Internal Acts in Self-Government Systemic Acts

Monika Chlipała

Abstract


The subject of the article is the issue of internal acts issued by self-governing bodies on the basis of authorizations contained in the local government laws. The article is of a scientific and research nature. In the scope related to its area, it includes the analysis of the applicable normative material and jurisprudence of administrative courts. The article focuses on internal acts from self-governing bodies issued on the basis of authorizations under local government laws. Internal acts of law in administrative law occupy an important position, both as a category of sources of administrative law and when discussing legal forms of administration. The justification for taking up the issue of internal acts issued by self-governing bodies is the pursuit of a broader understanding of legislative activity that goes beyond the issue of the acts of local law. Internal acts in administrative law are often discussed from the perspective of acts originating from government administration bodies. This observation also justifies considering in the indicated area. The aim of the conducted research is to: find out about the legal nature of internal acts issued by self-governing bodies on the basis of authorizations contained in local government laws; presentation of legal regulations and jurisprudence of administrative courts, as well as postulates de lege ferenda on the admissibility of supervision measures against internal acts in the form of ordinances of the commune head (starost, voivodeship marshal); drawing attention to the impact of internal acts on external entities. The considerations presented in the article may be a contribution to a broader and in-depth scientific reflection on the specification of the category of internal acts originating from self-governing bodies within internal acts. The criterion for distinguishing such a group is not only the category of the entity, but the conclusions indicated in the article referring in particular to the non-uniform legal nature of self-government internal acts and the legitimacy of supervising and controlling each internal act.


Keywords


internal acts; self-governing bodies; supervision measures; self-government systemic acts; administrative law

References


LITERATURE

Błaś A., [in:] Prawo administracyjne, ed. J. Boć, Wrocław 2010.

Błaś A., Formy prawne w sferze działań wewnętrznych administracji publicznej, [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 5: Prawne formy działania administracji, eds. A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K.M. Ziemski, Warszawa 2013.

Bukowski Z., [in:] E.K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Z. Bukowski, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.

Chmielnicki P. (ed.), Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005.

Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2020.

Dolnicki B. (ed.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2018.

Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, [in:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Garlicki L., Konstytucyjne źródła prawa administracyjnego, [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.

Kaczor J., Zasady państwa prawa a upoważnienia do stanowienia aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących, [in:] Rządy prawa i europejska kultura prawna, eds. A. Bator, J.J. Helios, W. Jedlecka, Wrocław 2014.

Korybski A., Prawo wewnętrznie obowiązujące: pojęcie i podstawowe problemy badawcze, [in:] Państwo, prawo, myśl prawnicza, eds. A. Korobowicz, L. Leszczyński, A. Pieniążek, M. Stefaniuk, Lublin 2003.

Lewicka R., Znaczenie tzw. nieformalnych źródeł prawa w działaniach administracji publicznej, [in:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, eds. P. Chmielnicki, A. Dybała, Warszawa 2009.

Mielczarek J., Źródła prawa wewnętrznego organów administracji samorządowej, [in:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, ed. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2018.

Olszówka M., Konstytucyjny paradygmat aktu prawa wewnętrznego, “Ius Novum” 2013, no. 2.

Ruczkowski P., Pozytywistyczna koncepcja prawa a konstytucyjne akty prawa wewnętrznego oraz pozakonstytucyjne akty normatywne administracji, “Przegląd Sejmowy” 2014, no. 1.

Stahl M., Formy prawne w sferze działań zewnętrznych administracji publicznej, [in:] System Prawa Administracyjnego, vol. 5: Prawne formy działania administracji, eds. A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K.M. Ziemski, Warszawa 2013.

Stahl M., Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, no. 6(9).

Zaleśny J., Specyfika aktów prawnych o mocy wewnętrznego obowiązywania, “Studia Politologiczne” 2009, vol. 14.

Ziemski K., Trudności z ustaleniem relacji terminów „prawo miejscowe”, „prawo wewnętrznie obowiązujące” oraz „prawo powszechnie obowiązujące”, [in:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, ed. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

ONLINE SOURCES

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 r., https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/1644/(20190118.105847).rozstrzygniecie_80_kd.pdf (access: 10.3.2022).

LEGAL ACTS

Act of 8 March 1990 on commune self-government (consolidated text, Journal of Laws 2020, items 713, 1378).

Act of 5 June 1998 on district self-government (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 920).

Act of 5 June 1998 on voivodeship self-government (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1668).

Act of 27 April 2001 – Environmental Protection Law (consolidated text, Journal of Laws 2020, items 1219, 1378, 1565, 2127, 2338; Journal of Laws 2021, item 802, as amended).

Act of 30 August 2002 – Law on proceedings before administrative courts (consolidated text, Journal of Laws 2019, item 2325; Journal of Laws 2020, items 2299, 2320; Journal of Laws 2021, item 54).

CASE LAW

Judgment of the Supreme Administrative Court in Kraków of 8 June 2001, II SA/Kr 1797/99.

Judgment of the Supreme Administrative Court in Kraków (until 31 December 2003) of 6 May 2003, II SA/Kr 251/03.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 8 June 2006, II OSK 410/06.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 5 August 2010, I OSK 41/10.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 27 August 2010, II OSK 1074/10.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 28 April 2011, II OSK 269/11.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 14 November 2017, II GSK 273/16.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 14 November 2018, I OSK 2189/18.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 18 June 2020, I GSK 496/20.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 25 January 2005, II SA/Kr 1385/04.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 31 January 2006, III SA/Lu 533/05.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 19 December 2006, III SA/Lu 505/06.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 12 March 2007, IV SA/Gl 1456/06.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 18 May 2009, II SA/Gl 104/09.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 24 September 2009, III SA/Kr 421/09.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 14 April 2014, III SA/Kr 1623/15.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Opole of 30 September 2014, II SA/Ol 773/14.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gorzów Wielkopolski of 19 November 2015, II SA/Go 649/15.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Bydgoszcz of 12 February 2017, II SA/Bd 1156/16.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 6 December 2018, III SA/Kr 849/18.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Olsztyn of 14 November 2019, II SA/Ol 785/19.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 28 May 2020, I SA/Gl 157/20.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Wrocław of 5 November 2020, III SA/Wr 283/20.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 1 December 2020, III SA/Kr 1277/19.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 9 March 2021, II SA/Bk 855/20.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.11-29
Data publikacji: 2022-09-28 19:31:10
Data złożenia artykułu: 2021-02-10 15:57:37


Statistics


Total abstract view - 836
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Monika Chlipała

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.