The Legitimacy of Preliminary Questions to the Court of Justice of the European Union (CJEU) on the Legal Status of Supreme Court Judges in Poland

Zbigniew Czarnik

Abstract


The analysis presented in this article concerns the impact of Court of Justice of the European Union (CJEU) jurisprudence on the legal situation of Supreme Court and Supreme Administrative Court judges in Poland. The main assumption of the presented considerations is that the CJEU, in providing answers to preliminary questions submitted to it by Polish courts adjudicating cases related to judicial appointments and retirements, strengthens the independence of the courts and the independence of the judiciary, assuming that these are systemic elements of a functioning judiciary subject to EU law. For this reason, the CJEU considers itself competent to shape these systemic values under Polish law. At the same time, this body does not notice the problem of jurisdiction of Polish courts posing legal questions, which becomes an important theoretical and practical issue, because it may affect the legality and effectiveness of judgements passed on the basis of answers given by the CJEU. Detailed considerations focus on two types of judgements of the CJEU, which were made in connection with the retirement of judges, as a result of questions submitted to the Court by the Supreme Court and Supreme Administrative Court. The subject of the questions related to the compatibility with EU law of the scope of legal protection granted in Polish law to a judge against resolutions adopted in such cases by the National Council of the Judiciary. The considerations presented conclude that in the case of a CJEU judgement issued as a result of a question posed by the Supreme Court, the jurisdiction of the authority posing the question was infringed, and this should have consequences for the scope of binding the court adjudicating on the answer provided by the CJEU.


Keywords


preliminary questions; Court of Justice of the European Union; National Council of the Judiciary; National Council of the Judiciary; retirement of judges; Polish law

References


LITERATURE

Barcz J., Glosa do wyroku TK z 11.05.2004, K 18/04 (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP, K 18/04), “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, no. 4.

Biernat S., Czy i jak kontrolować procedurę powołania sędziów do Sądu Najwyższego, “Europejski Przegląd Sądowy” 2021, no. 3.

Czarnik Z., Legal nature of an official act of the President of the Republic of Poland pronouncing retirement of the Supreme Court judge, “Ius Novum” 2020, no. 2.

Czarnik Z., Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, Przemyśl 2007.

Czarnik Z., Zagadnienia proceduralne sędziowskiego stanu spoczynku, Warszawa 2020.

Dybowski T., Konstytucyjne i cywilnoprawne pojęcie własności, [in:] Sądownictwo a obowiązujący system prawny. Materiały z konferencji zorganizowanej przez SN w dniach 13–14 lutego 1992 r., Warszawa 1992.

Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na konstytucji, Warszawa 2017.

Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.

Lenaerts K., Żadne państwo członkowskie nie jest równiejsze od innych – zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej i zasada równości państw wobec traktatów, “Europejski Przegląd Sądowy” 2021, no. 1.

Łaszczyca G., Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2005.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002.

Niezgódka-Medek M., Pęk R., Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz, LEX/el. 2013.

Peiper L., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Kraków 1934.

Perelman Ch., Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1980.

Pozycja ustrojowa sędziego, eds. K. Gonera, R. Piotrowski, Warszawa 2015.

Półtorak N., Imagine – rola prawa i prawników w integracji europejskiej, “Europejski Przegląd Sądowy” 2021, no. 3.

Rodziewicz J., Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym, Gdańsk 2000.

Sikora A., Praktyka Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniach na podstawie art. 267 TFUE w świetle orzecznictwa i ostatniej reformy procedury, “Europejski Przegląd Sądowy” 2014, no. 11.

Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków 2004.

Szpunar M., Komentarz do art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [in:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ed. A. Wróbel, vol. 3, Warszawa 2012.

Światkowski A.M., Prawny spór o zgodność z Konstytucją RP regulacji i ich następstw osiągnięcia „wieku emerytalnego” przez sędziów Sądu Najwyższego, “Palestra” 2018, no. 10.

Zaradkiewicz K., Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013.

Zaradkiewicz K., Własność i jej ochrona jako wzorzec kontroli konstytucyjności. Wybrane problemy, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, no. 3.

Zieliński M.J., Obniżenie ustawowej granicy przechodzenia w stan spoczynku przez sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego w świetle przepisów dyrektyw nr 2000/78/WE oraz 2006/54/WE, “Przegląd Sądowy” 2018, no. 10.

LEGAL ACTS

Act of 25 July 2002 – Law on the system of administrative courts (Journal of Laws 2021, item 137).

Act of 12 May 2011 on the National Council of the Judiciary (Journal of Laws 2019, item 84).

Act of 8 December 2017 on the Supreme Court (Journal of Laws 2018, item 5).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

Rules of Procedure of the Court of Justice of 25 September 2012 (OJ L 265/25, 29.09.2012).

Treaty on the Functioning of the European Union (Journal of Laws 2004, no. 90, item 864/2).

CASE LAW

Decision of the Supreme Court of 11 January 2016, III SO 3/16, LEX no. 2051075.

Decision of the Supreme Court of 30 August 2018, III PO 7/18, BOSN.

Judgement of the CJEU of 19 November 2019, C-585/19, C-624/18 and C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982.

Judgement of the CJEU of 2 March 2021, C-842/18.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 7 March 1995, W 9/94, OTK 1995, no. 1, item 20.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 6 October 1998, K 36/97, OTK 1998, no. 5, item 65.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 8 March 2000, Pp 1/99, OTK 2000, no. 2, item 98.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 14 March 2000, P 5/99, OTK 2000, no. 2, item 60.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 21 March 2000, K 14/99, OTK 2000, no. 2, item 61.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 11 May 2005, K 18/04, OTK 2005, no. 5, item 49.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 29 November 2007, SK 43/06, OTK 2007, no. 10, item 130.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 27 May 2008, SK 57/06, OTK 2008, item 63.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 24 November 2010, K 32/09, OTK 2010, no. 9, item 108.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 25 March 2019, K 12/18, Journal of Laws 2019, item 609.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 25 March 2019, K 12/18, OTK 2019, item 17.

Judgement of the Supreme Court of 5 December 2019, III PO 7/18, BOSN.

Resolution of the Supreme Administrative Court of 12 October 1998, OPS 5/98, ONSA 1999, no. 1, item 1.

Resolution of the Supreme Court of 23 January 2020, BSA I 4110-1/20, LEX no. 2770251.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.151-168
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:02
Data złożenia artykułu: 2021-06-29 11:41:43


Statistics


Total abstract view - 944
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Zbigniew Czarnik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.