Protection of Biosphere Resources in Plant Production

Małgorzata E. Szymańska

Abstract


The article analyzes the impact of plant production on the protection of biosphere resources. Agriculture significantly affects the quality of resources and natural environment assets and shapes their character. The quality of environmental resources determines the size and directions of agricultural production, and agriculture changes ecosystems, shapes the landscape, affects the quality and quantity of natural resources. European integration has influenced the relationship between agriculture and the environment in many directions. EU legislation and the formulation of development strategies and economic programs contribute to the greening of agricultural land use and the protection of biosphere resources. The assessment of these activities is definitely positive due to the creation of conditions for conflict-free coexistence of the protective function and the agricultural function.


Keywords


agriculture; biosphere; crop production; natural resources; agricultural activity

References


LITERATURE

Habuda A., Koncepcje ochrony przyrody w prawie polskim i wspólnotowym, [in:] Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, red. J. Jendrośka, M. Bar, Wrocław 2008.

Jeżyńska B., Znaczenie i funkcjonowanie zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat bezpośrednich, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, t. 13.

Król M.A., Dobre praktyki w rolnictwie jako przejaw realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2010, nr 1.

Król M.A., Producent rolny jako podmiot korzystający ze środowiska, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. 7.

Król M.A., Wybrane zagadnienia ochrony biosfery, [in:] Prawo administracyjne materialne, red. M. Stahl, Warszawa 2016.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania, www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania [access: 10.02.2020].

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.

Szymańska M.E., Ochrona środowiska naturalnego w systemie wsparcia bezpośredniego, [in:] Pro Scientia Iuridica, red. M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczak, P. Sendecki, Lublin 2014.

Szymańska M.E., Zasada zrównoważonego rozwoju rolnictwa w świetle uregulowań gałęzi prawa i polityki rolnej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.121.

Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [in:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, red. J. Wilkin, Warszawa 2010.

LEGAL ACTS

Act of 3 February 1995 on the Protection of Agricultural and Forestry Land (Journal of Laws 2017, item 1161).

Act of 22 June 2001 on Microorganisms and Genetically Modified Organisms (Journal of Laws 2019, item 706).

Act of 16 April 2004 on Nature Protection (Journal of Laws 2018, item 1614 as amended).

Act of 27 April 2004 Environmental Protection Law (Journal of Laws 2019, item 1396).

Act of 10 July 2007 on Fertilizers and Fertilization (Journal of Laws 2018, item 1259).

Act of 8 March 2013 on Plant Protection Products (Journal of Laws 2019, item 1900).

Act of 20 July 2017 – Water Law (Journal of Laws 2018, item 2268 as amended).

Resolution No. 213 of the Council of Ministers of 6 November 2015 regarding the approval of the “Protection Program and sustainable use of biodiversity with the Action Plan 2015–2020” (M.P. item 1207).




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.173-180
Data publikacji: 2020-06-21 16:40:39
Data złożenia artykułu: 2020-02-20 14:30:07


Statistics


Total abstract view - 566
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Małgorzata E. Szymańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.