Gloss to the Decision of the Constitutional Tribunal of 28 January 2020 (K 22/16, OTK-A 2020, Item 9)

Paweł Daniluk

Abstract


The paper contains critical commentary on the Constitutional Tribunal decision of 28 January 2020 (K 22/16). The author proves that Article 108 § 2 of the Penal Code of 1969 is still in force. Therefore, the compliance of this article with the Polish Constitution should be examined by the Constitutional Tribunal.


Keywords


the Constitutional Tribunal; criminal law; statute of limitations

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Daniluk P., Leciak M., Statute of Limitations in the Polish Criminal Law, “Journal of Eastern-European Criminal Law” 2016, No. 2.

Hałas R.G., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018.

Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.

Radziewicz P., Kontrola konstytucyjności „prawa nieobowiązującego”, „Państwo i Prawo” 2014, z. 5.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz.U. nr 95, poz. 475).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 554 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1882).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 38, poz. 360).

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2186 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2393).

Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. poz. 2074 ze zm.).

ORZECZNICTWO

Postanowienie SN z dnia 23 maja 2014 r., III KK 32/14, LEX nr 1467125.

Postanowienie TK z dnia 28 stycznia 2020 r., K 22/16, OTK-A 2020, poz. 9.

Uchwała SN z dnia 7 czerwca 2002 r., I KZP 15/02, OSNKW 2002, nr 7–8, poz. 49.

Uchwała SN z dnia 25 maja 2010 r., I KZP 5/10, OSNKW 2010, nr 7, poz. 55.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 15 czerwca 2015 r., II AKa 82/13, LEX nr 1793901.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2008 r., II AKa 46/08, LEX nr 466412.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 r., VIII K 24/08, LEX nr 1897686.

Wyrok TK z dnia 2 kwietnia 2001 r., SK 10/00, OTK 2001, nr 3, poz. 52.

Wyrok TK z dnia 25 maja 2004 r., SK 44/03, OTK-A 2004, nr 5, poz. 46.

Wyrok TK z dnia 15 czerwca 2004 r., SK 43/03, OTK-A 2004, nr 6, poz. 58.

Wyrok TK z dnia 15 października 2008 r., P 32/06, OTK-A 2008, nr 8, poz. 138.

Wyrok TK z dnia 16 marca 2011 r., K 35/08, OTK-A 2011, nr 2, poz. 11.

Wyrok TK z dnia 25 września 2012 r., SK 28/10, OTK-A 2012, nr 9, poz. 112.

Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2013 r., K 18/10, OTK-A 2013, nr 1, poz. 2.

Wyrok TK z dnia 4 listopada 2015 r., K 1/14, OTK-A 2015, nr 10, poz. 163.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.201-216
Date of publication: 2020-06-30 09:44:46
Date of submission: 2020-03-24 11:05:43


Statistics


Total abstract view - 1083
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Paweł Daniluk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.