Activities of the Local Government During a State of Natural Disaster

Małgorzata Czuryk

Abstract


As one of the states of exception, a state of a natural disaster often makes public administration, including local governments, take actions that restrict the sphere of human rights and civil liberties. One-person bodies are entrusted with being in charge in matters related to a state of natural disaster. Actions taken during a state of natural disaster to prevent or remove its effects are managed by the commune executive body when the state of a natural disaster was introduced only in the territory of the commune. However, if the state of a natural disaster was introduced in more than one commune in a district, then the starost is in charge of the operations. As a monocratic body is entrusted with executive powers, decisions can be taken faster and time is essential from the point of view of the effects of a natural disaster. Due to a formalized method of decision-taking, a collegial body may not respond adequately to a dynamically developing threat.


Keywords


local government; state of natural disaster; state of exception; threat

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Bukowski Z., Aktualna struktura organizacyjna samorządu terytorialnego w Polsce – czy czas na zmiany?, [in:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech, eds. M.E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostrubiec, J. Paśnik, T.I. Schmidt, Warszawa 2015.

Czuryk M., Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego w stanie kryzysu i wojny, “Roczniki Nauk Społecznych” 2013, no. 3.

Czuryk M., Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w stanie klęski żywiołowej, “Zeszyty Naukowe AON” 2009, no. 3.

Hoffman I., Balázs I., Administrative Law in the Time of Corona(virus): Resiliency of the Hungarian Administrative Law?, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(1), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.103-119.

Karpiuk M., Działanie organów administracji publicznej w czasie stanów nadzwyczajnych, “Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, no. 4.

Karpiuk M., Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni publicznej, “Administracja i Zarządzanie” 2008, no. 6.

Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, “Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, no. 9.

Karpiuk M., Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin 2008.

Karpiuk M., The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System, “Lex localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19(3), DOI: https://doi.org/10.4335/19.3.609-620(2021).

Karpiuk M., The Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(2), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.233-244.

Karpiuk M., Zasady działania samorządu lokalnego w czasie stanu klęski żywiołowej, “Annales UMCS sectio G (Ius)” 2014, no. 2.

Karpiuk M., Kostrubiec J., Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.

Karpiuk M., Włodek T., Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek skazania na karę grzywny za niedopełnienie obowiązków z zakresu zarządzania kryzysowego. Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia 18 kwietnia 2019 r. (II K 1164/14), “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(1), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.273-290.

Kostrubiec J., Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, “Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2018, vol. 16(5).

Kostrubiec J., The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland, “Lex localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19(1), DOI: https://doi.org/10.4335/19.1.111-129(2021).

Local Self-Government in Europe, eds. B. Brezovnik, I. Hoffman, J. Kostrubiec, Maribor 2021, DOI: https://doi.org/10.4335/978-961-7124-00-2.

Sikora K., Komentarz do art. 232, [in:] Obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, eds. M. Karpiuk, P. Sobczyk, Olsztyn 2018.

Stelmasiak J., Stany nadzwyczajne, [in:] Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, ed. M. Zdyb, Warszawa 2014.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 256, as amended).

Act of 5 June 1998 on district self-government (consolidated text, Journal of Laws 2019, item 511).

Act of 18 April 2002 on the state of natural disaster (consolidated text, Journal of Laws 2017, item 1897, as amended).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.111-124
Date of publication: 2021-10-13 00:45:25
Date of submission: 2021-05-20 23:22:12


Statistics


Total abstract view - 999
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Małgorzata Czuryk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.