The Preventive Nature of Restraining Orders, Contact Prohibition Orders and Publication Prohibition Orders of Information about Medical Staff Members or Persons Assigned to Assist Medical Staff Members

Ryszard A. Stefański

Abstract


The article has an investigative nature and analyzes new preventive measure introduced by the Act of 31 March 2020, applicable to the accused of crime committed towards member of medical staff or to the person cooperating with medical staff in relation to the medical care activity performed. The main scientific goal of the article is to prove that such measure, besides critical opinions, can have an important role in assuring safety to medical staff, although such goal is not adequate to main goals of preventive measures, as well as to indicate necessary legislative modifications which should eliminate discrepancies due to its defective regulation. The result of investigation is original, because demonstrates the need of intervention of the legislator, despite the regulation is pretty recent. The investigation has been conducted on national level, but can be useful for other states, as it relates to the original preventive measure which exceed the traditional understanding of such measures. It is important for science, because it contains profound dogmatic analyses, presents an important load of theory. It is also important for the practice, as it indicates the interpretative direction of premises of this measure and other its elements, which can be helpful for its homogenous application.


Keywords


medical staff members; medical care; persons assigned to assist; preventive measure; contact prohibition; publication prohibition; restraining orders

References


LITERATURE

Barczak-Oplustil A., Iwański M., [in:] Kodeks karny. Część ogólna, vol. 2, part 1: Komentarz do art. 212–277d, eds. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.

Brzozowska-Kruczek M., Zawody medyczne, Warszawa 2013.

Czarny-Drożdżejko E., Zakaz publikacji jako zabezpieczenie powództwa w sprawach cywilnych skierowanych przeciwko prasie, “Przegląd Sądowy” 2014, no. 1.

Dudka K., [in:] Kodeks postepowania karnego. Komentarz, ed. K. Dudka, Warszawa 2020.

Dudka K., [in:] K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2021.

Eichstaedt K., [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz zaktualizowany, ed. D. Świecki, vol. 1, LEX/el. 2021.

Karkowska D., Zawody medyczne, Warszawa 2012.

Klubińska M., Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2000 r., I KZP 26/01, “Prokuratura i Prawo” 2003, no. 12.

Koper R., [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. A. Sakowicz, Warszawa 2020.

Kulik M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. M. Mozgawa, Warszawa 2019.

Kulik M., [in:] Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym, ed. P. Daniluk, Warszawa 2017.

Lach A., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.

Lachowski J., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, eds. M. Królikowski, R. Zawłocki, vol. 2, Warszawa 2017.

Marcinkowski W., Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2000 r., I KZP 26/01, “Prokurator” 2002, no. 2.

Ornowska A., Skuteczny środek zapobiegawczy (258a k.p.k.) oraz inne nowe instytucje w k.p.k. (232b i 276a k.p.k.) wprowadzone w tzw. specustawie w związku z epidemią koronawirusa, LEX/el. 2020.

Palka P., Przetak M., Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 26/01, “Przegląd Sądowy” 2003, no. 11–12.

Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936.

Pływaczewski E.W., Guzik-Makaruk E.M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. M. Filar, Warszawa 2016.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, ed. H. Zgółkowa, vol. 28, Poznań 2000.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, ed. H. Zgółkowa, vol. 49, Poznań 2004.

Sitarz O., Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2000 r., I KZP 26/01, “Państwo i Prawo” 2003, no. 10.

Słownik współczesnego języka polskiego, ed. B. Dunaj, Warszawa 2007.

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń za 2001 r., “Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2002, no. 1.

Stefański R.A., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. M. Filar, Warszawa 2016.

Stefański R.A., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. R.A. Stefański, Warszawa 2020.

Sygit B., Wąsik D., Prawo ochrony zdrowia, Warszawa 2016.

Wolter W., Lipczyńska M., Elementy logiki. Wykład dla prawników, Warszawa–Wrocław 1973.

Zalewski W., [in:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1–116, eds. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.

Ziółkowska A., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.

ONLINE SOURCES

Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Print no. 299-A, www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=299 [access: 10.10.2021].

LEGAL ACTS

Act of 7 November 1996 on compulsory library copies (Journal of Laws 2018, item 545).

Act of 18 July 2002 on providing services by electronic means (Journal of Laws 2020, item 344).

Act of 5 November 2009 amending the Act – Penal Code, the Act – Code of Criminal Procedure, the Act – Executive Penal Code, the Act – Fiscal Penal Code and certain other acts (Journal of Laws 2009, no. 206, item 2589).

Act of 10 June 2010 on modification of the Act regarding fight against domestic violence and modification of certain other acts (Journal of Laws 2010, no. 125, item 842).

Act of 15 April 2011 on medical activity (Journal of Laws 2011, item 711, as amended).

Act of 22 June 2016 on modification of the Act – Public Contracts Law and on modification of certain other acts (Journal of Laws 2016, item 1020).

Act of 31 March 2020 amending the Act on special solutions related to the prevention, counteracting and combating of COVID-19, other infectious diseases and related crisis situations, and certain other acts (Journal of Laws 2020, item 568, as amended).

CASE LAW

Decision of the Supreme Court of 11 April 2019, III KK 33/18, OSNKW 2019, no. 8, item 43.

Resolution of the Supreme Court of 21 November 2001, I KZP 26/01, OSNKW 2002, no. 1–2, item 4.

Judgement of the Court of Appeal in Wrocław of 9 October 2012, II AKa 276/12, LEX no. 1451536.

Judgement of the Supreme Court of 28 April 1936, III K 240/36, OSN 1936, no. 11, item 417.

Judgement of the Supreme Court of 7 November 1938, III K 3139, OSN 1939, no. 6, item 154.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 13 December 2011, III SA/Lu 653/11, LEX no. 1102241.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.523-539
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:37
Data złożenia artykułu: 2021-05-10 15:24:31


Statistics


Total abstract view - 720
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Ryszard A. Stefański

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.