Securing Owners’ Rights in Expropriation Proceedings – Selected Aspects

Małgorzata Pracka

Abstract


The institution of expropriation is an instrument for public authorities to actuate discharge of public tasks that are important for general needs of society. Substantive conditions of expropriation determine activities of public administrative authorities that reach for this instrument while specifying protection of ownership rights under the Polish legal system. In addition, they guarantee constitutional standards of expropriation that also include expropriation procedures regulated by statutes that protect owners’ interests against excessive public legal interference with their rights. Securing rights of expropriated property owners is of paramount importance in the perspective of both standards of democratic rule of law and their compliance with axiology of the provisions of the Polish Constitution. The conclusions reached in this paper will help to assess how they fulfil the constitutional determinants of expropriation.


Keywords


expropriation; ownership rights; public administrative authorities; Polish legal system; expropriation procedures; property owners

References


LITERATURE

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.

Bieniek G., Marmaj Z., Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Warszawa–Zielona Góra 1995.

Bończak-Kucharczyk E., [in:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, ed. E. Bończak-Kucharczyk, Warszawa 2021.

Drozd E., Truszkiewicz Z., Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Komentarz, Kraków 1995.

Dydenko J., Telega T., Komentarz do niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, [in:] Wycena nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2018.

Garlicki L., Zubik M., [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, eds. L. Garlicki, M. Zubik, vol. 1, Warszawa 2016.

Gdesz M., Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami, Zielona Góra 2002.

Gorgol A., Prawo ochrony środowiska jako ustawa daninowa, “Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” 2020, vol. 12(4), DOI: http://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.410.

Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.

Michałowski R., Regulation of Protection of Agricultural Land and Limitation of Ownership Rights to Real Estate, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(2), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.127-139.

Nakielska I., Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002.

Stahl M., Cele publiczne i zadania publiczne, [in:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, ed. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2001.

Szalewska M., Wywłaszczenie nieruchomości, Toruń 2005.

Szewczyk M., Ingerencja publicznoprawna w prawo własności jednostki w demokratycznym państwie prawa, [in:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, ed. J. Filipek, Bielsko-Biała 2003.

Śmiałek P., Przesłanki wywłaszczenia w świetle norm konstytucyjnych, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, no. 5, DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.15.

Świderski K., Wywłaszczenie w świetle art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, “Casus” 2006, no. 4.

Wojciechowski P., Komentarz do art. 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pkt 16, [in:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, ed. P. Czechowski, Warszawa 2015.

Wolanin M., Cel publiczny jako normatywne kryterium oddziaływania na stosunki cywilnoprawne w gospodarce nieruchomościami, cz. I, “Nieruchomości” 2009, no. 9.

Woś T., Wywłaszczenie nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2011.

Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.

Zdyb M., Wywłaszczenia. Komentarz. Orzecznictwo, Lublin 1993.

LEGAL ACTS

Act of 21 August 1997 on real property administration (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1990, as amended).

Act of 27 April 2001 – Environment Protection Law (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1219, as amended).

Act of 27 March 2003 on spatial planning and development (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 293, as amended).

Act of 28 March 2003 on rail transport (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1043, as amended).

Act of 10 April 2003 on special principles of preparation and realisation of public road investments (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1363).

Act of 12 February 2009 on special principles of preparation and realisation of public airport investments (consolidated text, Journal of Laws 2018, item 1380, as amended).

Act of 24 April 2009 on investments in the liquefied natural gas regasification terminal in Świnoujście (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1866, as amended).

Act of 8 July 2010 on special principles of preparation and realisation of flood prevention facilities investments (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 484).

Act of 24 July 2015 on preparation and realisation of strategic transmission network investments (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 428).

Act of 10 May 2018 on the Central Polish Airport (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 234, as amended).

Act of 22 February 2019 on preparation and realisation of strategic investments in the oil sector (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 2309, as amended).

Act of 4 April 2019 amending the Act real estate administration (Journal of Laws 2019, item 801).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

CASE LAW

Judgement of the Constitutional Tribunal of 19 June 1990, K 2/90, OTK 1990, no. 1, item 3.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 14 March 2000, P 5/99, OTK 2000, no. 2, item 60.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 7 February 2001, K 27/00, OTK 2001, no. 2, item 29.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 23 September 2003, K 20/02, OTK ZU-A 2003, no. 7, item 76.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 25 November 2003, K 37/02, OTK-A 2003, no. 9, item 96.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 20 July 2004, SK 11/02, OTK-A 2004, no. 7, item 66.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 21 June 2005, P 25/02, OTK-A 2005, no. 6, item 65.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 16 October 2007, K 28/06, OTK-A 2007, no. 9, item 104.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 9 December 2008, K 61/07, OTK-A 2008, no. 10, item 174.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 17 December 2008, P 16/08, OTK-A 2008, no. 10, item 181.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 13 December 2012, P 12/11, Journal of Laws 2012, item 1472.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 23 September 2014, SK 7/13, Journal of Laws 2014, item 1354.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 14 July 2015, SK 26/14, OTK-A 2015, no. 7, item 101.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 25 May 2016, Kp 2/15, Polish Monitor 2016, item 792.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 12 December 2017, SK 39/15, Journal of Laws 2017, item 2375.

Judgement of the Court of Appeals in Wrocław of 4 February 2019, I ACa 814/18, LEX no. 3096771.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 31 May 2012, I OSK 794/11, LEX no. 1264940.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 5 February 2015, I OSK 1225/13, LEX no. 1658023.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 7 July 2017, I OSK 2668/15, LEX no. 2347631.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 21 July 2017, I OSK 2803/15, LEX no. 2347095.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 27 September 2017, I OSK 3024/15, LEX no. 2454740.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 1 April 2014, I SA/Wa 1850/13, LEX no. 1485253.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 14 May 2014, VIII SA/Wa 46/14, LEX no. 1476924.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 10 November 2016, II SA/Bk 412/16, LEX no. 2165380.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 7 May 2018, II SA/Kr 283/18, LEX no. 2497003.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 23 October 2018, II SA/Gd 349/18, LEX no. 2569969.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Wrocław of 20 November 2018, II SA/Wr 585/18, LEX no. 2590624.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 13 February 2020, I ACa 758/19, LEX no. 3033408.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 5 March 2020, II SA/Lu 772/19, LEX no. 2939008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.485-500
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:34
Data złożenia artykułu: 2021-06-22 12:26:11


Statistics


Total abstract view - 695
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Małgorzata Pracka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.