Limitation of Irregularities in Projects Co-financed by EU Funds. Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 18 May 2017 (II GSK 4503/10)

Rafał Poździk

Abstract


The commented judgement of the Supreme Administrative Court concerns the issue of limitation of irregularities in EU projects. Despite the application of EU Regulation No. 2988/95, uncertainty appeared in Polish practice as to the length of the limitation period and the rules for determining the beginning and end of this period. As part of this gloss, the author critically referred to the position of the Supreme Administrative Court, and at the same time presented the correct way of interpreting EU and national provisions regarding the limitation period of irregularities.


Keywords


EU projects; EU funds; irregularity; limitation; refund of co-financing

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Łacny J., Bieg terminów przedawnienia nieprawidłowości naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej – wprowadzenie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.06.2015 r., C-52/14, Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG przeciwko Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 9.

Łacny J., Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

Łacny J., Przedawnienie nieprawidłowości naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 1.05.2011 r., C-201–202/10, Ze Fu Fleischhandel GmbH i Vion Trading GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 8.

Łacny J., Skutki nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE w świetle prawa i orzecznictwa sądów UE (cz. I), „Temidium” 2017, nr 3.

Poździk R., Glosa do wyroku NSA z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie II GSK 5141/16, OSP 2017, nr 11.

AKTY PRAWNE

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 marca 2013 r. C(2013)1573 w sprawie zatwierdzenia wytycznych dotyczących zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (2007–2013).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające ogólne przepisy (Dz.Urz. UE L 347, 20.12.2013, s. 320).

Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 312/1, 23.12.1995).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE L 210, 31.07.2006, s. 25).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2019, poz. 900).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1307 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1475).

ORZECZNICTWO

Uchwała NSA z dnia 27 października 2014 r., II GPS 2/2014, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 18 maja 2017 r., II GSK 4503/16.

Wyrok TSUE z dnia 9 marca 1978 r., C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA ECR 1978.

Wyrok TSUE z dnia 13 marca 2003 r., T-125/01, José Martí Peix, EU:T:2003:72.

Wyrok TSUE z dnia 24 czerwca 2004 r., C-278/02, Handlbauer, EU:C:2004:388.

Wyrok TSUE z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawach połączonych od C-278/07 do C-280/07, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb, EU:C:2009:38.

Wyrok TSUE z dnia 5 maja 2011 r., C-201–202/10, Ze Fu Fleischhandel GmbH i Vion Trading GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas, EU:C:2011:282.

Wyrok TSUE z dnia 21 grudnia 2011 r., C-465/10, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration v. Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, EU:C:2011:867.

Wyrok TSUE z dnia 17 września 2014 r., C-341/13, Cruz & Companhia Lda v. Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), EU:C:2014:2230.

Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2015 r., C-52/14, Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, EU:C:2015:381.

Wyrok TSUE z dnia 6 października 2015 r., C-59/14, Ernst Kollmer Fleischimport und- export v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas, EU:C:2015:660.

Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2017 r., C-436/15, A Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra v. „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras”, EU:C:2017:468.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2014 r., III SA/Łd 169/19, CBOSA.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2016 r., I SA/Rz 572/15, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2018 r., V SA/Wa 1166/17, CBOSA.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2018 r., III SA/Gd 772/18, CBOSA.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 25 marca 2019 r., I SA/Sz 536/18, CBOSA.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 kwietnia 2019 r., III SA/Gl 1173/18, CBOSA.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2019 r., III SA/Łd 169/19, CBOSA.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 maja 2019 r. III SA/Gl 228/19, CBOSA.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.301-311
Data publikacji: 2020-06-30 09:44:54
Data złożenia artykułu: 2020-02-20 20:32:55


Statistics


Total abstract view - 1257
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Rafał Poździk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.