Teacher Training College of the Jagiellonian University as an Example of Special-Purpose Training Institution within the Tertiary Education System of the Second Republic of Poland

Magdalena Pyter

Abstract


The article aims to define the position of specialised training in the system of tertiary education. The study looks into the basic legal acts of the Second Republic of Poland governing higher educational establishments in terms of the position awarded to such establishments as special-purpose colleges. The problem was discussed using the example of the Teacher Training College of the Jagiellonian University in Kraków inaugurated in 1921. Information sourced from the archives of the Jagiellonian University reveals how important a social role that institution played in pre-war Poland. It was a major training centre for secondary school teachers in the recovered general educational system. While remaining part of the university and denied academic status, the college was not an ordinary teacher training facility. Its significant position is confirmed by its operation within the framework of the Jagiellonian University, the use of university staff as lecturers, the practical and scientific nature of the curriculum, and students access to internships abroad. All things considered, the Teacher Training College of the Jagiellonian University operating in newly reborn Poland earned the status of a pioneer of specialist education and set the trend for other special forms of training. The novelty of the research carried out and the results obtained arise from the fact that this subject has not yet been analyzed by legal historians. Also for this reason, it should be recognized that the presented issue has a cognitive value for science.


Keywords


system of tertiary education; secondary school teachers; the Second Republic; educational system; special-purpose colleges

References


ARCHIVES

Archives of Jagiellonian University in Kraków, S II 893, Letter of the University Senate to the Faculty on the Subject of Inauguration of the Teacher Training College.

Archives of Jagiellonian University in Kraków, SP 1-48, The Teacher Training College.

Archives of Jagiellonian University in Kraków, WP II 566, Secondary education reform.

LITERATURE

Administracja dóbr i usług publicznych, ed. M. Woźniak, Warszawa 2013.

Bajerski A., Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne, Poznań 2016.

Chodakowska J., Pierwsze magisteria w uniwersytetach Drugiej Rzeczypospolitej, “Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2000, vol. 39.

Chodakowska J., Uniwersyteckie studia pedagogiczne, “Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1994, vol. 36.

Dormus K., Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (1921–1952): geneza, twórcy, znaczenie, “Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2020, vol. 11(2), DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.11.

Dormus K., The Beginnings of the Institutionalization of Pegagogy in Cracow, “Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2019, vol. 1–2.

Doroszewski J., Seminaria nauczycielskie w Polsce w świetle polityki oświatowej państwa (1918–1937), Lublin 2020.

Dutkowa R., Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921–1952 (Zarys działalności), “Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1968, vol. 4.

Gawecki B.J., Władysław Heinrich (1869–1957), “Ruch Filozoficzny” 1958, vol. 18(1–3).

Homplewicz J., Zagadnienia ustawodawstwa szkolnego. Zarys problematyki polskiego prawa szkolnego, Katowice 1973.

Jastrzębski J., Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Kraków 2013.

Jastrzębski J., Prawo akademickie II Rzeczypospolitej. Źródła i wskazówki, Kraków 2010.

Kumaniecki K., Zarys prawa administracyjnego na ziemiach Polski, vol. 1: Administracja szkolna: szkolnictwo powszechne, średnie, wyższe i zawodowe, ustawa o szkołach akademickich i ustawa o władzach szkolnych, Warszawa 1920.

Kumaniecki K., Zarys prawa administracyjnego na ziemiach polskich, vol. 1: Administracja szkolna, Kraków–Warszawa 1921.

Kumaniecki K., Wasiutyński B., Panejko J., Polskie prawo administracyjne w zarysie, vol. 1, Kraków 1930.

Otwarcie Studium Pedagogicznego, “Czas” 1921, no. 256.

Pol K., Fryderyk Zoll (młodszy) (1865–1948). W 140. rocznicę urodzin, “Palestra” 2005, no. 11–12.

Popiński K., System szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni polskich po 1945 roku, “Społeczeństwo i Ekonomia” 2018, no. 1(9), DOI: https://doi.org/10.15611/sie.2018.1.02.

Prawo oświatowe. Komentarz, ed. M. Pilich, Warszawa 2020.

Pyter M., Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918–1939, Lublin 2020.

Semkowicz W., Życie naukowe współczesnego Krakowa, “Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” 1938, vol. 23.

Szafrański F., Przygotowanie zawodowe nauczycieli w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ustaw, dekretów oraz aktów normatywnych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Wrocław 1980.

Śliwiński F., Zasady nowego ustroju szkolnictwa średniego, Lwów–Warszawa [without year of release].

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2012.

Zbierski K., Zagadnienie kształcenia nauczycieli szkół średnich, “Oświata i Wychowanie” 1930, no. 3.

Zoll F., Prawodawstwo szkolne według wykładów Zolla, Kraków 1928.

Żukowski P.M., Szkoły akademickie w II Rzeczypospolitej, “Forum Akademickie” 2018, vol. 11.

ONLINE SOURCES

Profesor Władysław Kumaniecki (1889–1941), https://archiwum.rp.pl/artykul/310626-Kazimierz-Wladyslaw-Kumaniecki.html [access: 10.02.2021].

LEGAL ACTS

Act of 13 July 1920 on higher education establishments (Journal of Laws 1920, no. 72, item 494).

Act of 11 March 1932 on educational system (Journal of Laws 1932, no. 38, item 389).

Act of 11 March 1932 on private schools and research and educational establishments (Journal of Laws 1932, no. 33, item 343).

Act of 15 March 1933 on higher education establishments (Journal of Laws 1933, no. 29, item 247).

Act of 15 December 1951 on higher education system and teaching staff (Journal of Laws 1952, no. 6, item 38).

Decree of 7 February 1919 on elementary school teacher training in the Republic of Poland (Journal of Laws 1919, no. 14, item 185).

Decree of 28 October 1947 on the organization of science and higher education (Journal of Laws 1947, no. 66, item 415).

Legislative Regulation of the Interim Commission of the Provisional Council of State of 1 October 1917 – Provisional Charter of the University of Warsaw (Journal of Laws of the MRDPE 1917, no. 2, item 1).

Order of the Commander-in-Chief of the Polish Army of 11 October 1919, which contained the Provisional Charter of Stefan Batory University in Vilnius (Journal of Laws of the Civil Administration of the Eastern Lands 1919, no. 24, item 252).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment of 6 November 1918 – Provisional Rules of Seminar Final Exams (Journal of Laws of the MRDPE 1918, no. 7, item 67).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment on state examinations for secondary school teacher candidates (Supplement to Chapter VII § 57 (Transitional Arrangements) of Regulation no. 8378/IV/20 of 1 November 1920 (no. 2/45 in the Journal of Laws of the MRDPE) (Journal of Laws of the MRDPE 1921, no. 8, item 79).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment of 4 November 1920 on the establishment of the three-year Measurement Programme at the Transport Faculty of Lviv Technical University (Journal of Laws of the MRDPE 1921, no. 3, item 22).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment of 6 April 1921 on the establishment of Petroleum Department at the Faculty of Mechanical Engineering of Lviv Technical University (Journal of Laws of the MRDPE 1921, no. 5, item 58).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment of 20 August 1921 on matriculation, registration for lectures and university certificates (Journal of Laws of the MRDPE 1921, no. 15, item 147).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment on the establishment of the Teacher Training College at the Jagiellonian University (Journal of Law of the MRDPE 1922, no. 26, item 290).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment of 14 January 1924 on the establishment of the College of Agriculture at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Stefan Batory University in Vilnius (Journal of Laws of the MRDPE 1924, no. 3, item 24).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment of 7 March 1924 on the organization of colleges of physical education at universities (Journal of Laws of the MRDPE 1924, no. 18, item 184).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment of 26 November 1925 on master’s examinations at the faculties of philosophy (faculties of the humanities, mathematics, and natural sciences) of universities (Journal of Law of the MRDPE 1926, no. 8, item 65).

Regulation of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment of 1 October 1936 on special-purpose colleges at the Faculty of Law of Jan Kazimierz University in Lviv (Journal of Laws of the MRDPE 1936, no. 10, item 195).

Statutes of Pharmaceutical Divisions in Universities (Journal of Laws of the MRDPE 1920, no. 22, item 143).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.473-489
Data publikacji: 2021-10-13 00:45:56
Data złożenia artykułu: 2021-03-17 13:23:06


Statistics


Total abstract view - 534
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Magdalena Pyter

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.