Legal Consequences of Violation of Time Limits in Legislative Proceedings

Robert Orłowski

Abstract


The aim of the article is to present the issues related to the time limits set for individual organs of public authority (the Sejm, the Senate, the President of the Republic of Poland) for the performance of specific activities within the legislative procedure. These time limits should be calculated according to conventional rules, that is, from the beginning of the day following the day on which the act on which the legal provisions are binding begins. However, the action will also be effective if it is performed on the same day on which the said event occurred. Violation of the time limit in legislative proceedings is of fundamental importance for the act, as a normative act, within the scope of its validity. As part of the review of the constitutionality of the law, the Constitutional Tribunal also examines the correctness of the proceedings in which the law was adopted. According to the latest jurisprudence of the Constitutional Tribunal, violation of the minimum time limits required for the performance of individual activities, which have only been specified in the Rules of Procedure of the Sejm, may constitute an independent basis for declaring the entire act unconstitutional. This view differs significantly from the existing, well-established approach to this subject. The effects of violating the time limits of the legislative procedure can also be considered at the level of the rights (competences) of individual authorities within a specific proceeding. The signing of the act by the President after the expiry of the constitutional time limit should be deemed legally effective. The admissibility of issuing by the Constitutional Tribunal of scope judgements should be considered in cases of violation of the rules of correct legislation, leading to the omission or reduction of vacatio legis.


Keywords


legislation; procedure; time limits; the Constitutional Tribunal; the Sejm; the Senate; act

References


LITERATURE

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Bosek L., Komentarz do art. 98 Konstytucji, teza 9, [in:] Konstytucja RP, vol. 2: Komentarz do art. 87–243, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Bosek L., Wild M., Kontrola konstytucyjności prawa. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa 2014.

Chrzanowski D., Odrowąż-Sypniewski W., Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu II kadencji, „Przegląd Sejmowy” 1998, no. 2.

Chrzanowski D., Odrowąż-Sypniewski W., Radziewicz P., Analiza projektów ustaw Sejmu III kadencji (20 października 1997 r. – 20 października 1998 r.), „Przegląd Sejmowy” 1999, no. 1.

Garlicki L., Komentarz do art. 98 Konstytucji, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. L. Garlicki, Warszawa 2000.

Garlicki L., Komentarz do art. 119 Konstytucji, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. L. Garlicki, Warszawa 2000.

Garlicki L., Komentarz do art. 123 Konstytucji, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. L. Garlicki, Warszawa 2000.

Gromek Z., Przebieg procedury ustawodawczej w Sejmie VIII kadencji – analiza ilościowa, „Przegląd Sejmowy” 2020, no. 4.

Kazalska O., Maśnicki J., Żuralska M., Analiza działalności ustawodawczej Sejmu VI kadencji, Warszawa 2012.

Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.

Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, ed. A. Szmyt, Warszawa 2016.

Lipski J., Tymiński R., Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu w toku całej IV kadencji, [in:] Ustawy 2001–2005. Sejm IV kadencji, ed. T. Muś, Warszawa 2006.

Nowikowski I., O regułach obliczania terminów w procesie karnym (kwestie wybrane), [in:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, eds. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011.

Orłowski R., Calculation of Time Limits Resulting from the Constitution of the Republic of Poland from April 2, 1997 (Selected Issues), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, no. 6.

Patyra S., Tryb pilny w teorii i praktyce procesu ustawodawczego pod rządami Konstytucji z 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, no. 1.

Radajewski M., Wyjątki od zasady dyskontynuacji prac polskiego parlamentu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, no. 2.

Safjan M., Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2003, no. 3.

Sokołowski J., Poznański P., Struktura procesu legislacyjnego w analizie ilościowej, [in:] Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997–2007, eds. J. Sokołowski, P. Poznański, Kraków 2008.

Szmyt A., Uwagi na marginesie trybu pilnego, [in:] Regulamin Sejmu w ekspertyzach i opiniach Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2001.

Żuralska M., Brudnoch A., Dąbrowska K., Sierzputowska M., Analiza działalności ustawodawczej Sejmu VII kadencji, Warszawa 2017.

LEGAL ACTS

Act of 23 June 1999 on the Exercise of Legislative Initiative by Citizens (consolidated text Journal of Laws 2018, item 2120).

Act of 30 November 2016 on the Organization and Procedure of Proceedings Before the Constitutional Tribunal (consolidated text Journal of Laws 2019, item 2393).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 as amended).

Rules of Procedure of the Sejm of the Republic of Poland of 30 July 1992 (consolidated text M.P. 2019, item 1028 as amended).

Rules of Procedure of the Senate of 23 November 1990 (consolidated text M.P. 2018, item 846 as amended).

CASE LAW

Judgement of the Constitutional Tribunal of 24 February 1997, K 19/96.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 7 July 2003, SK 38/01.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 23 March 2006, K 4/06.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 5 October 2017, Kp 4/15.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 14 November 2018, Kp 1/18.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 14 July 2020, Kp 1/19.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.249-264
Data publikacji: 2020-12-31 13:58:04
Data złożenia artykułu: 2020-10-01 04:03:05


Statistics


Total abstract view - 803
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Robert Wojciech Orłowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.