Legal Aspects of the Imposition and Enforcement of an Administrative Penalty for Failure to Register a Vehicle Imported from the Territory of a European Union Member State

Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka, Jacek Wantoch-Rekowski

Abstract


The amendment to the Act on Road Traffic Law introduced a new legal institution related to failure to register a vehicle consisting of an administrative fine in the amount of PLN 200 to 1,000. The penalty is imposed by means of an administrative decision issued by a competent starost. With the introduction of the above-mentioned institution in legal circulation, new problems will arise in connection with conducting administrative proceedings to impose a penalty, as well as determining its amount. In addition, a starost, as a creditor, is obliged to initiate enforcement proceedings in the absence of voluntary execution of the decision imposing the penalty. The established body aims to ensure the implementation of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of-life vehicles, concerning, i.a., the absence of sanctions for not registering an imported vehicle and not registering an end-of-life vehicle. The following article discusses the main problems related to the application of the institution introduced with regard to the administrative procedure, the nature of the penalty imposed, as well as its enforcement. The considerations were carried out on the basis of a dogmatic method.


Keywords


registration; vehicle; administrative fine; starost; Road Traffic Law

References


LITERATURE

Adamiak B., [in:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016.

Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Jędrzejewski T., Rączka P., Organ gminy jako organ egzekucyjny należności pieniężnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [in:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenie przeszłości, wnioski na przyszłość, eds. Z. Bukowski, S. Kamosiński, Bydgoszcz 2016.

Kornberger-Sokołowska E., [in:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, ed. W. Misiąg, Warszawa 2019.

Majka P., [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, ed. Z. Ofiarski, Warszawa 2020.

Mansour S., Zarei M., A multi-period reverse logistics optimisation model for end-of-life vehicles recovery based on EU Directive, “International Journal of Computer Integrated Manufacturing” 2008, vol. 21(7), DOI: https://doi.org/10.1080/09511920701685325.

Matan A., [in:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, vol. 1, Kraków 2005.

Mazzanti M., Zoboli R., Economic instruments and induced innovation: The European policies on end-of-life vehicles, “Ecological Economics” 2006, vol. 58(2), DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.06.008.

Ofiarski Z., [in:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, ed. Z. Ofiarski, Warszawa 2019.

Rączka P., Jędrzejewski T., Wierzyciel w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, [in:] Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, eds. S. Fundowicz, P. Możyłowski, Radom 2017.

Stankiewicz R., Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017, no. 2.

Stefański R., Komentarz do art. 71, [in:] Prawo o ruchu drogowym, LEX/el. 2008.

Veloso Giribaldi N., El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio, “Revista de Derecho” 2019, vol. 18(36).

Zimmermann J., Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981.

NETOGRAPHY

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 3495 z dnia 5 czerwca 2019 r., www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3495 [access: 10.02.2021].

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (consolidated text Journal of Laws 2020, item 256).

Act of 17 June 1966 on enforcement proceedings in administration (consolidated text Journal of Laws 2020, item 1427).

Act of 20 May 1971 – Code of Petty Offences (consolidated text Journal of Laws 2021, item 281).

Act of 24 November 1995 on the amendment of the scope of operation of certain cities and urban public service zones (Journal of Laws 1995, no. 141, item 692).

Act of 20 June 1997 – Road Traffic Law (consolidated text Journal of Laws 2020, item 110).

Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance (consolidated text Journal of Laws 2020, item 1325).

Act of 5 June 1998 on district self-government (consolidated text Journal of Laws 2020, item 920).

Act of 13 October 1998 – Provisions introducing Acts reforming public administration (Journal of Laws 1998, no. 133, item 872 as amended).

Act of 13 November 2003 on revenues of territorial self-government units (consolidated text Journal of Laws 2021, item 38).

Act of 27 August 2009 on Public Finance (consolidated text Journal of Laws 2021, item 305).

Act of 19 July 2019 amending the Act on maintaining cleanliness and order in communes and certain other acts (Journal of Laws 2019, item 1579).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.33-47
Data publikacji: 2021-06-30 23:18:41
Data złożenia artykułu: 2020-04-16 19:19:03


Statistics


Total abstract view - 795
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka, Jacek Wantoch-Rekowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.