Influence of the Law of the Council of Europe on Substantive Administrative Law in Poland. Selected Issues

Anna Dąbrowska

Abstract


Legislative powers of the Council of Europe have a crucial impact on the domestic legal systems of the EU Member States including substantive administrative law, i.e. such an area of administrative law which defines rights and responsibilities of the public administration bodies and citizens. The legislation created by the Council of Europe’s bodies has a great impact on the areas of law which were earlier regarded as the exclusive responsibility of a given country. The Council of Europe has always been a major source of standard setting. This paper analyses selected areas of substantive administrative law taking into account hard law and soft law documents developed under the auspices of the Council of Europe.


Keywords


standards of the Council of Europe; substantive administrative law; Europeanisation of substantive administrative law

References


LITERATURE

Balcerzak M., Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy jako forma pozatraktatowej działalności normatywnej i harmonizującej w dziedzinie praw człowieka, [in:] Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej, red. I. Głuszyńska, K. Lankosz, Bielsko-Biała 2009.

Bańczyk W., „Miękkie prawo, ale prawo”, czyli o obowiązku przestrzegania soft law, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBŚP UJ” 2016, nr 1.

Bierzanek R., „Miękkie” prawo międzynarodowe, „Sprawy Międzynarodowe” 1987, nr 1.

Boć J., Uwagi o prawie administracyjnym w warunkach Unii Europejskiej, [in:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Warszawa 2010.

Bodnar A., Ploszka A., Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 9.

Borchardt G.M., Wellens K.C., Soft Law in European Community Law, “European Law Review” 1989, Vol. 14.

Boyle A.E., Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, “International and Comparative Law Quarterly” 1999, Vol. 48(4), DOI: https://doi.org/10.1017/S0020589300063739.

Cuadrat-Grzybowska K., Nowe prawo o cudzoziemcach, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 21.

Czapliński W., Międzynarodowe aspekty obywatelstwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, nr 3.

Dąbrowska A., Europeizacja materialnego prawa administracyjnego – wprowadzenie do problematyki, [in:] Złożoność materialnego prawa administracyjnego, red. J. Smarż, Radom 2018.

Dudzik S., Iwańska B., Kawka I., Przekształcenia materialnego prawa administracyjnego pod wpływem prawa europejskiego, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. Z. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.

Duniewska Z., W kwestii czynników kształtujących prawo administracyjne, [in:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Dynia E., Obywatelstwo w świetle prawa międzynarodowego, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2000, t. 47.

Fermus-Bobowiec A., Lis E., Udzielanie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.25.

Furrer H.P., Przekraczanie linii podziałów. Wydarzenia polityczne w Radzie Europy od 1989 r. – historia i analiza własnych doświadczeń, [in:] Polska i Rada Europy 1990–2005, red. H. Machińska, Warszawa 2005.

Haas E.B., Consensus Formation in the Council of Europe, London 1960.

Hoof G.J.H. van, Rethinking the Sources of International Law, Deventer 1983.

Iwiński T., Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konfliktów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [in:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, red. J. Jaskiernia, Toruń 2010.

Izdebski H., Rola standardów Rady Europy w dziedzinie organizacji i działania administracji publicznej, [in:] Polska i Rada Europy 1990–2005, red. H. Machińska, Warszawa 2005.

Jagielski J., Europeizacja prawa administracyjnego materialnego (na przykładzie prawa migracyjnego), [in:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Wrocław 2005.

Jagielski J., Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 7: Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Jaskiernia J., Prawo Rady Europy a prawo krajowe – granice i wspólne obszary, [in:] Prawo międzynarodowe, prawo europejskie i prawo krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, red. B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka, Katowice 2009.

Jaskiernia J., Rada Europy jako „organizacja wartości”, [in:] Wyjaśnianie polityki, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, „Studia Politologiczne” 2010, t. 17.

Jaskiernia J., Standardy Rady Europy a ustrój polityczny Polski, [in:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, red. H. Machińska, Warszawa 2002.

Jaskiernia J., Wpływ Rady Europy na proces transformacji w Polsce, [in:] Młode demokracje. 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej. Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, red. W. Saletra, J. Jarosiński, Kielce 2010.

Jaskiernia J., Znaczenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy we wspieraniu demokracji w państwach członkowskich, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 2.

Klebes H., Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w upowszechnianiu standardów demokratycznych w Europie, [in:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, red. H. Machińska, Warszawa 2002.

Kotowski W., Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485). Komentarz, Bielsko-Biała 2015.

Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.

Krawiec G., Europejskie standardy związane z przebiegiem postępowania administracyjnego, „Roczniki Administracji i Prawa” 2011, R. XI.

Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.

Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

Materialne prawo administracyjne, red. M. Miemiec, Warszawa 2013.

Miąsik D., Wróbel A., [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.

Nawrot O., Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy, Warszawa 2011.

Pudzianowska D., Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013.

Spryszak K., Rola standardów o charakterze soft law w zakresie kreowania zobowiązań w państwach członkowskich organizacji międzynarodowych, „Humanities and Social Sciences” 2017, nr 24(4), DOI: https://doi.org/10.7862/rz.2017.hss.77.

Stahl M., Od obywatela do człowieka. Kilka refleksji w kwestii przemian w relacjach między jednostką a władzą publiczną, [in:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Szczęch N., Konsekwencje prawne objęcia Rzeczypospolitej Polskiej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [in:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, red. J. Jaskiernia, Toruń 2010.

Szuniewicz M., Deportacja cudzoziemców w świetle zobowiązań Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2014, nr 5.

The Council of Europe: Pioneer and Guarantor for Human Rights and Democracy, ed. R. Kicker, Strasbourg 2010.

Ura P., Obywatelstwo w świetle prawa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2014, nr 84.

Vel G. de, The Committee of Ministers of the Council of Europe, Strasbourg 1995.

Wiśniewski A., Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk 2008.

Wróbel A., Europeizacja prawa administracyjnego – pojęcie i konteksty, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. Z. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2014.

Wybór konwencji Rady Europy, Warszawa 1999.

LEGAL ACTS

Act of 15 February 1962 on the Polish Nationality (consolidated text Journal of Laws 2000, No. 28, item 353 as amended).

Act of 5 July 1990 – Assembly Law (consolidated text Journal of Laws 2013, item 397).

Act of 13 June 2003 on Protection of Foreigners in the Republic of Poland (consolidated text Journal of Laws of 10 May 2018, item 1109).

Act of 2 April 2009 on the Polish Nationality (consolidated text Journal of Laws of 7 February 2017, item 1462).

Act of 24 July 2015 – Assembly Law (consolidated text Journal of Laws of 7 February 2018, item 408).

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome, 4 November 1950 (the Polish text: Journal of Laws 1993, No. 61, item 284 as amended).

Convention of the Council of Europe of 6 May 1963 on the Reduction of Cases of Multiple Nationality, European Treaty Series No. 043.

Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level, Strasbourg, 5 February 1992, European Treaty Series No. 144.

European Convention on Nationality, Strasbourg, 6 November 1997, European Treaty Series No. 166.

Invitation to the Republic of Poland to Become a Member of the Council of Europe, Resolution (90)18 adopted by the Committee of Ministers, the 446th meeting of Ministers’ Deputies, 23 October 1990.

Recommendation 1288 (1996). Albanian asylum-seekers from Kosovo, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15322〈=en [access: 12.01.2020].

Recommendation 1357 (1998). Bosnia and Herzegovina: return of refugees and displaced persons, www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16583〈=en [access: 12.01.2020].

Recommendation 1444 (2000). The conflict in Chechnya, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16772〈=en [access: 12.01.2020].

Recommendation CM/Rec(2009)13 of the Committee of Ministers to member states on the nationality of children, adopted by the Committee of Ministers on 9 December 2009 at the 1073th meeting of the Ministers’ Deputies.

Resolution (77)31 on the protection of the individual in relation to the acts of administrative authorities adopted on 28 September 1977 by the Committee of Ministers of the Council of Europe at the 275th meeting of the Ministers’ Deputies, [in:] Principles of Administrative Law Concerning the Relations between Administrative Authorities and Private Persons, Strasbourg 1996.

Resolution ResAP(2001)3 Towards full citizenship of persons with disabilities through inclusive new technologies, adopted by the Committee of Ministers, on the 24 October 2001 at the 770th meeting of the Ministers’ Deputies.

Statement of reasons for the draft Act (7th term Parliament form No. 3518), www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3518 [access: 09.08.2018].

Statute of the Council of Europe, London, 5 May 1949, European Treaty Series No. 1 (the Polish text: Journal of Laws 1994, No. 118, item 565).

CASE LAW

Judgement of European Court of Human Rights in Strasbourg of 3 May 2007 in the case of Bączkowski and others vs Poland, application No. 1543/06, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80464 [access: 9.08.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.67-83
Date of publication: 2020-03-29 19:06:34
Date of submission: 2020-01-02 16:49:41


Statistics


Total abstract view - 1434
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Anna Dąbrowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.