Some Remarks on General Administration of the Second Polish Republic in the Light of Jarosław Kostrubiec’s Monograph “Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej”

Jacek Przygodzki

Abstract


This review article is devoted to the problems of general administration in interwar Poland, based on Jarosław Kostrubiec’s monograph entitled Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej. The Author’s main goal was to determine the political and legal position of general administration in Polish jurisprudence of the discussed period, which found expression not only in the literature of the subject, but first and foremost in the premises and drafts of normative acts, as well as the propositions of then functioning Commissions for the Improvement of Public Administration. This objective has been achieved, and the reader has been presented with a concise monograph, which presents the doctrine’s view of the important concepts of administrative law and the science of administration: general administration, consolidation of administration, and deconcentration of administration. The unquestionable achievement of the Author is his references to the currently binding doctrine of administrative law when analyzing the conceptual nomenclature of the Second Polish Republic. This has allowed to bring the achievements of Polish jurisprudence of the interwar period closer to his contemporaries.


Keywords


the Second Polish Republic; deconcentration of administration; consolidation of administration; general administration; jurisprudence; Commissions for the Improvement of Public Administration; Jarosław Kostrubiec

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


ARCHIWALIA

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 1.

LITERATURA

Bigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.

Bosiacki A., Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryna samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 2006.

Dekret o organizacji administracji rządowej, „Gazeta Administracji” 1936, nr 17.

Gałędek M., Rozporządzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej – przełom w budowie ustroju administracyjnego państwa polskiego doby międzywojennej, „Zeszyty Prawnicze” 2011, vol. 11(3), DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2011.11.3.06.

Gałędek M., Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym, Gdańsk 2012.

Górnicki L., Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2011, vol. 313.

Grzybowska M., Decentralizacja i samorząd w II Rzeczypospolitej, Kraków 2003.

Grzybowski K., Rola prawa w likwidacji podziałów zaborczych oraz integracji państwa polskiego, [w:] Droga przez półwiecze. O Polsce lat 1918–1968, Warszawa 1969.

Hausner R., Dekoncentracja, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1929, nr 1.

Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.

Hausner R., Poczynania organizacyjno-oszczędnościowe w Polsce w latach 1918–1934, Warszawa 1935.

Hausner R., Zmiana Konstytucji a usprawnienie administracji, Warszawa 1931.

Hubert J., Sprawa nowego podziału Rzeczypospolitej Polskiej na województwa. Uwagi nad wnioskiem nagłym posła Erdmana i tow. z klubu P.S.L. (Druk sejmowy Nr 2963), Poznań 1921.

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998.

Jaroszyński M.Z., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1936.

Jaworski W.L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924.

Jaworski W.L., Zarys urządzenia administracji w Polsce, Kraków 1918.

Kallas M., Województwo w Drugiej Rzeczypospolitej: z dziejów podziałów terytorialnych w latach 1919–1939, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia” 1997, z. 30.

Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937.

Kostrubiec J., Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2019.

Kozyra W., Kazimierz Młodzianowski – pierwszy piłsudczykowski minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (15 V – 2 X 1926 r.), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2011, vol. 14.

Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Lublin 2009.

Kozyra W., Urząd wojewódzki w Lublinie w latach 1919–1939, Lublin 1999.

Kumaniecki K., Centralizm i decentralizacja, [w:] Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921, red. W. Jaworski, Warszawa 2014.

Kumaniecki K.W., Wzmocnienie państwa a administracja, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1924, nr 1.

Kumaniecki K.W., Langrod J.S., Wachholz S., Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, Kraków–Warszawa 1939.

Langrod J.S., Ze studiów nad podziałem administracyjnym państwa, Kraków 1931.

Maciejewski M., Scheffler T., O doktrynologii: rozważania dotyczące przedmiotu oraz metody doktryn politycznych i prawnych, [w:] Myślenie o polityce i prawie. Przedmiot – metoda – praktyka, red. I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Warszawa 2015.

Majchrowski J., Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu, Warszawa 2011.

Projekt organizacji władz administracyjnych w Polsce, opracowany przez Sekcję administracyjną Towarzystwa prawniczego we Lwowie, „Przegląd Prawa i Administracji” 1919, z. 4–6.

Przygodzki J., Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r., [w:] Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu (w osiemdziesiątą rocznicę urodzin), red. T. Kruszewski, J. Przygodzki, Wrocław 2014.

Przygodzki J., Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Wrocław 2019.

Przygodzki J., Koncepcje podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1921, [w:] Na szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna w latach 1918–1939, red. M. Marszał, M. Sadowski, Wrocław 2009.

Robótka H., Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej (procesy aktotwórcze), Toruń 1993.

Szwed R., Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939. Wybór materiałów źródłowych, Częstochowa 2000.

Tarnowska A., Niedostatki unifikacji administracji ogólnej. Doktryna i praktycy o koniecznych uzupełnieniach rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r., „Studia Iuridica Toruniensia” 2015, vol. 17, DOI: https://doi.org/10.12775/SIT.2015.028.

Tarnowska A., Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej. Rola przepisów pruskich, Toruń 2012.

Wątor A., Gabinet Leopolda Skulskiego13.XII.1919–19.VI.1920, [w:] Gabinety Drugiej Rzeczpospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin–Poznań 1991.

Wątor A., Gabinet Wincentego Witosa 24.VII.1920–13.IX.1921, [w:] Gabinety Drugiej Rzeczpospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin–Poznań 1991.

Wytrążek W., Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce, Lublin 2009.

AKTY PRAWNE

Monitor Polski 1920 (16 stycznia), nr 16.

Monitor Polski 1920 (20 sierpnia), nr 188.

Monitor Polski 1928, nr 224.

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U. 1928, nr 11, poz. 86).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.435-446
Data publikacji: 2021-06-30 23:19:14
Data złożenia artykułu: 2021-04-19 21:11:49


Statistics


Total abstract view - 733
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jacek Przygodzki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.