The Scope of Legal Protection of Documents and the Security System of Public Documents in the Polish Legal Regulations

Dorota Semków

Abstract


The procedure of falsifying and using forged documents poses a significant threat to many areas of the state’s functioning. The effects of such acts are most noticeable in legal, financial and social spheres. Credible documents guarantee the certainty of legal transactions, determine the course of economic transactions and constitute an important factor stabilizing the financial security of the state. The increasing risk of forgery of public documents in recent years has made it necessary to develop effective methods of counteracting this phenomenon. The main goal of the article is to analyse the legal regulations aimed at strengthening the protection of documents under criminal law, as well as system solutions in the field of security of public documents, adopted over the last few years. Particular attention has been paid to the provisions of the Act of 10 February 2017 amending the Act – Penal Code and certain other acts, and the Public Documents Act of 22 November 2018. Attempts have been made to analyse the adopted legal regulations against the background of threats generated by the types of crimes against the state and its citizens indicated in the article.


Keywords


public documents; Public Documents Act; credible documents; legal protection; Penal Code; financial security of the state

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Bajda K., Criminological and Forensic Aspects of Selected Areas of Organized Crime in Poland, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(4), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.33-47.

Błachnio A., Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w fakturze na gruncie art. 271a k.k., “Przegląd Sądowy” 2018, no. 5.

Błachut J., Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Warszawa 2011.

Choromańska A., Porwisz M., Z zagadnień roli opinii biegłego w sprawach przeciwko wiarygodności dokumentów, [in:] Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, ed. M. Fałdowski, Szczytno 2018.

Dokukin K., Faktura w świetle odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej, LEX/el. 2019.

Fałdowski M., Wstęp, [in:] Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, ed. M. Fałdowski, Szczytno 2018.

Feret E., Legal Security and Financial Security of Local Communities. Selected Issues, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(1), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.85-98.

Gałązka M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, eds. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017.

Goc M., Dlaczego jest potrzebna ustawa o dokumentach publicznych, [in:] Doprawdy, litość to zbrodnia. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, eds. B. Hołyst, J. Duzy, P. Grzegorczyk, Z. Wardak, D. Wąsik, Łódź 2018.

Goc M., O projekcie ustawy o dokumentach publicznych uwag kilka, “Człowiek i Dokumenty” 2017, no. 44.

Goc M., Przestępczość przeciwko dokumentom wciąż groźna, “Człowiek i Dokumenty” 2016, no. 43.

Goc M., Ustawa o dokumentach publicznych potrzebna od zaraz, “Człowiek i Dokumenty” 2016, no. 41.

Goc M., Semków D., Public Documents Act and Its Role in Preventing Document Forgery, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(4), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.85-99.

Jankowska-Prochot I., Analiza prawna przepisów dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności faktur oraz skutki znowelizowanych regulacji karnoprawnych w tym zakresie, “Przegląd Prawa Publicznego” 2018, no. 4.

Kegel Z., Satko J., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych 1918–2000, Kraków 2002.

Kołecki H., Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały z 8. Konferencji Poznań, 29–30 września 2011, Poznań 2012.

Kołecki H., Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych nieniszczącymi wielospektralnymi technikami optycznymi za pomocą wideospektrokomparatora VSC-1, Poznań 2002.

Kopczyński G., Kryminalistyczne aspekty przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów w kodeksie karnym z 1997 roku, “Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2000, no. 4.

Kukuła Z., Wpływ przestępstwa na akty administracyjne, “Samorząd Terytorialny” 2013, no. 1–2.

Lach A., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. V. Konarska-Wrzosek, LEX/el. 2018.

Marciniak J., Marciniak M., Plagiat prac naukowych – wybrane zagadnienia, “Radca Prawny” 2012, no. 1.

Mocarska D., Dokument jako pojęcie prawnokarne. Stanowisko judykatury, [in:] Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, ed. M. Fałdowski, Szczytno 2018.

Mozgawa M., [in:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz, LEX/el. 2015.

Mozgawa M., [in:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020.

Oczkowski T., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. V. Konarska-Wrzosek, LEX/el. 2018.

Pieszko G., Społeczno-prawne aspekty penalizacji fałszowania dokumentów, “Studia Prawnoustrojowe” 2015, no. 29.

Pikulski S., Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok 1997.

Pikulski S., Wybrane zagadnienia z problematyki badań dokumentów w świetle praktyki laboratoriów kryminalistycznych Policji, [in:] Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, eds. J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz, Kraków 2001.

Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004.

Płońska A., Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym, “Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2014, no. 32.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005.

Semków D., Fałsz materialny dokumentu. Aspekty prawne i kryminalistyczne, “Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2019, no. 46.

Sroka T., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, vol. 2, part 2: Komentarz do art. 212–277d, eds. W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el. 2017.

Śliwowski J., Prawo karne, Warszawa 1979.

Tomaszewski T., Oczywiste fałszerstwo, nieoczywista metoda jego dokonania, “Człowiek i Dokumenty” 2020, no. 57.

Utracka M., Przestępstwa fakturowe: czy są przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów, “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, no. 3.

Widła T., O zaufaniu do dokumentów. Part I, “Człowiek i Dokumenty” 2009, no. 12.

Widła T., O zaufaniu do dokumentów. Part II, “Człowiek i Dokumenty” 2009, no. 13.

Wójcik J.W., Fałszerstwa dokumentów publicznych, Kraków 2005.

Wójcik J.W., Kryminalistyczne i dowodowe znaczenie śladu transakcyjnego, [in:] Dokumenty we współczesnym prawie, ed. E. Gruza, Warszawa 2009.

Zaborska S., Legal Regulation of the Protection of Biometric Data under the GDPR, “Studia Iuridica Lublinensia” 2019, vol. 28(2), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.97-106.

Zakrzewski R., Ochrona wiarygodności dokumentów w nowym kodeksie karnym, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, no. 7–8.

Zawłocki R., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, vol. 2: Komentarz do artykułów 222–316, eds. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010.

ONLINE SOURCES

Rządowy projekt ustawy o dokumentach publicznych, Druk nr 2153, 20.12.2017, www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2153 [access: 20.10.2021].

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 888, 21.09.2016, www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=888 [access: 20.10.2021].

Wszystko, co trzeba wiedzieć o ustawie o dokumentach publicznych, 11.07.2019, www.gov.pl/web/mswia/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-ustawie-o-dokumentach-publicznych [access: 20.10.2021].

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 256).

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1740).

Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1575, as amended).

Act of 6 June 1997 – Penal Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1444, as amended).

Act of 6 September 2001 on access to public information (consolidated text, Journal of Laws 2019, item 1429).

Act of 10 February 2017 amending the Act – Penal Code and certain other acts (consolidated text, Journal of Laws 2017, item 244).

Act of 22 November 2018 on public documents (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 725).

International Convention for Combating Counterfeiting of Money, signed in Geneva on 20 April 1929 with the Protocol and the Optional Protocol, signed on the same day in Geneva (Journal of Laws 1934, no. 102, item 919).

Regulation of the Minister of the Internal Affairs and Administration of 2 July 2019 on the minimum security of public documents against forgery (Journal of Laws 2019, item 1281).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Court of 3 June 1996, no. II KKN 24/96, LEX no. 26352.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.501-521
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:35
Data złożenia artykułu: 2021-05-29 21:35:04


Statistics


Total abstract view - 1029
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Dorota Semków

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.