Influence of the EU Climate and Energy Framework and Trade Policy on Implementation of Permanently Sustainable Forestry – Legal Aspects

Katarzyna Leśkiewicz

Abstract


The subject of considerations are the legal aspects of the influence of the EU climate and energy framework and trade policy on implementation of permanently sustainable forestry. Even though forestry belongs to the competences of Member States and there is no formal establishment of common forest policy in the TFEU, the new LULUCF Regulation and provisions of regulations regarding prevention of illegal timber trade prove that there is an ongoing process of subjecting forestry to the competencies of the European Union to a growing extent as well as reducing the area left to Member States. It must be stated that the platform for expansion of EU regulations on Member States’ forestry in terms of land use and timber trade – acts adopted within the trade policy and climate and energy framework – is the principle of sustainable development that derives from international legislation and is also included in the Constitution of the Republic of Poland. This principle is also the foundation for development of the beginnings of common forest policy that emerges at the verge of EU policies.


Keywords


forestry; principle of sustainable development; climate change; forest law

References


LITERATURE

Bolte A., Adaptive forest management in central Europe: Climate change impacts, strategies and integrative concept, “Scandinavian Journal of Forest Research” 2009, Vol. 24(6), DOI: https://doi.org/10.1080/02827580903418224.

Bosek L., Komentarz do art. 5, [in:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Böttcher H., Zell-Ziegler C., Herold A., Siemons A., EU LULUCF Regulation explained. Summary of core provisions and expected effects, Berlin, 21.06.2019, www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Analysis-of-LULUCF-Regulation.pdf [access: 20.09.2019].

Czermińska M., Zasady i funkcjonowanie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2008, nr 777.

European Commission, Mapping and assessment of forest ecosystems and their services – Applications and guidance for decision making in the framework of MAES, 2015, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98777/lb-na-27751-en-n.pdf [access: 5.08.2017].

Forsell N., Korosuo A., Federici S., Gusti M., Rincón-Cristóbal J.-J., …, Gardiner J., Guidance on developing and reporting the Forest Reference Levels in accordance with Regulation (EU) 2018/841, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5ef89b70-8fba-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en [access: 10.10.2020].

FSC, https://pl.fsc.org/pl/o-fsc [access: 15.05.2018].

Geszprych M., Wpływ regulacji unijnych na kształtowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych w prawie polskim, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2008, nr 3/4.

Goździewicz-Biechońska J., Leśkiewicz K., Prawnoeuropejskie uwarunkowania gospodarki leśnej, [in:] Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2017.

Habuda A., Radecki W., Rozdział 7. Trwale zrównoważona gospodarka leśna, [in:] Polskie prawo leśne, red. A. Habuda, Warszawa 2016.

Jabłoński K., Stempski W., Rola lasów i leśnictwa w pochłanianiu gazów cieplarnianych, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” 2017, nr 4, DOI: https://doi.org/10.7862/rb.2017.202.

Kaliszewski A., Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie. Część 1. Procesy kształtujące politykę leśną w Europie, „Leśne Prace Badawcze” 2018, nr 1, http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-80add842-4d19-4372-84af-f9ec6f23fa67/c/DOI-10.2478-frp-2018-0009_77.pdf [access: 10.03.2020].

Leśkiewicz K., Administracyjne kary pieniężne związane z wprowadzaniem do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna i produktów z drewna, „Studia Iuridica Agraria” 2017, t. 15, DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2017.15.07.

Leśkiewicz K., Prawne aspekty włączenia w zakres polityki klimatyczno-energetycznej emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, „Przegląd Prawa Rolnego” 2019, nr 1.

Leśkiewicz K., Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym – wybrane aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” 2018, nr 1.

Ministerstwo Środowiska, Polityka Ekologiczna Państwa 2030, Warszawa 2019, https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Polityka_Ekologiczna_Panstwa/Polityka_Ekologiczna_Panstwa_2030.pdf [access: 20.12.2019].

Pakuła J., Pojęcie i zasady gospodarki leśnej, [in:] Wybrane problemy prawa leśnego, red. B. Rakoczy, Warszawa 2011.

Polski Komitet ds. UNESCO, UNESCO a Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/dostęp [access: 7.07.2017].

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018.

Rakoczy B., Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim, Warszawa 2018.

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf [access: 12.12.2019].

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E [access: 7.12.2019].

United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Conference), June 5–16, 1972, https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment [access: 7.12.2019].

Zając S., Sikora A., Rzewuski W., Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej, Sękocin Stary 2007.

LEGAL ACTS

Act of 28 September 1991 on Forest (consolidated text Journal of Laws 2018, item 2129).

Act of 6 July 2001 on Preservation of the National Character of Strategic Natural Resources of the Country (Journal of Laws 2018, item 1235).

Conclusions of the European Council of 12 December 2019 on climate change, long-term financial framework, the conference on the future of Europe, relations between the EU and Africa, World Trade Organization, Turkey and Albania, www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf [access: 15.12.2019].

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483).

Council Regulation (EC) No. 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community (OJ L 347/1, 30.12.2015, p. 1 as amended).

Regulation (EU) No. 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (OJ L 295/23, 12.11.2011, p. 23).

Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) 525/2013 and Decision 529/2013/EU (OJ L 156/1, 19.06.2018, p. 1).

Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement, and amending Regulation (EU) 525/2013 (OJ L 156/26, 19.06.2018, p. 26).

Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) 663/2009 and (EC) 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No. 525/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 328/1, 21.12.2018, p. 1).

Report from the Commission to the European Parliament and the Council EU and the Paris Climate Agreement: Taking stock of progress at Katowice COP (required under Article 21 of Regulation (EU) No. 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No. 280/2004/EC, COM/2018/716 final, Brussels, 26 October 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0716 [access: 10.06.2019].

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 [without reference to the Main Committee (A/70/L.1)], 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf [access: 29.11.2019].

Treaty on European Union, Maastricht, 7 February 1992 (OJ C 326/13, 26.10.2012, consolidated version).

Treaty on the Functioning of the European Union, Rome, 25 March 1957 (OJ C 326/47, 26.10.2012, consolidated version; Journal of Laws 2004, No. 90, item 864/2).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.69-81
Data publikacji: 2020-06-21 16:40:29
Data złożenia artykułu: 2020-02-03 17:42:55


Statistics


Total abstract view - 866
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Katarzyna Leśkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.