologiczne” 1966, no. 2.

Podgórecki A., Socjologia prawa, Warszawa 1962.

Podgórecki A., Zarys socjologii prawa, Warszawa 1971.

Podgórecki A., Zjawiska prawne w opinii publicznej. Studia socjologiczno-prawne, Warszawa 1964.

Skąpska G., Prawo w społeczeństwie w obliczu kryzysu, „Studia Socjologiczne” 2007, no. 2.

Skąpska G., Źródła kultury antylegalizmu, [in:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998.

Skorowski H., Polskie przemiany w perspektywie politologiczno-socjologicznej, „Mazowsze Studia Regionalne” 2014, no. 14.

Turska A., Wstęp, [in:] Społeczne wizerunki prawa. Z badań: Jakiego prawa Polacy potrzebują?, eds. A. Turska, E. Łojko, Z. Cywiński, A. Kojder, Warszawa 1999.

Woroniecka G., Zaufanie do prawa w świetle popularnych dowcipów o prawnikach, [in:] O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi Kurczewskiemu, Warszawa 2013.

Ziółkowski M., Jednostka wobec władzy. Uwarunkowania społecznego stosunku do władzy w „realnym socjalizmie” i w okresie transformacji, [in:] Jednostka wobec władzy, eds. M. Ziółkowski, B. Pawłowska, R. Drozdowski, Poznań 1994.

Ziółkowski M., Wstęp, [in:] Jednostka wobec władzy, eds. M. Ziółkowski, B. Pawłowska, R. Drozdowski, Poznań 1994.

NETOGRAPHY

Czy warto było zmieniać ustrój? Ocena zmian ustrojowych po 25 latach, comp. B. Badora, „Komunikat z badań CBOS” 2014, no. 67, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_067_14.PDF [access: 6.12.2019].

Czy warto było zmieniać ustrój? Społeczna ocena przemian po 1989 roku, comp. B. Badora, „Komunikat z badań CBOS” 2013, no. BS/73, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_073_13.PDF [access: 6.12.2019].

Górecki J., Podgórecki A., Rozwody w opinii publicznej (opracowanie opisowe), http://tnsglobal.pl/archiv_files/9_014.pdf, http://tnsglobal.pl/archiv_files/9_013.pdf, http://tnsglobal.pl/archiv_files/9_051.pdf [access: 1.12.2020].

Kurczewski J., Prestiż prawa i sprawiedliwości, „Rzeczpospolita”, 14.02.2016, www.rp.pl/Publicystyka/302079953-Jacek-Kurczewski-Prestiz-prawa-i-sprawiedliwosci.html [access: 30.11.2019].

O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, comp. R. Boguszewski, „Komunikat z badań CBOS” 2013, no. BS/5, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_005_13.PDF [access: 6.12.2019].

Opinie Polaków o bezpieczeństwie w kraju i okolicy, comp. M. Bożewicz, „Komunikat z badań CBOS” 2019, no. 72, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_072_19.PDF [access: 10.12.2019].

Osiecka J., Opinie o przestrzeganiu prawa w życiu publicznym (w świetle badań sondażowych), Raport nr 75, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych 1995, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_95/r-75.pdf [access: 1.12.2019].

Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością, comp. M. Bożewicz, „Komunikat z badań CBOS” 2018, no. 61, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_061_18.PDF [access: 10.12.2019].

Prawie połowa Polaków krytycznie ocenia działalność sądów i prokuratury, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1020051,cbos-prawie-polowa-polakow-krytykuje-dzialalnosc-sadow-i-prokuratury.html [access: 8.12.2020].

Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości, comp. R. Boguszewski, „Komunikat z badań CBOS” 2017, no. 31, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_031_17.PDF [access: 9.12.2019].

Życie w Polsce wczoraj, dziś i jutro, comp. K. Pankowski, „Komunikat z badań CBOS” 1995, no. BS/96/81/95, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1995/K_081_95.PDF [access: 6.12.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.219-235
Data publikacji: 2021-03-31 14:40:31
Data złożenia artykułu: 2019-12-18 13:18:27


Statistics


Total abstract view - 676
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Agata Przylepa-Lewak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.