Legal Security and Financial Security of Local Communities. Selected Issues

Elżbieta Feret

Abstract


The study has been devoted to showing the relationship between legal security and financial security at the local government level. To this end, firstly some consideration has been given to determining the meaning of the terms “security” and “financial security” from the point of view of the state and local government. In addition, it has been shown that financial security is inextricably linked to the financial power enjoyed by the state, specifically by the bodies acting in its name and on its behalf. The power resulting from this is the financial power of local government units, which is enjoyed by such units although to a limited extent. However, it has been found that even this scope of legal regulations limiting the possibilities of authoritative financial activities of local government bodies is of key importance from the security viewpoint of local communities.


Keywords


legal security; financial security; financial power; local communities

References


LITERATURE

Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1998.

Augustyniak M., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017.

Choińska-Mika J., Korzenie polskiej samorządności, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7–8.

Czupryński A., Wiśniewski ‎B., ‎Zboina J., Bezpieczeństwo. Teoria – badania – praktyka, Józefów 2015.

Dębowska-Romanowska T., Ogólna charakterystyka finansów publicznych i prawa finansowego, [in:] Prawo finansowe, red. W. Wójtowicz, Warszawa 1996.

Dębowska-Romanowska T., Wydatki na zadania własne gminy – granice prawne. Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r., [in:] Zagadnienia ustrojowe i prawno-finansowe, red. W. Miemiec, B. Cybulski, Warszawa 1997.

Dobkowski J., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego wobec integracji europejskiej (wybrane uwagi), [in:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny, Rzeszów 2008.

Dziadzio A., Koncepcja państwa prawa w XIX w. Idea i rzeczywistość, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, t. 57(1).

Feret E., Rola organów stanowiących i wykonawczych w zakresie dochodzenia środków publicznych w gminie, [in:] Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2019.

Feret E., Subwencje a dotacje, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji” 2015, z. 3(32).

Gaudement P.M., Finanse publiczne, Warszawa 1990.

Gerwin M., Grabkowska M., Budżet obywatelski, [in:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Hanusz A., Samodzielność finansowa gmin a system podatkowy w Polsce, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 1998, t. 8 (zeszyt specjalny).

Hanusz A., Czerski P., Gminne podatki i opłaty budżetowe, Kraków 2004.

Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006.

Jaśkiewiczowa J., Prawo finansowe, Gdańsk 1990.

Jendrośka J., Organizacja prawna administracji, [in:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000.

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie – teoria i praktyka, Warszawa 1995.

Kunikowski J., Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego człowieka, [in:] Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej, red. J. Dębowski, E. Jarmocha, A. Świderski, Siedlce 2006.

Lewandowski R., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego i publicznego, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, nr 2, DOI: https://doi.org/10.12775/CJFA.2013.018.

Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006.

Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005.

Mojak R., Konstytucyjna regulacja ustroju finansów publicznych a pozycja ustrojowa parlamentu i rządu w zakresie gospodarki finansowej państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2003, t. 1.

Pest P., Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2018.

Pikuła Ł., Bezpieczeństwo prawne jako podstawowa wartość prawa w systemie prawa, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2017, nr 39.

Pływaczewski E.W., Bezpieczeństwo obywateli – prawa człowieka – zrównoważony rozwój, Białystok 2017.

Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013.

Rabska T., Prawo administracyjne stosunków gospodarczych, Warszawa–Poznań 1973.

Samsonowicz H., Samorząd miast Polski średniowiecznej, [in:] Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, Lublin 1992.

Sawicka K., Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura, www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/42891/18_Krystyna_Sawicka.pdf [access: 10.12.2019].

Seidler G.L., Groszyk H., Malarczyk J., Wstęp do teorii państwa i prawa, Lublin 1982.

Serafin W., Zastosowanie probabilistyki w analizie zakresu zastosowania normy prawnej. Wstęp do dalszej dyskusji, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2015, nr 2.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008.

Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.

Szopa T., Koncepcja graficznego przedstawiania terytorialnego rozkładu ryzyka i zagrożeń, [in:] Mapy terytorialnego rozkładu ryzyka, red. M. Dietrich, J. Wolanin, T. Szopa, W. Roguski, M. Matyjewski, Warszawa 2004.

Tryboń M., Grabowska-Lepczak L., Kwiatkowski M., Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 2011, nr 41.

Ura E., Bezpieczeństwo i porządek publiczny – historia, teoria, praktyka, Rzeszów 2003.

Ura E., Sitek B., Graca T., Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów 2017.

Uziębło P., Państwo prawa, [in:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2007.

Wielki słownik języka polskiego, Warszawa 2006.

Wróblewski J., Klasowy charakter państwa, [in:] Teoria państwa i prawa, red. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Warszawa 1979.

Zakrzewska J., Państwo prawa a nowa konstytucja, [in:] Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, red. G. Skąpska, A. Marszałek, Warszawa 1992.

Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 10.

Zubik M., Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008.

LEGAL ACTS

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text Journal of Law 2019, item 1145 as amended).

Act of 15 November 1984 on the Agricultural Tax (consolidated text Journal of Law 2019, item 1256 as amended).

Act of 8 March 1990 on the Municipal Local Government (consolidated text Journal of Law 2019, item 506 as amended).

Act of 12 January 1991 on the Local Taxes and Rates (consolidated text Journal of Law 2019, item 1170 as amended).

Act of 29 August 1997 – Tax Code (consolidated text Journal of Law 2019, item 900 as amended).

Act of 5 June 1998 on the District Local Government (consolidated text Journal of Law 2019, item 511 as amended).

Act of 5 June 1998 on the Provincial Local Government (consolidated text Journal of Law 2019, item 512 as amended).

Act of 30 October 2002 on the Forestry Tax (consolidated text Journal of Law 2019, item 888).

Act of 13 November 2003 on the Income of Local Government Units (consolidated text Journal of Law 2020, item 23).

Act of 27 August 2009 on the Public Finances (consolidated text Journal of Law 2019, item 869 as amended).

Act of 15 December 2016 on the Office of Attorney General of the Republic of Poland (consolidated text Journal of Law 2019, item 1265 as amended).

Act of 16 December 2016 on the Rules of State Property Management (consolidated text Journal of Law 2019, item 1302 as amended).

Act of 11 January 2018 Amending Certain Statutes in Order to Increase the Participation of Citizens in the Process of Selecting, Functioning and Controlling of Certain Public Bodies (Journal of Law of 2018, item 130).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483 as amended).

European Charter of Local Self-Government, drawn up in Strasbourg on 15 October 1985, ratified by Poland in 1994 (Journal of Law 1994, No. 124, item 607 with a corrigendum).

CASE LAW

Decision of the Constitutional Tribunal of 26 June 2014, K 13/12, OTK-A 2014, No. 6, item 66.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.85-98
Data publikacji: 2020-03-29 19:06:35
Data złożenia artykułu: 2020-01-21 13:35:40


Statistics


Total abstract view - 863
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Elżbieta Feret

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.