Effectiveness of Administrative and Legal Instruments for Animal Protection Used by Social Organizations

Anna Ostrowska

Abstract


The article is devoted to the issue of the effectiveness of administrative and legal instruments of animal protection granted to social organizations under the Animal Protection Act. The research purpose of the paper is to analyze the administrative and legal conditions of the interaction of social organizations with public administration and other entities in the field of animal protection and animal care, and as a result to verify the thesis that the activity of organizations has little influence on the effectiveness of the animal protection system. In order to achieve this goal, three research theses were formulated: 1) there are no rational grounds for depriving social organizations of the competence to temporarily remove an animal, which is the most effective means of protecting mistreated animals; 2) public administration bodies and their subordinate services should make wider use of the potential of social organizations in the sphere of consultative and educational activities; 3) the effectiveness of the activities of social organizations in the sphere of animal protection is adversely affected by superficial regulations concerning the cooperation of organizations with administrative bodies and public services. The article is a research paper of a national range of research. The author’s intention is to contribute to a broader discussion on the directions of socialization of the animal protection system.


Keywords


social organization; animal protection; animal care; temporary removal of an animal; consultative and educational activities; cooperation

References


LITERATURE

Biernat T., On the Lawmaking Policy, Discretion and Importance of the Rule of Law Standards, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(3), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.67-85.

Dziedziak W., Wpływ sankcji prawnych i moralnych na skuteczność prawa, “Studia Iuridica Lublinensia” 2015, vol. 24(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2015.24.1.67.

Jabłońska-Bonca J., Przesłanki stanowienia norm bez sankcji, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, vol. 46(4).

Janiak P., Czasowe odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym – podstawowe zagadnienia, “Casus” 2019, no. 1.

Kruk E., Opinia nt. uwarunkowań prawnych działań organizacji społecznych na rzecz ochrony zwierząt z dnia 22 stycznia 2021 r. (unpublished, prepared as part of the implementation of the research project entitled “The Administrative Law Model of Animal Protection” funded by the National Science Center, UMO-2016/23/D/HS5/01820).

Kruk E., Polish and Estonian Regulations on Homeless (Stray) Animals, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(1), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.145-166.

Kruk E., Współdziałanie organizacji społecznych z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt, “Studia Prawnoustrojowe” 2019, no. 43, DOI: https://doi.org/10.31648/sp.4621.

Kuszlewicz K., Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2019.

Ostojski P., Organizacja społeczna jako strona postępowania w sprawie odebrania zwierzęcia na podstawie Artykułu 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, “Przegląd Prawa i Administracji” 2019, vol. 116, DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.116.5.

Ostrowska A., Location of Animal Shelters in the Local Spatial Development Plan in Poland, [in:] Legal Protection of Animals, eds. E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny, Lublin 2020.

Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2015.

Smaga Ł., Ochrona humanitarna zwierząt, Białystok 2010.

Stelmasiak J., Administracyjnoprawne aspekty ochrony zwierząt, [in:] Prawna ochrona zwierząt, ed. M. Mozgawa, Lublin 2002.

Szewczyk E., Szewczyk M., Status organizacji społecznej w postępowaniu prowadzącym do wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 in fine ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2020 r., II OPS 2/19, “Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, no. 9.

Wlaźlak K., Funkcja planowania gminy na przykładzie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, “Przegląd Prawa Publicznego” 2015, no. 4.

ONLINE SOURCES

Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Filantropi czy złodzieje? O czasowym odbieraniu zwierząt. Raport z monitoringu, Kraków–Wrocław 2019, https://czarnaowca.org/wp-content/uploads/Czarna-Owca-Filantropi-Czy-Zlodzieje.pdf [access: 9.02.2021].

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Ochrony Środowiska z 26 marca 2013 r. w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach (DP-024-10/6037/12AVB), http://bip.jaktorow.pl/upload/dp-024-10_6037_12avb_opinia_dep_prawnego_-_zwierzyna-1.pdf [access: 20.02.2021].

Opinia Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 4257), Warszawa 2011, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/F005D64B6021E765C12578BE002965C6/$file/4257-001.pdf [access: 9.02.2021].

Rudy M., Z kolejną nowelizacją prawa ochrony zwierząt mam same problemy, „Rzeczpospolita”, 26.01.2020, www.rp.pl/Opinie/301269987-Michal-Rudy-Z-kolejna-nowelizacja-prawa-ochrony-zwierzat-mam-same-problemy.html [access: 17.02.2021].

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (Journal of Laws 2020, item 256, as amended).

Act of 8 March 1990 on municipal self-government, Journal of Laws 2020, item 713, as amended).

Act of 21 August 1997 on the protection of animals (Journal of Laws 2020, item 638, as amended).

Act of 24 April 2003 on public benefit activity and volunteerism (Journal of Laws 2020, item 1057).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Administrative Court of 18 July 2015, II OSK 2776/13.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 11 January 2018, II OSK 770/16.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 11 July 2018, II OSK 1002/18.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 30 October 2018, II OSK 2684/16.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 3 July 2019, II OSK 1162/18.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 6 November 2013, II SA/Sz 965/13.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 22 December 2014, II SA/Kr 1495/14.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Wrocław of 3 January 2018, II SA/Wr 711/17.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kielce of 15 March 2018, II SA/Ke 39/18.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 20 June 2018, II SA/Lu 218/18.

Resolution of the the Supreme Administrative Court of 24 February 2020, II OPS 2/19, CBOSA.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.147-160
Data publikacji: 2021-09-16 22:46:50
Data złożenia artykułu: 2021-02-20 11:14:55


Statistics


Total abstract view - 699
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Anna Ostrowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.