Medical-Malpractice Disputes – Analysis of the Use of Evidence from Medical Disciplinary Proceedings in Litigation for Damages

Iwona Wrześniewska-Wal

Abstract


The article presents the principles of practicing the medical profession, which are based not only on compliance with the law, but also have their basis in professional deontology. It should be assumed that one of the most important principles that a physician should never forget at every stage of his or her professional activity is the principle of due diligence. This issue of medical due diligence is assessed by both medical and civil courts. The study indicates the legal and actual possibilities of using evidence from proceedings before a medical court in a civil trial for a medical error. The following evidence was analyzed: medical records, expert opinion, and judgments issued by other courts.


Keywords


due diligence; professional deontology; malpractice; physicians

References


LITERATURE

Bojańczyk A., Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych, “Państwo i Prawo” 2004, no. 9.

Daniluk P., Błąd w sztuce lekarskiej – wybrane problemy, “Prawo i Medycyna” 2004, no. 4.

Dąbek A., Rozważania nad przydatnością pojęcia błędu medycznego dla ustalenia odpowiedzialności karnej lekarza za negatywne skutki dla życia i zdrowia pacjenta powstałe w procesie leczenia na gruncie polskiej literatury i orzecznictwa, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2016, vol. 77, DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.77.06.

Drozdowska U., Dokumentacja medyczna, Warszawa 2011.

Drozdowska U., Dopuszczalność wykorzystania tzw. opinii prywatnych w cywilnych procesach medycznych – uwagi na tle prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, “Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22(2), DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2017.22.02.09.

Gałęska-Śliwka A., Nieprawidłowa diagnoza – aspekty medyczno-prawne, LEX/el.

Grzegorczyk T., [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. T. Grzegorczyk, Warszawa 2008.

Karkowska D., Zawody medyczne, Warszawa 2012.

Knoppek K., Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych po nowelizacji postępowania cywilnego z 4.07.2019 r., “Palestra” 2019, no. 11–12.

Laskowski M., Czy odpowiedzialność dyscyplinarna jest rodzajem odpowiedzialności karnej?, “Themis. Polska Nova” 2013, no. 1.

Liszewska A., Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998.

Marek Z., Błąd medyczny – odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza, Kraków 2007.

Miaskowska-Daszkiewicz K., Medical Professions in Poland – Selected Legal Aspects, “Polish Journal of Public Health” 2018, vol. 128(2), DOI: https://doi.org/10.2478/pjph-2018-0010.

Misztal-Konecka J., Proces cywilny a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu, “Przegląd Sądowy” 2012, no. 11–12.

Rejman G., Odpowiedzialność karna lekarza, Warszawa 1991.

Sawicki J., Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, Warszawa 1965.

Sroka T., Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku, LEX/el. 2013.

Turczyn A., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, ed. O. Piaskowska, LEX/el. 2020.

Tymiński R., Znaczenie dowodu z dokumentacji medycznej w sprawach cywilnych o błąd medyczny – refleksje na tle praktyki i orzecznictwa sądowego, “Medyczna Wokanda” 2018, no. 11.

Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001.

ONLINE SOURCES

Błąd, [in:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/błąd.html (access: 2.8.2022).

Kodeks Etyki Lekarskiej, https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf (access: 10.1.2022).

Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg przynależności do okręgowej izby lekarskiej i tytułu zawodowego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu, 3.1.2022, https://nil.org.pl/uploaded_files/1641220880_za-grudzien-2021-zestawienie-nr-01.pdf (access: 9.1.2022).

Nowosielska K., Za błąd lekarza najwyżej milion rekompensaty dla pacjenta, 2.1.2020, https://www.prawo.pl/zdrowie/najwyzsze-milionowe-rekompensaty-dla-ofiar-bledow-lekarskich,496767.html (access: 21.4.2020).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 3137, https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/166CCC44490F3965C1258384003CD40A/%24File/3137-uzas.pdf (access: 21.4.2020).

LEGAL ACTS

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 1360, as amended).

Act of 17 November 1964 – Code of Civil Proceedings (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1805, as amended).

Act of 5 December 1996 on doctors and dentists professions (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 1731, as amended).

Act of 6 November 2008 on patient rights and Patient Rights Ombudsman (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 1876).

Act of 2 December 2009 on medical chambers (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1342).

Act of 15 April 2011 on medical activity (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 633).

Act of 4 July 2019 amending the Act – Code of Civil Procedure and certain other acts (Journal of Laws 2019, item 1469).

Regulation of the Minister of Health of 6 April 2020 on the types, scopes and templates of medical documentation and methods of processing (Journal of Laws 2022, item 1304).

CASE LAW

Decision of the District Medical Disciplinary Board in Warsaw of 14 May 2015, OSL 630. 42/14, unpublished.

Decision of the District Medical Disciplinary Board in Warsaw of 11 June 2015, OSL 630. 45/13, unpublished.

Decision of the District Medical Disciplinary Board in Lodz of 3 December 2017, Wu 2/17, unpublished.

Decision of the District Medical Disciplinary Board in Warsaw of 22 February 2018, OSL 630. 47/18, unpublished.

Decision of the District Medical Disciplinary Board in Warsaw of 13 December 2018, OSL 630.32/17, unpublished.

Decision of the Supreme Court of 8 May 2014, SDI 12/14, LEX no. 1466242.

Judgment of the Court of Appeals in Katowice of 10 April 2015, I ACa 1016/14, LEX no. 1682866.

Judgment of the District Court for Warsaw-Mokotów, I C 51/08, unpublished (research project of the Department of Law, Economics and Management of the Public Health Care School of the Centre for Postgraduate Medical Education: Analysis of legal decisions concerning medical errors).

Judgment of the District Court for Warsaw Praga-Północ, II C 575/09, unpublished (research project of the Department of Law, Economics and Management of the Public Health Care School of the Centre for Postgraduate Medical Education: Analysis of legal decisions concerning medical errors).

Judgment of the District Court for Warsaw Praga-Północ, II C 787/11, unpublished (research project of the Department of Law, Economics and Management of the Public Health Care School of the Centre for Postgraduate Medical Education: Analysis of legal decisions concerning medical errors).

Judgment of the Supreme Court of 1 April 1955, IV CR 39/54, OSN 1957, no. 1, item 7.

Judgment of the Supreme Court of 10 November 1966, II PR 269/66, LexPolonica no. 317696.

Judgment of the Supreme Court of 5 December 1967, II PR 438/67, LEX no. 15142.

Judgment of the Supreme Court of 25 March 1970, II PR 192/69, LEX no. 1137.

Judgment of the Supreme Court of 10 July 1980, II UZP 10/80, LEX no. 15671.

Judgment of the Supreme Court of 3 May 1982, I KR 319/81, LEX no. 1400161.

Judgment of the Supreme Court of 17 May 2000, I CKN 724/98, LEX no. 42952.

Judgment of the Supreme Court of 8 January 2004, I CK 137/03, LexPolonica no. 389974.

Judgment of the Supreme Court of 20 July 2007, I CSK 105/07, LexPolonica no. 1510422.

Judgment of the Supreme Court of 30 May 2008, III CSK 344/07, LEX no. 490435.

Judgment of the Supreme Court of 15 September 2011, II CSK 712/10, LEX no. 1129100.

Judgment of the Supreme Court of 28 March 2018, IV CSK 123/17, LEX no. 2539867.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.271-290
Data publikacji: 2022-09-28 19:31:31
Data złożenia artykułu: 2020-04-30 01:11:28


Statistics


Total abstract view - 370
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Iwona Wrześniewska-Wal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.