Utopia Without the Law – Why Is It Impossible?

Karol Kuźmicz

Abstract


The academic character of the article is connected with the attempt to answer the question asked in the title: Utopia without the law – is it possible? The theoretical arguments provided by the author lead to an affirmative answer to this question and allow for formulating the following thesis: there is no utopia without the law. The law is not only present in utopias, both positive and negative ones (anti-utopias and dystopias) but also, to a great extent, determines their existence and functioning. As a result, it links utopian thinking to reality. Any answer to this question is possible and justifiable in the academic discourse. According to the author of this article not only the law is present in the utopia but the law in the utopia must exist. The essence of the law in utopias is justice, but there is not justice in utopias without wisdom. The Bible, Roman law and philosophical and legal reflection were the sources of an approach to law for the creators of utopia. Referring to the views of such thinkers as: Plato, Immanuel Kant, Rudolf von Ihering, Gustav Radbruch, Karl R. Popper, Bronisław Baczko, the author states that the law is an integral part of both worlds: the utopian world and real world. So, there is not utopia without the law as an idea of jusctice, implemented into the social life of the people who are intelligent beings.


Keywords


utopia; the law; utopian thinking; reality; academic discourse; the Roman law; justice

References


LITERATURE

Agasso D., Święci na każdy dzień. Czerwiec, transl. K. Stopa, Kielce 2009.

Baczko B., Światła utopii, transl. W. Dłuski, Warszawa 2016.

Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, transl. M. Kowalska, Warszawa 1994.

Berman H., Prawo a rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, transl. S. Amsterdamski, Warszawa 1995.

Bosiacki A., Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917–1921, Warszawa 1999.

Derlatka M., Wprowadzenie, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012.

Dobre prawo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, eds. P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa, Warszawa 2009.

Dubel L., Malarczyk J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 2001.

Ihering R. von, Walka o prawo, transl. B. Kutyłowski, Petersburg 1894.

Jońca M., Praecepta iuris, czyli o tym, co jest w prawie naprawdę ważne, „Edukacja Prawnicza” 2011, no. 3(123).

Kant I., Wznowione pytanie czy rodzaj ludzki stale zmierza ku temu, co lepsze?, transl. M. Żelazny, [in:] idem, Spór fakultetów, Toruń 2003.

Kaźmierczyk S., Założenia metodologiczne rozważań o relacjach między prawem w znaczeniu instrumentalnym a prawem w znaczeniu pozainstrumentalnym, [in:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa, ed. A. Kozak, Wrocław 2000.

Krawczuk A., Pan i jego filozof. Rzecz o Platonie, Poznań 1984.

Kołodko K., Sprawiedliwość jako naczelna idea prawa, [in:] Filozofia prawa w życiu i nauczaniu, ed. M. Szyszkowska, Białystok 2004.

Kuźmicz K., Filozoficzne przesłanki instrumentalizacji prawa w utopii komunistycznej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2015, vol. 14(1), DOI: https://doi.org/10.15290/mhi.2015.14.01.19.

Łacińska terminologia prawnicza, ed. J. Zajadło, Warszawa 2009.

Morawski L., Instrumentalizacja prawa (zarys problemu), „Państwo i Prawo” 1996, no. 6.

Oniszczuk J., Prawo do oporu i Radbrucha wizja nieposłuszeństwa obywateli. Opór jako odtworzenie nowoczesnej polis, [in:] Nieprzeciętność. Dylematy wolności, eds. M. Szyszkowska, A. Rossmanith, Warszawa 2013.

Parniewski W., Szkice z dziejów myśli utopijnej (Od Platona do Zinowjewa), Łódź 2000.

Platon, Państwo: z dodaniem siedmiu ksiąg Praw, transl. W Witwicki, vol. 1, Warszawa 1958.

Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, vol. 1: Urok Platona, transl. H. Krahelska, Warszawa 1993.

Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, vol. 2: Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa, transl. H. Krahelska, Warszawa 1993.

Radbruch G., Filozofia prawa, transl. E. Nowak, Warszawa 2009.

Radbruch G., Pięć minut filozofii prawa, [in:] idem, Filozofia prawa, transl. E. Nowak, Warszawa 2009.

Radbruch G., Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo, [in:] idem, Filozofia prawa, transl. E. Nowak, Warszawa 2009.

Rihs Ch., Les philosophes utopistes: le mythe de la cite communautaire en France au XVIIIe siècle, Paris 1970.

Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.

Safjan M., Państwo a wartości etyczne. Prawo i polityka, [in:] Prawo a polityka. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku, ed. M. Zubik, Warszawa 2007.

Sentencje łacińskie, comp. M. Dubiński, Warszawa 2005.

Słownik języka polskiego, vol. 1: A–K, ed. M. Szymczak, Warszawa 1978.

Staśkiewicz W., Prawo jako narzędzie polityki państwa okresu przemian (przeszłość wobec przyszłości), [in:] Prawo a polityka. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku, ed. M. Zubik, Warszawa 2007.

Stefaniak Ł., Utopizm. Źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne, Lublin 2011.

Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2011.

Szlachta B., O pewnym temacie podejmowanym przez amerykańskich filozofów polityki, [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Andrzejowi Mani, ed. W. Bernacki, vol. 2, Kraków 2012.

Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993.

Szyszkowska M., Filozoficzne interpretacje prawa, Warszawa 1999.

Szyszkowska M., Teoria i filozofia prawa, Warszawa 2008.

Szyszkowska M., Zarys filozofii prawa, Białystok 1994.

Weitling W., Gwarancje harmonii i wolności, transl. E. Werfel, Warszawa 1968.

Wołodkiewicz W., Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Kraków 2003.

Wstęp do nauk prawnych, ed. A. Jamróz, Białystok 1998.

Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa, ed. A. Kozak, Wrocław 2000.

Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.

NETOGRAPHY

Book of Proverbs, 2:9–10, www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs%202%3A9-10&version=NIV [access: 29.12.2020].

Book of Proverbs, 29:2, www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs%202%3A9-10&version=NIV [access: 29.12.2020].

Book of Proverbs, 29:4, www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs%2029%3A4&version=NIV [access: 29.12.2020].

Kant I., Perpetual Peace, a philosophical essay, https://archive.org/stream/perpetualpeaceph00kantuoft [access: 29.12.2020].

Latin maxims, https://best-quotations.com [access: 29.12.2020].

More T., Utopia, www.fulltextarchive.com/pdfs/Utopia.pdf [access: 29.12.2020].

Plato, Laws, www.gutenberg.org/files/1750/1750-h/1750-h.htm#link2H_4_0012 [access: 29.12.2020].

Radbruch G., Five Minutes of Philosophy, http://wystap.pl/wp-content/files/Radbruch_Extreme_Injustice.pdf [access: 29.12.2020].

Valtorta M., The Poem of the Man-God, https://archive.org/details/Volume1OfThePoemOfTheManGod [access: 29.12.2020].

LEGAL ACTS

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 as amended).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.285-304
Data publikacji: 2021-06-30 23:19:00
Data złożenia artykułu: 2021-01-05 17:36:04


Statistics


Total abstract view - 860
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Karol Kuźmicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.