Exhaustion of Allocation and the Right of an Applicant to Receive Co-financing from EU Funds: Commentary on the Judgement of the Supreme Administrative Court of 11 April 2019 (I GSK 378/19)

Magdalena Porzeżyńska

Abstract


The commented judgement concerns the issue of refusal to grant co-financing from EU funds in a situation in which during the appeal procedure (as a result of which the project obtained a higher score than other projects that received funding), the funds allocated to the competition were exhausted. In the commented judgement, the Supreme Administrative Court considered whether the refusal to grant funding motivated by exhaustion of the allocation may give way to the institution’s obligation to shape competition procedures in such a way that the appeal procedure in these circumstances does not turn out to be merely illusory. In this commentary, the author approved the conclusion of the Court that the amount of funds allocated to the competition is secondary to the institution’s obligation to ensure a correct and reliable application evaluation procedure. It is necessary to shape the competition procedures in such a way that the entity which launched the appeal procedure has the opportunity to prove its arguments and, as a consequence, to receive the subsidy. The conclusions made by the Supreme Administrative Court remain particularly relevant from the perspective of the upcoming works on the new act defining the rules for the implementation of cohesion policy programs financed in the 2021–2027 financial perspective.


Keywords


EU projects; EU funds; allocation; appeal procedure

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Brysiewicz K., Postępowania odwoławcze i sądowe dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie w nowej ustawie wdrożeniowej, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 13.

Brysiewicz K., Poździk R., Ocena i wybór projektów do dofinansowania z funduszy unijnych w Polsce – uwagi na tle wyroku TK z 12.12.2011 r. (P 1/11), „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 10.

Jaśkiewicz J., Komentarz do art. 66, [w:] Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, LEX/el. 2014.

Łacny J., Ochrona praw podstawowych w wydatkowaniu funduszy Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2015, z. 12.

Ostałowski J., Komentarz do art. 65, [w:] Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, red. R. Poździk, LEX/el. 2016.

Ostałowski J., Komentarz do art. 66, [w:] Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, red. R. Poździk, LEX/el. 2016.

Perkowski M., Martyniuk M., Niedoskonała procedura odwoławcza w systemie realizacji unijnej polityki spójności w Polsce. Ocena wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1/11), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 3.

Poździk R., Wołyniec-Ostrowska A., Komentarz do art. 53, [w:] Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, red. R. Poździk, LEX/el. 2016.

Wlaźlak K., Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w procedurze wyboru projektów w ramach wdrażania regionalnych programów operacyjnych, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Kosiński, M. Stahl, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2011 r., II GSK 1213/10.

Wyrok NSA z dnia 13 września 2012 r., II GSK 61/12.

Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2018 r., II GSK 23/18.

Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2018 r., II GSK 152/18.

Wyrok NSA z dnia 13 marca 2018 r., II GSK 267/18.

Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2018 r., I GSK 2269/18.

Wyrok TK z dnia 30 października 2012 r., SK 8/12.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 2006 r. w sprawie C-181/04 Elmeka, ECR 2006, s. I-8167.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie C-617/10 Akerberg Fransson, ECLI:EU:C:2013:105.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 września 2014 r. w sprawie C-562/12 Liivimaa Lihaveis, ECLI:EU:C:2014:2229.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 grudnia 2017 r., III SA/Łd 991/17.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 stycznia 2018 r., III SA/Łd 1035/17.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2018 r., V SA/Wa 255/18.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2019 r., V SA/Wa 1875/18.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2019 r., I SA/Sz 313/19.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2020 r., III SA/Po 785/19.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 maja 2020 r., I SA/Go 127/20.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.415-431
Data publikacji: 2021-06-30 23:19:12
Data złożenia artykułu: 2020-09-15 16:55:04


Statistics

Total abstract view - 118
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Magdalena Porzeżyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.