Access to Patient’s Medical Records in the Light of the Case Law of Administrative Courts

Agnieszka Wołoszyn-Cichocka

Abstract


This study contains an analysis of legal regulations on the access to patient’s medical records and the compliance with these regulations in Poland. Based on the extensive case-law of the administrative courts, the following were examined, i.a., the forms of making medical records available, with particular respect to the making available of the original of these records, the possibility of charging fees for the provision of medical records, the form of the request for access to medical records and the time within which the provider of health services is required to make that documentation available. The list of entities authorised to get access to patient’s medical records has been discussed and attention has been drawn to problems in gaining access to the medical records of a deceased patient.


Keywords


medical records; patient; making medical records available

References


LITERATURE

Cal-Całko K., Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta, [in:] Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze, eds. M. Śliwka, M. Urbaniak, Warszawa 2018.

Dercz M., Izdebski H., Rek T., Dziecko – pacjent i świadczeniobiorca. Poradnik prawny, Warszawa 2015.

Drozdowska U., Dokumentacja medyczna, [in:] System Prawa Medycznego, vol. 2, part 1: Regulacja prawna czynności medycznych, eds. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Warszawa 2019.

Drozdowska U., Tworzenie dokumentacji medycznej, [in:] Dokumentacja medyczna, ed. U. Drozdowska, Warszawa 2012.

Drozdowska U., Kowalewska-Borys E., Wojtal M., Udostępnianie, przechowywanie i niszczenie dokumentacji medycznej, [in:] Dokumentacja medyczna, ed. U. Drozdowska, Warszawa 2012.

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016.

Nesterowicz M., Dostęp osób bliskich do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 września 2013 r. (II OSK 1539/13), „Przegląd Sądowy” 2015 (June).

Nesterowicz M., Problem dostępu pacjenta i osób bliskich do dokumentacji medycznej ponownie przywołany, „Prawo i Medycyna” 2012, no. 1.

Świderska M., Zgoda osoby bliskiej na ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta (po nowelizacji), „Przegląd Prawa Medycznego” 2019, no. 1.

NETOGRAPHY

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2018, https://rpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/bip/sprawozdania_roczne/sprawozdanie_2018r.pdf [access: 20.12.2020].

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (consolidated text Journal of Laws 2020, item 2056 as amended).

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text Journal of Laws 2020, item 1740 as amended).

Act of 30 August 1991 on Healthcare Establishments (consolidated text Journal of Laws 2007, no. 14, item 89 as amended).

Act of 6 November 2008 on the patient’s rights and the Ombudsman of Patient’s Rights (consolidated text Journal of Laws 2020, item 849 as amended).

Act of 15 April 2011 on medical activities (consolidated text Journal of Laws 2020, item 295 as amended).

Act of 28 April 2011 on the Healthcare Information System (consolidated text Journal of Laws 2020, item 702 as amended).

Act of March 23 March 2017 amending the Act on the patient’s rights and the Ombudsman of Patient’s Rights and some other acts (Journal of Laws 2017, item 836).

Act of 6 December 2018 amending the Act on the professions of medical practitioner and dentist and some other acts (Journal of Laws 2019, item 150).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 as amended).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L 119/1 as amended, 4.05.2016).

Regulation of the Minister of Health of 6 April 2020 on the types, scope and models of medical records and manner of their processing (Journal of Laws 2020, item 666 as amended).

CASE LAW

Judgement of the Constitutional Tribunal of 28 November 2005, K 22/05, OTK ZU 2005, no. 10A, item 118.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 17 September 2013, II OSK 1539/13, LEX no. 1396095.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 17 June 2015, II OSK 2770/13, LEX no. 1796230.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 9 February 2016, II OSK 2843/15, LEX no. 1976297.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 26 July 2016, II OSK 913/16, LEX no. 2102295.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 6 September 2016, II OSK 1247/16, LEX no. 2143500.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 8 September 2016, II OSK 1134/16, LEX no. 2119313.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 30 January 2018, II OSK 2618/17, LEX no. 2469308.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 10 April 2018, II OSK 3194/17, LEX no. 2479775.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 4 December 2018, II OSK 3024/18, LEX no. 2614325.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Rzeszów of 13 July 2010, II SAB/Rz 29/10, LEX no. 602398.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 28 October 2015, VII SA/Wa 1565/15, LEX no. 1941339.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in 15 December 2016, VII SAB/Wa 19/16, LEX no. 2294231.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 24 May 2017, VII SA/Wa 582/17, LEX no. 2471734.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in 8 June 2017, VII SA/Wa 605/17, LEX no. 2355772.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.369-384
Data publikacji: 2021-03-31 14:40:46
Data złożenia artykułu: 2020-01-01 17:07:11


Statistics


Total abstract view - 945
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Agnieszka Wołoszyn-Cichocka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.