The Registrability of Olfactory Trade Marks Before and After the Implementation of Directive (EU) 2015/2436: Practical or Only Theoretical Change?

Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Abstract


Smells are an unusual way of communication, allowing not only for the creation of associations in the minds of the recipients, but also for evoking certain emotions. Therefore, they are used in marketing strategies and they may become trade marks. Unfortunately, until the adoption of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, these signs were, in principle, excluded from registration. This was due to their inability to meet the requirement of graphic representation as understood by the criteria established by the case law of the Court of Justice of the European Union. However, under this Directive, this requirement was abolished and replaced by the criterion of so-called representativeness of the sign. The purpose of this article is to present olfactory marks from both a marketing perspective and the admissibility of their registration, as well as to analyze the practice of registering them before and after the adoption of Directive 2015/2436.


Keywords


olfactory trade mark; registrability; graphic representation; Directive 2015/2436

References


LITERATURE

Cook T., European Union Trademark Law, and Its Proposed Revison, “Journal of Intellectual Property Rights” 2013, vol. 18.

Czerniakowska E., Czy psychologia powinna mieć węch w nosie?, „Chowanna” 2012 (special volume).

Czerwicka M., Kumirska J., Stepanowski P., Spektrometria mas – uniwersalna technika analityczna, „Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski” 2012, no. 5–6.

Doliński M.J., Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności intelektualnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, vol. 2.

Grzybowska-Brzezińska M., Rudzewicz A., Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów), „Handel Wewnętrzny” 2013, vol. 6(347).

Hammersley M.F., The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks, “Intellectual Property Law Review” 1998, vol. 2(105).

Hołda-Wydrzyńska A., Graficzne przedstawienie znaku towarowego, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2011, vol. 9.

Hultén B., Sensory marketing: The multi-sensory brand-experience concept, “European Business Review” 2011, vol. 23(3), DOI: https://doi.org/10.1108/09555341111130245.

Karapapa S., Registering scents as community trademarks, “The Trademark Reporter” 2010, vol. 100(6).

Karki S.M.M., Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress, “Journal of Intellectual Property Rights” 2005, vol. 10(6).

Kępiński J., [in:] System Prawa Handlowego, vol. 3: Prawo własności przemysłowej, eds. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.

Kępiński J., Kępiński M., Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436?, [in:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, eds. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017.

Konikowska-Kuczyńska J., Admissibility of Unconventional Trade Marks Registration within the European Court of Justice Statements, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(4), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.117-133.

Kuczamer-Kłopotowska S., Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketingowej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2014, vol. 12(2).

Kumar A., Protecting Smell Marks: Breaking Conventionality, “Journals of Intellectual Property Rights” 2016, vol. 21(3).

Lindstrom M., Buyology: How Everything We Believe About Why We Buy is Wrong, London 2009.

Matsukura H., Yoneda T., Ishida H., Smelling screen: Development and evaluation of an olfactory display system for presenting a virtual odor source, “IEEE Transactions on Visualization Computer Graphics” 2013, vol. 19(4), DOI: https://doi.org/10.1109/TVCG.2013.40.

Mischra N., Registration of Non-Traditional Trademarks, “Journal of Intellectual Property Rights” 2008, vol. 13.

Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009.

Morin C., Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior, “Society” 2011, vol. 48, DOI: https://doi.org/10.1007/s12115-010-9408-1.

Pepin R., L’affaire des chaussures Louboutin : est-il possible d’enregistrer une couleur comme marque de commerce?, “Les Cahiers de propriété intellectuelle” 2013, vol. 25(2).

Poole F.C., Poole K.S., Chromatography Today, Amsterdam 1991.

Potargowicz E., Węch – niedoceniany zmysł człowieka, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2008, no. 62.

Reimer M.E., A semiotic analysis: Developing a new standard for scent marks, “Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law” 2011–2012, vol. 14.

Röck F., Barsan N., Weimar U., Lozano J., Electronic Nose: Current Status and Future Trends, “Chemical Reviews” 2008, vol. 108(2), DOI: https://doi.org/10.1021/cr068121q.

Santos P.J., Horillo C.M., Classification of white wine aromas with an electronic nose, “Talanta” 2005, vol. 67(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2005.03.015.

Smith A., Ciało, transl. H. Wasylkiewicz, Warszawa 1983.

Stasiak W., Czar aromamarketingu, „Marketing w Praktyce” 2005, no. 3.

Sztobryn K., Niekonwencjonalne znaki towarowe. Część 1 – zapach i smak, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, no. 10.

Tarczydło B., Scents and Elements of Aroma Marketing in Building of an Appropriate Brand Image, [in:] Knowledge – Economy – Society. Managing Organizations Concepts and Their Applications, eds. A. Jaki, B. Mikuła, Cracow 2014.

Terpstra V., International Marketing, Chicago 1987.

Torremans C.L.P., Trademark Law: Is Europe Moving Towards an Unduly Wide Approach for Anyone to Follow the Example?, “Journal of Intellectual Property Rights” 2005, vol. 10(2).

Turek P., Chmielewski J., Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie w ocenie jakości wyrobów, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, no. 718.

Wetoszka D., Możliwość rejestracji koloru jako znaku towarowego na przykładzie spraw Tiffany’s, Louboutin oraz Milka, [in:] Prawo własności intelektualnej, ed. D. Wetoszka, Warszawa 2020.

Wojcieszko-Głuszko E., [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 14B: Prawo własności przemysłowej, ed. R. Skubisz, Warszawa 2017.

Wrona K., Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2014, vol. 11(1).

Ziółkowski M., Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, no. 1.

Ziółkowski M., Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, no. 19, DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2015.19.17.

NETOGRAPHY

EUIPO, Statistics in European Union Trade Marks 1996-01 to 2021-03 Evolution, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf [access: 14.01.2021].

EUIPO, Trademark guidelines, Smell/olfactory and taste marks, https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/905837/trade-mark-guidelines/9-11-2-smell-olfactory-and-taste-marks [access: 20.01.2020].

Noto La Diega G., Non-conventional marks: The EU reform of trade marks, Brexit, and the Internet of Things, “Diritto Mercato Tecnologia” 2018, www.dimt.it/index.php/en/policy/104-news/16608-non-conventional-marks-the-eu-reform-of-trade-marks-brexit-and-the-internet-of-things [access: 20.01.2020].

OTHER SOURCES

Opinion of Advocate General R.-J. Colomer delivered on 6 November 2001 in case C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, EU:C:2001:594.

LEGAL ACTS

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of 22 December 1994 (OJ EU L 336/214).

Council Regulation (EC) no. 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (OJ L 011/1, 14.01.1994).

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ EU L 336/1).

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ L 40/1, 11.02.1989).

Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C.), 1946.

Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) no. 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) no. 2868/95 implementing Council Regulation (EC) no. 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) no. 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (OJ EU L 341/21).

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ EU L 154/1).

CASE LAW

Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 in case R 156/1998-2, www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf [access: 21.01.2020].

Judgement of the Court of Justice of 12 December 2002 in case C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt, ECLI:EU:C:2002:748.

Judgement of the Court of 6 May 2003 in case C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.319-337
Data publikacji: 2021-06-30 23:19:04
Data złożenia artykułu: 2020-07-17 18:47:52


Statistics

Total abstract view - 78
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.