Crime Scene as a Source of Information in the Process of Profiling the Unknown Perpetrator of Homicide

Karol Kagan

Abstract


This study is about the crime scene as a valuable source of information about modus operandi, motives and characteristics of the perpetrator of the homicide crime. Based on Polish and foreign literature, the author made attempts to present various concepts of the perception of the crime scene in the criminal profiling process, as well as to indicate the key elements of the behavior of the perpetrator of the homicide resulting from the manner of proceeding, which can be interpreted from the crime scene. The study also presents the basic assumptions regarding the construction of criminal profiles of unknown perpetrators of homicides, with particular emphasis on the dichotomous concept of division into organised and disorganised perpetrators and the possibility of making other conclusions as to the psychophysical characteristics of the perpetrators of homicides. Thus, it is a form of universal presentation of the problem and may be of interest, in particular, to law practitioners.


Keywords


profiling; criminal profiling; perpetrator; homicide

References


LITERATURE

Bolechała F., Gierowski J.K., New areas of cooperation between investigative psychologist and medical examiners in profiling of unknown offenders, “Problems of Forensic Sciences” 2010, vol. 81.

Całkiewicz M., Modus operandi sprawców zabójstw, Warszawa 2010.

Canter D., Professional, Legal and Ethical Issues on Offender Profiling, [in:] D. Canter, L. Alison, Profiling in Policy and Practice. Offender Profiling Series, vol. 2, Dartmouth 1999.

Czerederecka A., Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Wach E., Ekspertyza psychologiczna, [in:] Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, eds. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2017.

DiMaio V., DiMaio D., Medycyna sądowa, Wrocław 2003.

Fesbach S., The function of aggression and the regulation of aggressive drive, “Psychological Review” 1964, vol. 71(4), DOI: https://doi.org/10.1037/h0043041.

Geberth V., Practical Homicide Investigation: Tactics, Procedures and Forensic Techniques, London – New York 2006.

Gierowski J.K., Określanie sylwetki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa – profilowanie, [in:] Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw, eds. J. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, Kraków 2002.

Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu karnym, Warszawa 2008.

Goc M., Oględziny, [in:] Kryminalistyka, ed. J. Widacki, Warszawa 1999.

Gołębiowski J., Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw, Łomianki 2017.

Gołębiowski J., Grochowska K., Profilowanie kryminalne na potrzeby sądu. Kontrowersje wokół przydatności, [in:] Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw – materiały z konferencji, eds. M. Szostak, I. Dembowska, Wrocław 2014.

Gradoń K., Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne, Warszawa 2010.

Grzegorczyk T., Dowody w procesie karnym, Warszawa 1998.

Gurgul J., Śledztwa w sprawach o zabójstwa, Warszawa 1977.

Hanausek T., Kryminalistyka – zarys wykładu, Kraków 2000.

Hanausek T., Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, part 1, Warszawa 1988.

Hicks S., Sales B., Profilowanie kryminalne, Warszawa 2015.

Holmes R.M., Holmes S.T., Profiling Violent Crimes: An Investigating Tool, Los Angeles – London – New Delhi – Singapore – Washington 2009.

Jagiełło D., Kryminalistyka (przegląd podstawowych zagadnień taktyki, techniki i profilaktyki kryminalistycznej), Skierniewice 2011.

Jaśkiewicz-Obydzińska T., Wach E., Ofiary zabójstw, [in:] Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw, eds. J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, Kraków 2002.

Kabzińska J., Habzda-Siwek E., Psychology and law – between multidisciplinary and interdisciplinary approach, “Problems of Forensic Sciences” 2014, vol. 99.

Kagan K., Concealing the Crime of Homicide by the Perpetrator, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, vol. 27(4), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.4.19-38.

Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka. Zarys systemu, Warszawa 2015.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009.

Lach B., Profilowanie kryminalistyczne, Warszawa 2014.

Last S.K., Fritzon K., Investigating the Nature of Expressiveness in Stranger, Acquaintance and Intrafamilial Homicides, “Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling” 2015, vol. 2(3), DOI: https://doi.org/10.1002/jip.36.

Omilianowicz M., Bestia. Studium zła, Warszawa 2016.

Pikulski S., Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok 1997.

Piotrowicz D., Wybrane problemy metodyki profilowania nieznanych sprawców przestępstw, [in:] Profilowanie kryminalne, eds. J. Konieczny, M. Szostak, Warszawa 2011.

Ressler R., Burgess A.W., Douglass J.E., Sexual Homicide: Patterns and Motives, New York 1988.

Salfati G., Canter D., Differentiating Stranger Murders: Profiling Offender Characteristics from Behavioral Styles, “Behavioral Sciences and the Law” 1999, vol. 17.

Skowron B., [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. K. Dudka, Warszawa 2018.

Sławik K., Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią, Szczecin 2003.

Sygit B., Kto zabija człowieka… Najgłośniejsze procesy w powojennej Polsce, Warszawa 1989.

Sygit B., Zachowania pozorujące przestępstwa i ich zwalczanie. Studium z dziedziny kryminalistyki, Warszawa–Poznań 1985.

Szaszkiewicz M., Model opracowywania charakterystyki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa, [in:] Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw, eds. J. Gierowski, T. Jaśkiewicz Obydzińska, Kraków 2002.

Szymielewicz K., Śledzenie i profilowanie w sieci, „Fundacja Panoptykon” 2017.

Thorwald J., Stulecie detektywów, Kraków 2009.

Turvey B., Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis, Amsterdam 2003.

Tylman J., Cele postępowania przygotowawczego, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 10: Postępowanie przygotowawcze, ed. P. Hofmański, Warszawa 2016.

Wachholz L., Błędne i trafne drogi kryminalistyki, „Przegląd Policyjny” 1937, no. 3.

Waltoś S., Czy w Polsce proces karny jest rzetelny, [in:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, eds. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010.

Widacki J., Kryminalistyka, Warszawa 2016.

Witkowska K., Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne, Warszawa 2013.

Youngs D., Ioannou M., Eagles J., Expressive and Instrumental Offending: Reconciling the Paradox of Specialisation and Versatility, “International Journals of Offender Therapy and Comparative Criminology” 2014 (November), DOI: https://doi.org/10.1177/0306624X14557478.

LEGAL ACTS

Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedure (Journal of Laws 2018, item 1987).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L 119/1, 4.05.2016).

CASE LAW

Judgement of the Regional Court in Białystok of 5 January 2016, III KK 92/15, LEX no. 2174299.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.81-102
Data publikacji: 2020-12-31 13:57:38
Data złożenia artykułu: 2020-02-01 16:30:35


Statistics


Total abstract view - 1559
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Karol Kagan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.