Criminological and Forensic Aspects of Selected Areas of Organized Crime in Poland

Karol Bajda

Abstract


The article presents a criminological and forensic analysis of selected forms of contemporary organized crime in Poland, with particular emphasis on criminal terror, human trafficking, car crime, money laundering and cross-border crime. The study indicates the most important methods used by offenders in the analyzed areas from the perspective of criminology and forensics. The article aims at presenting the phenomenology (also known as symptomatology) of organized crime, including the dynamics and structure of crime in general, the methods of committing particular crimes and some elements of how the criminal world is organized. The author also points to the etiology of the characterized criminal activities. Among others, the reports on the activities of the Central Police Investigation Bureau have been used during the research. As a result of the analysis, several remarks have been formulated. First of all, the character of the presented forms of organized crime in Poland changes with time. Secondly, groups that demonstrate strictly criminal activities are still present in the public space. Thirdly, crime becomes more interdisciplinary and the criminal groups enter new areas of criminal activities. The article may form a contribution to further research in this area, including especially the development of effective mechanisms for the prevention of organized crime.


Keywords


organized crime; criminology; forensics; criminal terror; human trafficking; car crime; cross-border crime; money laundering

References


LITERATURE

Antonów R., Problem handlu ludźmi w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Kierunki badań, “Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2013, no. 7.

Bajda K., Semków D., Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi na terenie województwa podkarpackiego, [in:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, eds. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2018.

Bryk J., Malinowska I., Sprawca handlu ludźmi w aspekcie międzynarodowej zorganizowanej przestępczości. Cz. 1. Z badań nad zjawiskiem, “Przegląd Policyjny” 2013, no. 1.

Bryk J., Malinowska I., Sprawca handlu ludźmi w aspekcie międzynarodowej zorganizowanej przestępczości. Cz. 2, “Przegląd Policyjny” 2013, no. 2.

Cichomski M., Fraj-Milczarska A., Suchanek P., Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej a zagrożenie przestępczością zorganizowaną – wyniki badań, [in:] Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne, eds. E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Warszawa 2015.

Filipkowski W., Fenomenologia powiązanego z przestępczością zorganizowaną procederu prania pieniędzy w Polsce, [in:] Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej, ed. K. Laskowska, Białystok 2014.

Gądzik Z.B., Przestępstwo prania brudnych pieniędzy jako przejaw działań zorganizowanych grup przestępczych, [in:] Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej, ed. K. Laskowska, Białystok 2014.

Gołębiewski J., Terror kryminalny w Polsce, [in:] Przestępczość zorganizowana. Fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie. Ujęcie praktyczne, eds. W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Szczytno 2013.

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2007.

Hołyst B., Współczesne problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce, [in:] Człowiek w obliczu prawa, ed. B. Pastwa-Wojciechowska, Kraków 2008.

Izdebski Z., Dec J., Reakcja prawno-karna na handel ludźmi Polsce, [in:] Człowiek w obliczu prawa, ed. B. Pastwa-Wojciechowska, Kraków 2008.

Jasiński W., Pranie pieniędzy. Zwalczanie i przeciwdziałanie, [in:] Przestępczość zorganizowana. Fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie. Ujęcie praktyczne, eds. W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Szczytno 2013.

Kaczmarek J., Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika. Aspekty prawne i kryminologiczne, LEX/el. 2013.

Kagan K., Crime Scene as a Source of Information in the Process of Profiling the Unknown Perpetrator of Homicide, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(5), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.81-102.

Karsznicki K, Analiza polskiego prawa pod kątem efektywności ścigania handlu ludźmi do pracy przymusowej, “Prokuratura i Prawo” 2009, no. 7–8.

Król K., Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna, Konin 2008.

Kudła J., Staszak A., Operational Control in the Information Technology System (Postulates de lege ferenda), “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(2), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.263-284.

Laskowska K., Budowa zorganizowanych grup przestępczych (międzynarodowych, cudzoziemców i rosyjskojęzycznych) w świetle wyników badań akt spraw karnych, [in:] Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, eds. W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska, Warszawa 2017.

Laskowska K., Funkcjonowanie zorganizowanych grup przestępczych (międzynarodowych, cudzoziemców i rosyjskojęzycznych) w świetle wyników badań akt spraw karnych, [in:] Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, eds. W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska, Warszawa 2017.

Laskowska K., Granice państwa jako miejsce popełniania przestępstw przez zorganizowane grupy przestępcze z udziałem cudzoziemców, [in:] Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, eds. W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska, Warszawa 2017.

Łabuz P., Zorganizowana przestępczość porachunkowa, “Jurysta” 2011, no. 1.

Malinowska I., Bryk J., Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące, [in:] Przestępczość zorganizowana. Fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie. Ujęcie praktyczne, eds. W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Szczytno 2013.

Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

Nawrocki K., Daniel W., Czym była przestępczość zorganizowana w PRL, [in:] Brudne wspólnoty. Przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, eds. K. Nawrocki, W. Daniel, Gdańsk–Warszawa 2018.

Ornacka E., Pytlakowski P., Nowy alfabet mafii. Najnowsze losy polskiej przestępczości zorganizowanej, Poznań 2013.

Pływaczewski E.W., Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, LEX/el. 2013.

Pływaczewski E.W., Przestępczość zorganizowana z punktu widzenia polityki, teorii i praktyki, [in:] Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, ed. E.W. Pływaczewski, Kraków 2005.

Pływaczewski W., Handel kobietami z perspektywy problematyki przestępczości zorganizowanej, [in:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi, eds. P. Bogdalski, W. Pływaczewski, I. Nowicka, Szczytno 2008.

Potakowski D., Przestępczość samochodowa jako przejaw działalności zorganizowanych struktur przestępczych, [in:] Przestępczość zorganizowana. Fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie. Ujęcie praktyczne, eds. W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Szczytno 2013.

Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

Ryszka K., Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa wynikające z funkcjonowania zorganizowanej przestępczości wykorzystującej mechanizmy podatkowe, “Przegląd Policyjny” 2015, no. 3.

Safjański T., Wpływ integracji europejskiej na zjawisko przestępczości zorganizowanej w Polsce, “Przegląd Policyjny” 2004, no. 4.

Wojewoda E., Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia zorganizowaną przestępczością kryminalną w Polsce, “Przegląd Policyjny” 2015, no. 1.

Wójcik J. W., Główne problemy przestępczości w Polsce z początkiem XXI wieku, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2011, no. 3(16).

Ząbek E., Prawne i organizacyjne instrumenty przeciwdziałania nielegalnej gospodarce odpadami, [in:] Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, eds. A. Nowak, W. Pływaczewski, M. Porwisz, Szczytno 2017.

ONLINE SOURCES

Handel ludźmi. Nienarodzonymi, https://rodzina.wiara.pl/doc/994103.Handel-ludzmi-Nienarodzonymi [access: 9.10.2019].

Policja. Raport 2018 – Utracone pojazdy, http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/kradzieze-samochodow [access: 4.05.2019].

REPORTS

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2010 rok, Warszawa 2011.

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2011 rok, Warszawa 2012.

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2012 rok, Warszawa 2013.

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok, Warszawa 2014.

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za 2014 rok, Warszawa 2015.

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za 2015 rok, Warszawa 2016.

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za 2016 rok, Warszawa 2017.

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za 2017 rok, Warszawa 2018.

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za 2018 rok, Warszawa 2019.

LEGAL ACTS

Act of 20 May 2010 amending the Act – the Penal Code, the Act on the Police, the Act – Regulations introducing the Penal Code and the Act – the Code of Criminal Procedure (Journal of Laws 2010, no. 98, item 626).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.33-47
Data publikacji: 2021-10-13 00:45:20
Data złożenia artykułu: 2021-04-25 20:09:36


Statistics


Total abstract view - 913
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Karol Bajda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.