Proceedings with Respect to Reproach for a Flagrant Violation of the Law by a Competent Court: Commentary on the Decision of the Supreme Court of 28 August 2019 (II KO 56/19, OSNKW 2019, no. 10, item 58)

Jacek Kosonoga

Abstract


In the commented judgement, the Supreme Court stated that an appeal against a decision reproaching a competent court for flagrant violation of the law while hearing a criminal case (Article 40 § 2a and 2b of the Law on the common court system) is heard by the Supreme Court in the Criminal Chamber in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure on appeals. Commencement of the procedure laid down in Article 40 § 1 of the Law on the Common Court System is subject to the time limit set on the date of rendering a decision on an appeal, and its termination should take place immediately after the receipt of explanations or the expiry of the deadline for submitting them, in either case by issuing a decision on reproaching for a violation. The appellate court should issue its decision both when it finds the violation took place and when it resigns to do so. This commentary approves such an attitude, developing arguments to support it. On the other hand, the opposite view was criticized, based on the claim that initiation of the procedure for reproach for violation is also admissible after the final ruling has been issued. Having analysed the issue of reproach for violation of the law from the systemic point of view, the author postulates to unify Article 97 § 1 of the Act on the Supreme Court with Article 40 § 2a of the Law on the Common Court System and to introduce an appeal against a ruling of the Supreme Court heard within so called horizontal instance.


Keywords


decision on an appeal; time limit; reproach for a flagrant violation of the law by a competent court; reproaching for a violation; an appeal

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Bąk A., Wytknięcie obrazy przepisu w sprawie cywilnej, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 7–8.

Bodio J., Postępowanie związane z wydaniem wytyku w trybie art. 40 § 1 p.u.s.p. Glosa do postanowienia SN z dnia 21 lipca 2011 r., V CZ 35/11, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2012, nr 3.

Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., [w:] Prawo o ustroju sądów. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, red. J. Gudowski, Warszawa 2009.

Godlewska-Michalak B., [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych, red. A. Górski, Warszawa 2012.

Kempisty H., Ustrój sądów. Komentarz, Warszawa 1966.

Kosonoga J., Reproach for evident contempt of regulations in the criminal proceeding, „Ius Novum” 2014, nr 2.

Kosonoga J., System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego, Warszawa 2014.

Piasecki K., Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Warszawa 1995.

Radajewski M., Wytknięcie uchybienia sądowi niższej instancji, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 10.

Resich Z., Nauka o organach ochrony prawnej, Warszawa 1973.

Siwek M., Glosa do postanowienia SN z dnia 27 stycznia 2010 r., WZ 56/09, LEX/el. 2010.

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3, Warszawa 2003.

Włodyka S., Funkcje Sądu Najwyższego, Kraków 1965.

Włodyka S., Nadzór nad orzecznictwem sądowym w sprawach cywilnych w świetle zasady niezawisłości sędziowskiej, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, red. W. Osuchowski, M. Sośniak, B. Walaszek, Kraków–Warszawa 1964.

Włodyka S., Organizacja wymiaru sprawiedliwości PRL, Warszawa 1963.

INNE

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Sejm RP VIII kadencji, druk nr 1491.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 52).

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1254 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, nr 203, poz. 1192).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2014, poz. 1031).

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1452).

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 825 ze zm.).

ORZECZNICTWO

Postanowienie SN z dnia 17 marca 2005 r., SNO 7/05, OSNSD 2005, nr 1, poz. 35.

Postanowienie SN z dnia 9 października 2009 r., I CNP 59/09, LEX nr 599736.

Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2010 r., WZ 56/09, OSNKW 2010, nr 7, poz. 60.

Postanowienie SN z dnia 3 lutego 2011 r., V KK 229/10, OSNKW 2011, nr 2, poz. 19.

Postanowienie SN z dnia 21 lipca 2011 r., V CZ 35/11, Legalis nr 537541.

Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2012 r., VI KZ 1/12, Legalis nr 492127.

Postanowienie SN z dnia 5 lipca 2018 r., I CO 64/18, OSNC 2019, nr 2, poz. 23.

Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2018 r., III PO 10/18, OSNP 2019, nr 1, poz. 104.

Postanowienie SN z dnia 28 sierpnia 2019 r., II KO 56/19, OSNKW 2019, nr 10, poz. 58.

Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2002 r., SNO 18/02, OSNSD 2002, nr 1–2, poz. 9.

Wyrok SN z dnia 2 czerwca 2006 r., SNO 24/06, OSNSD 2006, poz. 39.

Wyrok TK z dnia 15 stycznia 2009 r., K 45/07, OTK-A 2009, nr 1, poz. 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.643-654
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:47
Data złożenia artykułu: 2021-02-05 11:29:18


Statistics


Total abstract view - 1001
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jacek Kosonoga

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.