Main Directions and Normative Areas of Agricultural Land Protection

Konrad Marciniuk

Abstract


The subject of the considerations presented in the article is the shape of modern regulations on the protection of agricultural land. The analysis is conducted primarily in the field of protective provisions regarding the so-called quantitative and qualitative protection of agricultural land, as well as economic instruments correlated with these provisions for the protection of agricultural land. Other regulatory areas, including predominantly the existing and discussed solutions of European Union law regarding closer linking of agricultural producer support instruments with requirements in the field of environmental protection, within the scope of the so-called conditionality and greening. The subject of the study is not only the analysis of traditional directions of agricultural land protection as a means of production in agriculture, but also an attempt to determine the areas and directions for further development of this regulation.


Keywords


agricultural land; environmental protection; protection of agricultural land; soil protection; legal regulations

References


LITERATURE

Bieluk J., Instrumenty finansowe ochrony gruntów rolnych i leśnych, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2015, nr 3656.

Błażejczyk M., Ochrona prawna gruntów rolnych, Warszawa 1967.

Chojnacki D., O ochronie gleby w dyrektywie IED, „EcoManager” 2011, nr 10.

Czechowski P., Marciniuk K., Ochrona gruntów rolnych i leśnych, [in:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2019.

Florek M., Funkcje i wykorzystanie wody w produkcji podstawowej i przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego, „Przegląd Hodowlany” 2016, nr 6.

Kagan A., Oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2011, nr 3.

Małysz J., Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, Warszawa 2008.

Pawlak J., Poziom i struktura emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2017, z. 4.

Radecki W., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2009.

Sommer J., Wpływ prawa wspólnotowego na prawo ochrony środowiska w Polsce, „Prawo i Polityka” 2004, nr 3.

Wróbel A., Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym, Wrocław 1984.

LEGAL ACTS

Act of 26 October 1971 on the Protection of Agricultural and Forest Land and Land Reclamation (Journal of Laws 1971 No. 27, item 249 as amended; Journal of Laws 1974, No. 39, item 230).

Act of 26 March 1982 on the Protection of Agricultural and Forest Land (Journal of Laws 1982, No. 11, item 79).

Act of 3 February 1995 on the Protection of Agricultural and Forest Land (consolidated text Journal of Laws 2017, item 1161).

Act of 21 August 1997 on Real Estate Management (consolidated text Journal of Laws 2018, item 2204).

Act of 27 April 2001 – Environmental Protection Law (Journal of Laws 2008, No. 25, item 150 as amended).

Act of 27 March 2003 on spatial planning and development (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1945).

Commission Delegated Regulation (EU) No. 639/2014 of 11 March 2014 on supplementing Regulation (EU) No. 1307/2013 of the European Parliament and of the Council establishing provisions for direct payments to farmers under support schemes under the common agricultural policy, and amending Annex X to that Regulation (OJ EU L 181/1, 20.06.2014, pp. 1 –47).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483 as amended).

Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial emissions (OJ L 334/17, 17.12.2010).

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for soil protection and amending Directive 2004/35/EC (COD 2006/0086), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006PC0232 [access: 2.03.2020].

Regulation of the Council of Ministers of 12 September 2012 on Soil Classification of Lands (Journal of Laws 2012, item 1246).

Regulation of the European Commission 641/2014 of 16 June 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No. 1307 of the European Parliament and of the Council 1307/2013 establishing provisions for direct payments to farmers under support schemes under the common agricultural policy (OJ EU L 181/74, 20.06.2014, pp. 74–81).

Regulation (EU) No. 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down provisions on direct payments to farmers under support schemes under the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No. 637/2008 and Council Regulation (EC) No. 73/2009 (OJ EU L 347/608, 20.12.2013, pp. 608–670).

Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the Registry of Land and Buildings (Journal of Laws 2001, No. 38, item 454).

Regulation of the Prime Minister of 18 November 2011 on Detailed Scope of Activities of the Minister of Agriculture and Rural Development (Journal of Laws 2011, No. 248, item 1486).

Resolution No. 198 of the Council of Ministers of 12 July 1966 on the Protection of Agricultural Land (M.P. 1966, No. 40, item 200).

Working documents of the Committee on the Environment, Climate Change and Energy “Implementing the thematic strategy on soil”, 14th Commission meeting of 28 June 2012, Committee of the Regions – ENVE-V-026.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.111-125
Data publikacji: 2020-06-21 16:40:33
Data złożenia artykułu: 2020-02-04 16:21:39


Statistics


Total abstract view - 896
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Konrad Marciniuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.