Gloss to the Judgement of the Supreme Court of 27 October 2017 (IV CSK 732/16)

Paweł Lenio

Abstract


The commented judgement concerns to a very important issue of dealing the earmarked subsides rates given to non-public preschools by the local municipality. As it was mentioned by the Supreme Court in its judgement, according to Article 90 (2b) of the Educational System Act for the need of counting the amount due for non-public preschools earmarked subsidy all the costs of public preschools should be also taken into consideration and covered from the financial resources collected on the assigned bank accounts which are included in Article 223 of the Public Finance Act. According to the regulation (as the original wording says) the subsidies for non-public preschools are dedicated for an each pupil and they stand at min. 75% drafted by the local municipality of current expenditures incurred by public preschools. Therefore, only the expenditures that are drafted by the municipality should be taken into consideration just for counting the amount of subsidies.


Keywords


educational grants; accounts for incomes of budget units

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2017.

Dziedziak B., Komentarz do art. 211, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, red. P. Walczak, Warszawa 2017.

Gorgol A., Komentarz do art. 223, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2014.

Jurczuk D., Kułaga K., Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 6.

Kornberger-Sokołowska E., Budżety jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie decentralizacji i regionalizacji finansów publicznych, [w:] System Prawa Finansowego, t. 2: Prawo finansowego sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010.

Kotlińska J., Środki publiczne dla niepublicznych przedszkoli, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2012, t. 5.

Kowalczyk R., Aktualność zasad budżetowych w ustawie o finansach publicznych, „Finanse Komunalne” 2012, nr 10, LEX/el.

Lachiewicz W., Ustalenie wysokości dotacji, [w:] Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania, red. W. Lachiewicz, P. Ciszewski, Warszawa 2013.

Lachiewicz W., Łyszczarz M., Pawlikowska A., Walczak P., Woźniczko K., Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora, Warszawa 2014, Legalis.

Lachiewicz W., Pawlikowska A., Dotacje oświatowe dla osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły, przedszkola oraz placówki, [w:] Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Lachiewicz, A. Talik, Warszawa 2017.

Miemiec W., Podstawowe założenia reformy finansów samorządowych według projektu ustawy o finansach publicznych, „Finanse Komunalne” 2008, nr 10.

Pawlikowska A., Komentarz do art. 78b, [w:] W. Lachiewicz, A. Pawlikowska, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2016.

Radzieja J., Dokonywanie wydatków z jednostek samorządu terytorialnego – kwalifikacja nieprawidłowości na tle przedmiotu dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2018, nr 1–2.

Salachna J.M., Komentarz do art. 211, [w:] E. Ruśkowski. J.M. Salachna, Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Salachna J.M., Komentarz do art. 223, [w:] E. Ruśkowski. J.M. Salachna, Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Sawicka K., Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, [w:] System Prawa Finansowego, t. 2: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010.

Sawicka K., Komentarz do art. 223, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, Warszawa 2019.

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2017.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38, poz. 207 ze zm.).

Stanowisko RIO we Wrocławiu wyrażone w piśmie z dnia 30 września 2013 r., https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dokumenty/wyjasnienia/2013/73002313.pdf [dostęp: 11.05.2019].

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019, poz. 1481).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019, poz. 1148 ze zm.).

Ustawa z dnia 22 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020, poz. 17).

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy Sejmu VIII Kadencji nr 559, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=559 [dostęp: 10.04.2020].

ORZECZNICTWO

Uchwała Kolegium RIO w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 r., 346/K/0, LEX.

Wyrok NSA z dnia 26 marca 2013 r., II GSK 2404/11, CBOSA.

Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2013 r., IV CSK 696/12, Legalis.

Wyrok SN z dnia 23 marca 2017 r., IV CSK 348/16.

Wyrok SN z dnia 27 października 2017 r., IV CSK 732/16.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.239-250
Data publikacji: 2020-06-30 09:44:49
Data złożenia artykułu: 2020-01-22 09:35:32


Statistics

Total abstract view - 357
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Paweł Lenio

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.