Admissibility of the Issuing Cumulative Penalty in Cumulative Judgement by Appeal Court for the First Time or Issuing That Penalty Within the Different Scope of Punishment: Commentary on the Resolution of the Panel of 7 Judges of the Supreme Court of 28 June 2018 (I KZP 3/18, OSNKW 2018, no. 8, item 55)

Dawid Marko

Abstract


The commentary raises the problem of the admissibility of the issuing cumulative penalty in cumulative judgement by appeal court for the first time or issuing that penalty within the different scope of punishment, from the perspective of the power to alter decisions of a court of the first instance, the principle of two-instance court proceedings, access to court and the right of defence. By discussing the essence of the constitutional and convention provisions, the author attempts to answer the question what the scope of the appeal court’s power is to alter cumulative judgement issued in the first instance, by concluding that neither Article 176 (1) of the Polish Constitution, nor Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and Article 2 of Protocol no. 7 to the ECHR supplementing its content, as well as Article 14 (5) of the International Covenant on Civil and Political Rights in principle stand in the way of such an approach, which should be reflected in the process of interpretation of Article 437 (2) of the Code of Criminal Procedure. However, in the author’s opinion, doubts arise, from the perspective discussed above, if the appellate court were to take into account, when imposing the cumulative penalty, a unit judgement unknown, for various reasons, to the court of first instance, to which a special part of the considerations and critical remarks is devoted.


Keywords


criminal procedure; appeal court; principle of two-instance court proceedings; access to court; right of defence; cumulative judgement

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Blanke H.J., [w:] EUV/AEUV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta Kommentar, hrsg. v. Ch. Caliess, M. Ruffert, München 2011.

Błoński M., Zasada dwuinstancyjności a reformatoryjny wyrok sądu odwoławczego, [w:] Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, red. H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka, Warszawa 2019.

Fingas M., Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym, Warszawa 2016.

Fingas M., Steinborn S., Glosa do postanowienia SN z dnia 5 czerwca 2012 r. (IV KK 22/12), „Przegląd Sądowy” 2013, nr 10.

Gliszczyńska-Grabias A., Sękowska-Kozłowska K., Wieruszewski R., [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski Warszawa 2012.

Grajewski J., Steinborn S., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. L.K. Paprzycki, t. 2, Warszawa 2013.

Grzegorczyk P., Weitz K., [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Bosek, M. Safjan, t. 1, Warszawa 2016.

Hermeliński W., Nita B., Orzekanie reformatoryjne w procesie karnym na podstawie nowych ustaleń faktycznych, „Państwo i Prawo” 2009, z. 4.

Hofmański P., Nowy model postępowania odwoławczego w postępowaniu karnym, [w:] Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 2016.

Hofmański P., Wróbel A., Komentarz do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, t. 1, Warszawa 2010.

Hofmański P., Zabłocki S., Dowodzenie w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym – kwestie modelowe, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.

Jasiński W., Redukcja postępowania przed sądem pierwszej instancji a konstytucyjny i konwencyjny standard prawa do odwołania się w sprawach karnych, [w:] Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 2016.

Kaftal A., System środków odwoławczych w polskim procesie karnym (rozważania modelowe), Warszawa 1972.

Klejnowska M., Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia, Rzeszów 2008.

Kolendowska-Matejczuk M., Zaskarżalność rozstrzygnięć incydentalnych uregulowanych w Kodeksie postępowania karnego w świetle standardów konstytucyjnych. Rozważania systemowe, Warszawa 2018.

Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017.

Steinborn S., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. L.K. Paprzycki, t. 2, Warszawa 2013.

Steinborn S., Ograniczenie zaskarżalności wyroku wydanego w I instancji jako środek uproszczenia procesu karnego w świetle prawa do dwuinstancyjnego postępowania (uwagi de lege lata i de lege ferenda), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 1.

Steinborn S., Postępowanie dowodowe w instancji apelacyjnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 1–2.

Świecki D., Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postepowania sądowego a możliwość reformatoryjnego orzekania w instancji odwoławczej w świetle wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. nowelizacji kodeksu postepowania karnego, [w:] Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2014.

Wąsek-Wiaderek M., Wybrane aspekty postępowania odwoławczego w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. w świetle standardów międzynarodowych, [w:] Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 2016.

Wiliński P., Dwuinstancyjność postępowania karnego w świetle Konstytucji, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.

Wiliński P., Konstytucyjne gwarancje prawa karnego procesowego, [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. 1, cz. 1: Zagadnienia ogólne, red. P. Hofmański, Warszawa 2013.

Wiliński P., Konstytucyjne uwarunkowania postępowania odwoławczego w procesie karnym, [w:] Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 2016.

Wiśniewski M., Reformatoryjny model postępowania odwoławczego a zasada dwuinstancyjności postępowania, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2017, nr 32, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.32.103.

AKTY PRAWNE

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 303, 14.12.2007).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.).

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167).

Protokół nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 22 listopada 1984 r. (Dz.U. 2003, nr 42, poz. 364).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 30 ze zm.).

ORZECZNICTWO

Decyzja Komitetu Praw Człowieka z dnia 28 marca 2006 r., Bandajewski v. Białoruś, skarga nr 1100/2002.

Decyzja Komitetu Praw Człowieka z dnia 24 lipca 2006 r., Larranaga v. Filipiny.

Postanowienie SN z dnia 8 grudnia 2010 r., II KK 288/10, BPK 2011, nr 1, poz. 1.

Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2015 r., IV KK 195/14, OSP 2016, nr 2, poz. 18.

Postanowienie SN z dnia 24 października 2017 r., V KK 265/17, LEX nr 2408341.

Postanowienie TK z dnia 9 listopada 2009 r., S 7/09, OTK-A 2009, nr 10, poz. 154.

Postanowienie TK z dnia 14 maja 2013 r., Ts 216/12, OTK-B 2013, nr 5, poz. 498.

Postanowienie TK z dnia 24 maja 2017 r., Ts 205/16, OTK-B 2017, poz. 149.

Uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 23 marca 2011 r., I KZP 28/10, OSNKW 2011, nr 4, poz. 30.

Uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 28 marca 2012 r., I KZP 26/11, OSNKW 2012, nr 4, poz. 36.

Uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 28 czerwca 2018 r., I KZP 3/18, OSNKW 2018, nr 8, poz. 55.

Wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 1970 r., Delcourt v. Belgia, skarga nr 2689/65.

Wyrok ETPC z dnia 26 października 2000 r., Kudła v. Polska, skarga nr 30210/96.

Wyrok ETPC z dnia 22 lutego 2011 r., Lalmahomed v. Holandia, skarga nr 26036/08.

Wyrok ETPC z dnia 30 października 2014 r., Shyvdka v. Ukraina, skarga nr 17888/12.

Wyrok ETPC z dnia 4 czerwca 2015 r., Ruslan Yakovenko v. Ukraina, skarga nr 5425/11.

Wyrok ETPC z dnia 25 lipca 2017 r., Rostovtsev v. Ukraina, skarga nr 2728/16.

Wyrok ETPC z dnia 9 listopada 2017 r., Firat v. Grecja, skarga nr 46005/11.

Wyrok ETPC z dnia 30 stycznia 2018 r., Brajović v. Czarnogóra, skarga nr 52529/12.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 10 stycznia 2008 r., II AKa 546/07, KZS 2008, nr 4, poz. 109.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r., II AKz 393/09, OSAŁ 2011, nr 1, poz. 10.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2013 r., II AKa 53/13, LEX nr 1311956.

Wyrok SN z dnia 26 marca 2008 r., V KK 389/07, OSNKW 2008, nr 8, poz. 61.

Wyrok SN z dnia 18 listopada 2008 r., II KK 121/08, BPK 2009, nr 1, poz. 10.

Wyrok TK z dnia 12 marca 2002 r., P 9/01, OTK ZU 2002, nr 2A, poz. 14.

Wyrok TK z dnia 12 czerwca 2002 r., P 13/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 42.

Wyrok TK z dnia 11 marca 2003 r., SK 8/02, OTK-A 2003, nr 3, poz. 20.

Wyrok TK z dnia 13 stycznia 2004 r., SK 10/03, OTK ZU 2004, nr 1A, poz. 2.

Wyrok TK z dnia 17 maja 2004 r., SK 32/03, OTK-A 2004, nr 5, poz. 44.

Wyrok TK z dnia 7 września 2004 r., P 4/04, OTK-A 2004, nr 8, poz. 81.

Wyrok TK z dnia 12 września 2006 r., SK 21/05, OTK-A ZU 2006, nr 8, poz. 103.

Wyrok TK z dnia 2 października 2006 r., SK 34/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 118.

Wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2009 r., P 22/07, OTK-A 2009, nr 4, poz. 55.

Wyrok TK z dnia 13 lipca 2009 r., SK 46/08, OTK-A 2009, nr 7, poz. 109.

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2010 r., SK 2/09, OTK-A 2010, nr 1, poz. 1.

Wyrok TK z dnia 2 czerwca 2010 r., SK 38/09, OTK-A 2010, nr 5, poz. 46.

Wyrok TK z dnia 18 lipca 2011 r., SK 10/10, OTK-A 2011, nr 6, poz. 58.

Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2012 r., SK 21/11, OTK ZU-A 2012, nr 4, poz. 38.

Wyrok TK z dnia 17 lipca 2013 r., SK 9/10, OTK-A 2013, nr 6, poz. 79.

Wyrok TK z dnia 22 października 2013 r., SK 14/13, OTK-A 2013, nr 7, poz. 100.

Wyrok TK z dnia 22 września 2015 r., P 37/14, OTK-A 2015, nr 8, poz. 121.

Wyrok TK z dnia 22 października 2015 r., SK 28/14, OTK-A 2015, nr 9, poz. 149.

Wyrok TK z dnia 27 października 2015 r., K 5/14, OTK-A 2015, nr 9, poz. 150.

Wyrok TK z dnia 4 lipca 2018 r., K 16/16, OTK-A 2018, nr 52.

Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2019 r., P 19/17, OTK-A 2019, poz. 9.

Wyrok TK z dnia 11 czerwca 2019 r., P 20/17, OTK-A 2019, poz. 29.

Wyrok TSUE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie C-169/16, Sánchez Morcillo i Abril García, ECLI:EU:C:2014:2099.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.655-674
Data publikacji: 2021-10-13 00:46:11
Data złożenia artykułu: 2020-09-24 13:32:40


Statistics


Total abstract view - 749
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Dawid Marko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.