Protection of Biosphere Resources against Invasive Plant Species

Emilia Nawrotek

Abstract


This study addresses the assessment of the legal model of protection against invasive plant species. Invasive alien species are one of the main risks to biodiversity and related ecosystem services. The threat to biodiversity and related ecosystem services posed by invasive alien species takes various forms. Moreover, invasive alien species have a significant impact on native species and on the structure and function of the ecosystem. There is a very low awareness of this phenomenon in Poland and worldwide. Therefore, legal instruments and appropriate knowledge are the basic elements of building a strategy for dealing with invasive alien species.


Keywords


invasive plant species; alien species; invasive alien species; biodiversity

References


LITERATURE

Anderwald D., Gatunki obce w lasach, Rogów 2012.

Bomanowska A., Kirpluk I., Adamowski W., Palus J., Otręba J., Problem inwazji roślin obcego pochodzenia w polskich parkach narodowych, [in:] Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i jego sąsiedztwie, red. A. Otręba, D. Michalska-Hejduk, Izabelin 2014.

Danecka D., Habuda A., Radecki W., Rotko J., Polskie prawo leśne, Warszawa 2016.

Danielewicz W., Wiatrowska B., Inwazyjne gatunki drzew i krzewów w lasach Polski, „PECKIANA” 2014, No. 9.

Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody, Komentarz, LEX/el. 2010.

Hunter M., Fundamentals of Conservation Biology, Oxford 2002.

Jefferies M.J., Biodiversity and Conservation, New York 2006.

Jeżyńska B., Pastuszko R., Ochrona bioróżnorodności biologicznej przed uwalnianymi do środowiska obcymi gatunkami inwazyjnymi. Zagadnienie prawne, [in:] Prawne instrumenty ochrony środowiska, red. B. Jeżyńska, E. Kruk, Lublin 2016.

Kettunen M., Genovesi P., Gollasch S., Pagad S., Starfinger U., Ten Brink P., Shine C., Technical support to EU strategy on invasive species (IAS) – Assessment of the impacts of IAS in Europe and the EU (final module report for the European Commission), Brussels 2008.

Król M.A., Prawna ochrona bioróżnorodności w działalności prowadzonej na terenach objętych jedną z obszarowych form ochrony przyrody, [in:] Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, red. M. Górski, Łódź–Poznań 2011.

Król M.A., Racjonalna gospodarka rolna na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. 9.

Liro A., Metler M., Nowicki W., Weigle A., Krajowa strategia i plan działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej, Warszawa 1998.

Millennium Ecosystem Assessment, Washington 2005.

Najberek K., Solarz W., Gatunki obce. Przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby zwalczania, „KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych” 2016, nr 1.

Okarma H., Solarz W., Inwazje biologiczne – niedoceniony problem w ochronie przyrody, „Wszechświat 110” 2009, nr 10–12.

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.

Pakuła J., Pojęcie i zasady gospodarki leśnej, [in:] Wybrane problemy prawa leśnego, red. B. Rakoczy, Warszawa 2011.

Pimentel D., Biological Invasions: Economic and Environmental Costs of Alien Plant, Animal, and Microbe Species, London – New York – Washington 2002.

Solarz W., Przyczyny i skutki inwazji biologicznych na świecie i w Polsce, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2012, z. 33(4).

Solarz W., Okarma H. Rekomendacje, [in:] Gatunki obce w faunie Polski, red. Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz, Kraków 2011.

Swanson T., Global Action for Biodiversity, London 1997.

Wilson E.O., The current state of biological diversity, [in]: Biodiversity, eds. E.O. Wilson, F.M. Peter, Washington 1988.

LEGAL ACTS

Act of 16 April 2014 on Nature Protection (consolidated text Journal of Laws 2017, item 1074).

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats of 19 September 1979 (Journal of Laws 1996, No. 58, item 263; OJ L 38/3, 10.02.1982).

Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro, 5 June 1992 (United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, p. 79).

Regulation (EU) No. 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species (OJ L 317/35, 4.11.2014).

Regulation of the Minister of the Environment of 9 September 2011 on the list of Plants and Animals of Alien Species (consolidated text Journal of Laws 2011, No. 210, item 1260).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.141-150
Data publikacji: 2020-06-21 16:40:35
Data złożenia artykułu: 2020-02-04 17:37:58


Statistics


Total abstract view - 699
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Emilia Nawrotek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.