Axiology of Judicial Application of Enforcement Law: View on the Bailiff’s Discretion

Piotr Szczekocki

Abstract


In the article, the author focused on three theoretical and philosophical issues of the judicial enforcement law in Poland, connected with the new enforcement acts which entered into force on 1 January 2019. First, the judicial enforcement proceedings were presented as an element of the law application process. The axiological dimension of this law, the place and function of a court bailiff in the law application process and the introduction of general clauses, combined with the basic values of the court enforcement law in the form of efficiency, effectiveness and reliability, form the new picture of the judicial enforcement law. Secondly, the problem of a general clause as a “carrier” of extralegal criteria was discussed, which takes an important place in the process of enforcement law application in the new bailiff’s law. There is the special role of the “public interest” and the “interest of justice” clauses as normative constructions introduced by the legislator to judicial enforcement. Thirdly, an attempt was made to answer the question about the presence and possible limits of discretion (free decision-making) of a court bailiff in the surrounding of the new axiology of enforcement law, and especially the formulation of this issue in the process of operative interpretation of law by a court bailiff.


Keywords


law axiology; judicial enforcement law; law application process; general clause; public interest; interest of justice; bailiff’s discretion

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Barankiewicz T., Aksjologiczna problematyka prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, Vol. 14(1).

Czarnik Z., Prawotwórcza rola sądu a dyskrecjonalność sędziowska, [in:] Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Dębiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy, Tarnobrzeg 2012.

Dudzik B., Generalne klauzule odsyłające w procesie karnym na przykładzie dobra wymiaru sprawiedliwości (uwagi na tle art. 37 k.p.k.), „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2016, Vol. 63(2), DOI: https://doi.org/10.17951/g.2016.63.2.279.

Dworkin R.M., The Model of Rules, https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3609 [access: 29.12.2019].

Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Dębiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy, Tarnobrzeg 2012.

Dziedziak W., O dyskrecjonalności administracji publicznej w procesach stosowania prawa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, Vol. 26(3), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.3.25.

Isaacs N., The limits of judicial discretion, “Yale Law Journal”1923, Vol. 32, https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol32/iss4/2 [access: 29.12.2019].

Kalisz A., Klauzula moralności (publicznej) w prawie polskim i europejskim jako przykład regulacyjnej, ochronnej oraz innowacyjnej funkcji państwa, „Principia” 2013, t. 57.

Kmiecik Z.R.,Grzeszczuk M., Streit-Browarna E., Klauzula generalna interesu społecznego w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz egzekucyjnym w administracji, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2016, Vol. 63(2), DOI: https://doi.org/10.17951/g.2016.63.2.209.

Komierzyńska E., Zdyb M., Klauzula interesu publicznego w działaniach administracji publicznej, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2016, Vol. 63(2), DOI: https://doi.org/10.17951/g.2016.63.2.161.

Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.

Kotowski A., Dyskrecjonalność władzy administracyjnej – próba nowego ujęcia, „Krytyka Prawa” 2014, t. 6.

Leszczyński L., Generalne klauzule odsyłające – ujęcie teoretycznoprawne, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2016, Vol. 63(2), DOI: https://doi.org/10.17951/g.2016.63.2.11.

Leszczyński L., Generalne klauzule odsyłające w stosowaniu prawa, Lublin 1986.

Leszczyński L., Model decyzyjny procesu stosowania prawa, [in:] A. Korybski, L. Leszczyński, Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Leszczyński L., Types of Application of Law and Decision Making Model, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, Vol. 24(2), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2015.24.2.27.

Leszczyński L., Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), „Państwo i Prawo” 2009, z. 6.

Leszczyński L., Wykładnia prawa – model ogólny, [in:] A. Kalisz, L. Leszczyński, B. Liżewski, Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Prawa Unii Europejskiej, Lublin 2011.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.

Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2013.

Pałecki K., O aksjologicznych zmianach w prawie. Referat otwierający obrady XIII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, [in:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, red. L. Leszczyński, Lublin 1999.

Raz J., Legal Principles and the Limits of Law, “Yale Law Journal” 1972, Vol. 81, https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol81/iss5/2 [access: 29.12.2019].

Safjan M., Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, [in:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, red. R. Reiwer, Warszawa 2019, Legalis.

Staśkiewicz W., Stawecki T., Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010.

Szot A., Leszczyński L., Wykładnia operatywna prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Toruń 2017.

Wojciechowski B., Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne, Toruń 2004.

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa 2016.

Wróblewski J., An Outline of a General Theory of Legal interpretation and constitutional interpretation, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1987, Vol. 32.

Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Warszawa 1990.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.

Zieliński M., Wybrane zagadnienia wykładni prawa, „Państwo i Prawo” 2009, z. 6.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008.

Zieliński M., Zirk-Sadowski M., Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, nr 2.

Żurawik A., „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 2.

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Administrative Procedure Code (Journal of Laws 1960, No. 30, item 168 as amended).

Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws 1964, No. 16, item 93 as amended).

Act of 17 November 1964 – Civil Procedure Code (Journal of Laws 1964, No. 43, item 296 as amended).

Act of 17 June 1966 on Administrative Proceedings in Administration (Journal of Laws 1966, No. 24, item 151 as amended).

Act of 29 August 1997 on Court Bailiffs and Enforcement (Journal of Laws 1997, No. 133, item 882 as amended).

Act of 28 February 2018 on Enforcement Costs (Journal of Laws 2018, item 770 as amended).

Act of 22 March 2018 on Court Bailiffs (Journal of Laws 2018, item 771 as amended).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.149-162
Data publikacji: 2020-06-30 09:44:41
Data złożenia artykułu: 2020-05-06 20:48:57


Statistics


Total abstract view - 853
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Piotr Szczekocki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.