Protection of the Biosphere in Natura 2000 Sites

Adam Niewiadomski

Abstract


The article presents the main assumptions concerning the functioning of Natura 2000 sites in Europe, with particular emphasis on Polish regulations. These areas of high natural value directly influence the shape of nature conservation and the state of the climate. In this latter context, legal norms and legislators face the challenge of finding such a legal framework to prevent the progressive degradation of the climate. The functioning Natura 2000 sites in Poland as one of the forms of nature protection may be helpful in this respect, provided that the plans of protection tasks are adapted to the changing environmental conditions.


Keywords


Natura 2000 sites; biosphere; nature protection; conservation plan; Birds Directive; Habitats Directive

References


LITERATURE

Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 4.

Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

Czarnik Z., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa wykonywania własności nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 2.

Czech E.K., Marcinkiewicz M., Ograniczenie wolności działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, [in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013.

Czechowski P., Niewiadomski A., National parks and Natura 2000 areas – evaluation of the legal status of regulations in rural areas, [in:] Chosen Problems of Nature Conservation in Polish and International Law, eds. P. Litwiniuk, A. Niewiadomski, R. Stec, Ł. Ciołek, Warszawa 2015.

Groszyk H., Korybski A., Konflikt interesów i prawo, Warszawa 1990.

Habuda A., Organy ochrony przyrody a obszary Natura 2000, [in:] Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, red. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny, Rzeszów 2012.

Hawrylewicz-Łuka A., Spełnianie wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) przy ubieganiu się przez rolników o płatności bezpośrednie jako poszanowanie środowiska naturalnego, [in:] Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, red. M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2011.

Heym A., Öffentlichkeitsbeteiligung im Naturschutzrecht, Kolonia 2014.

Izdebski H., Prawo własności w planowaniu zagospodarowania przestrzeni, [in:] Kierunki reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. I. Zachariasz, Warszawa 2012.

Jendrośka J., Prawa człowieka w ochronie środowiska w prawie polskim, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 1.

Jeżyńska B., Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. 10.

Jeżyńska B., Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat bezpośrednich, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2010, t. 13.

Jeżyńska B., Pastuszko R., Pakiet legislacyjny WPR 2014–2020 w świetle podstaw prawa UE i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Biuro Analiz i Dokumentów, OE-186, marzec 2012.

Król M.A., Sytuacja prawna prowadzącego działalność rolniczą na obszarach Natura 2000, [in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013.

Lipiński A., Utworzenie obszaru Natura 2000 jako problem konstytucyjny, [in:] Prawo i polityka w ochronie środowiska, red. H. Lisicak, Wrocław 2006.

Niewiadomski A., Ausgewählte rechtliche Probleme in der Funktionsweise des Europäischen Ökologischen Netzes Natura 2000, „Studia Iuridica” 2014, t. 59.

Niewiadomski A., Rodzinne gospodarstwo rolne wobec ochrony środowiska w prawie polskim i europejskim, [in:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, red. P. Liwtiniuk, Warszawa 2015.

Radecki W., Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym, Warszawa 2013.

Radecki W., Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2010.

Schmidt A., Schrader Ch., Zschiesche M., Die Verbandsklage im Umwelt- und Naturschutzrecht, Berlin 2014.

Strus D., Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na podstawie przepisów prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, [in:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin 2011.

Strus D., Pozycja ustrojowa i wybrane kompetencje w zakresie ochrony przyrody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, [in:] Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, red. M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2011.

Walas M., Nadzór regionalnego dyrektora ochrony środowiska nad obszarami Natura 2000, [in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013.

Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.

LEGAL ACTS

Act of 16 April 2004 on Nature Protection (Journal of Laws 2015, item 1651 as amended).

Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (OJ EU L 103/1 as amended, 25.04.1979).

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ EU L 206/7 as amended, 22.07.1992).

Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds (OJ EU L 20/7 as amended, 26.01.2010).

Regulation (EU) No. 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No. 1698/2005 (OJ EU L 347/487 as amended, 20.12.2013).

CASE LAW

Judgement of the Court of Justice of 14 September 2006, C-244/05.

Judgement of the Court of Justice of 26 October 2006, C-239/04.

Judgement of the Court of Justice of 20 September 2007, C-304/05.

Judgement of the Court of Justice of 13 December 2007, C-418/04.

Judgement of the Court of Justice of 9 June 2011, C-383/09.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 23 February 2007, II OSK 363/06.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 30 June 2011, II SA/Gd/312/11.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.151-161
Data publikacji: 2020-06-21 16:40:37
Data złożenia artykułu: 2020-02-03 17:11:54


Statistics


Total abstract view - 646
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Adam Niewiadomski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.