Passive and Active Voting Rights in Electing Employee Representatives to the Supervisory Board of the Parent Company of the Concern: Commentary on the Judgement of the Court of Justice of the European Union (Grand Chamber) of 18 July 2017 in the Case of Konrad Erzberger v TUI AG (C-566/15)

Aneta Giedrewicz-Niewińska

Abstract


The commentary is partially critical. Mr Konrad Erzberger is a shareholder of the TUI concern, based in Germany, operating worldwide. Half of the TUI supervisory board is made up of shareholder representatives and half of the representatives appointed by the employees. In the judgement, the Court of Justice of the European Union (CJEU) answered the question, whether it was compliant with Articles 18 and 45 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) stating that a Member State should grant active and passive voting rights in the elections of employee representatives to the supervisory board of a company to those employees only who are employed at the company’s premises or in the group’s enterprises on the national territory. The analysis of the arguments presented by the CJEU conducted in the commentary, pointing to e.g. the lack of objective and clear criteria for restricting the freedoms of the European market, is partially critical. It has been postulated that employees employed in a group of companies should enjoy the same rights to participate in decision-making, regardless of where their workplace is located.


Keywords


supervisory board of a company; shareholder; employees; voting rights; elections; parent company of the concern; CJEU; TFEU

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Giedrewicz-Niewińska A., Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej, Warszawa 2015.

Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Toruń 2008.

Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013.

Henssler M., Arbeitnehmermitbestimmung im deutschen Gesellschaftsrecht, Unternehmens-Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Recht der EU-Mitgliedstaaten, Heidelberg 2004.

Heuschmid J., Ulber D., Unternehmensmitbestimmung auf dem Prüfstand des EuGH, „Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht“ 2016, Heft 102.

Höpner M., Curbing negative integration: German supervisory board codetermination does not restrict the common market, “Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2018, vol. 25(2), DOI: https://doi.org/10.1177/1023263X18773052.

Keiner F., Deutche Mitbestimmung zur Wahl von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat, „Neue Juristische Wochenschrift“ 2017, Heft 2603.

Rossi M., Das Diskriminierungsverbot nach Art. 12 EGV, „Europarecht“ 2000, Heft 197.

Seifert A., Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Unternehmensorganen, [w:] Enzyklopädie des Europarechts, Bd. 7: Europäisches Arbeits- und Sozialrecht, § 20, hrsg. v. M. Schlachter, M. Heinig, Baden-Baden 2016.

Seifert A., The case of Konrad Erzberger v TUI AG. Comment to Court of Justice of the European Union (Grand Chamber) judgment of 18 July 2017, Case C-566/15, “European Labour Law Journal” 2017, vol. 8(4), DOI: https://doi.org/10.1177/2031952517743863.

Wratny J., Partycypacja pracownicza, [w:] System Prawa Pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.

AKTY PRAWNE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w koncernach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Dz.Urz. UE L 122/28, 2009).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. UE L 169/46, 2017).

Dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.Urz. UE L 294/22, 2001).

Dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (Dz.Urz. UE L 207/25, 2003).

Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer, 4.05.1976, BGBl. 1976 I, s. 1153.

ORZECZNICTWO

Beschluss Landgericht Berlin (Sąd Krajowy w Berlinie) z dnia 1 czerwca 2015 r., 102 O 65/14 AktG, BeckRS 2015, 11838.

Wyrok TSUE z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie C-118/92, Komisja v Luksemburg, ECLI:EU:C:1994:198.

Wyrok TSUE z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie C-55/94, Reinhard Gebhard v Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, ECLI:EU:C:1995:411.

Wyrok TSUE z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie C-190/98, Volker Graf v Filzmoser Maschinenbau GmbH, ECLI:EU:C:2000:49.

Wyrok TSUE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie C-171/01, Wählerkoncernpe Gemeinsam, ECLI:EU:C:2003:260.

Wyrok TSUE z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-465/01, Komisja v Austria, ECLI:EU:C:2004:530.

Wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-392/05, Alevizos v Ypourgos Oikonomikon ECLI:EU:C:2007:251.

Wyrok TSUE z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie C-212/06, Gouvernement de la Communauté française v Gouvernement wallon, ECLI: EU:C:2008:178.

Wyrok TSUE z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-379/09, Maurits Casteels v British Airways plc, ECLI:EU:C:2011:131.

Wyrok TSUE z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie C-187/15, Pöpperl v Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:2016:550.

Wyrok TSUE z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie C-496/15, Eschenbrenner v Bundesagentur für Arbeit, ECLI:EU:C:2017:152.

Wyrok TSUE (Wielka Izba) z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie C-566/15, Konrad Erzberger przeciwko TUI AG, EU:C:2017:562.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.401-413
Data publikacji: 2021-06-30 23:19:10
Data złożenia artykułu: 2020-05-12 19:09:35


Statistics


Total abstract view - 926
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Aneta Giedrewicz-Niewińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.