Remarks on the Question of Cessation of the Running of Limitation Period for Amenability to a Penalty (Selected Issues)

Ireneusz Nowikowski

Abstract


The author discusses the regulations concerning cessation of the running of limitation period for amenability to a penalty contained in the Act of 13 June 2019 amending the Penal Code and certain other acts, in the draft Act amending the Penal Code and certain other acts of 16 September 2021, and in the Act of 7 July 2022 amending the act – Penal Code and certain other acts. The Constitutional Tribunal in its judgment of 14 July 2020 (Kp 1/19) decided that the Act of 13 June 2019 amending the Penal Code and certain other acts was incompatible in its entirety with Article 7 in conjunction with Article 112 and Article 119 (1) of the Polish Constitution. According to the Constitutional Tribunal, the reason for the defectiveness of this law was the Sejm’s failure to observe the correct procedure for the adoption of this law as provided for in the Constitution. Under the proposed regulation, in the case of a reasonable suspicion of another offence found in the course of criminal proceedings, the criminality of this newly disclosed offence was supposed to be extended as set out in Article 102 § 1 of the Penal Code. A circumstance to cause an extension (or cessation) of the limitation period for a newly disclosed offence would be reasonable suspicion that the offence was committed. In that case, the amenability to a penalty for that offence would be temporally extended from the date on which the first evidence-taking activity was proceeded to determine whether that offence had been committed. The author criticized this proposal and put forward arguments challenging the validity of this amendment to the Penal Code. The discussion leads to the conclusion that the proposed amendment to Article 102 of the Penal Code does not guarantee that the time in which the circumstances justifying the extension of the limitation period for the offence would occur is precisely determined. The limitation period should be set in such a way as to allow precise determination of the lapse of that period. It determines the cessation of amenability to a penalty and thus the admissibility or inadmissibility of criminal proceedings. Moreover, the amendment does not guarantee that a reasonable suspicion of committing the crime arises. This, therefore, justifies the finding that legislation does not fulfil the guarantee (protection) function relating to statutes of limitation as a precondition of a criminal trial. For these reasons, the solution offered in proposed Article 102 § 2 of the Penal Code should be considered highly debatable.


Keywords


extension of the limitation period for the offence; limitation period; Penal Code; criminal proceedings

References


LITERATURE

Andrejew I., [in:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1980.

Banasik K., Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim, Warszawa 2013.

Błoński M., Przeprowadzanie na rozprawie dowodów uzyskanych w ramach czynności opresyjno-rozpoznawczych, “Państwo i Prawo” 2017, no. 8.

Błoński M., Zakres przedmiotowy i podmiotowy podsłuchu procesowego, “Palestra” 2012, no. 7–8.

Boratyńska K.T., Czarnecki P., Komentarz do art. 237a, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. A. Sakowicz, Warszawa 2018.

Boratyńska K.T., Czarnecki P., Królikowski M., Komentarz do 168b, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. A. Sakowicz, Warszawa 2018.

Brodzisz Z., Komentarz do art. 303, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Skorupka, Warszawa 2020.

Brodzisz Z., Wszczęcie postępowania, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Skorupka, Warszawa 2020.

Brzozowski S., Dopuszczalność dowodu w kontekście regulacji art. 168a k.p.k., “Przegląd Sądowy” 2016, no. 10.

Brzozowski S., Wykorzystanie dowodów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej w kontekście art. 168b Kodeksu postępowania karnego, “Palestra” 2016, no. 6.

Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990.

Cora S., Przebieg postępowania przygotowawczego. Wszczęcie postępowania przygotowawczego, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 10: Postępowanie przygotowawcze, ed. R.A. Stefański, Warszawa 2016.

Czabański J., Warchoł M., Przerwa i zawieszenie biegu przedawnienia – uwagi de lege ferenda, “Prokuratura i Prawo” 2007, no. 10.

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996.

Daniluk P., Instytucja tzw. zgody następczej po nowelizacji z 11 marca 2016 r. w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych, “Studia Prawnicze” 2017, no. 3(211), DOI: https://doi.org/10.37232/sp.2017.3.3.

Daniluk P., Jeszcze raz o konstytucyjności art. 168b kodeksu postępowania karnego (W związku z wnioskiem Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego), “Palestra” 2020, no. 12.

Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996.

Dudka K., [in:] K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2015.

Eichstaedt K., Komentarz do art. 237a, [in:] B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, vol. 1, Warszawa 2015.

Eichstaedt, K., Komentarz do art. 237a, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, ed. D. Świecki, Warszawa 2016.

Eichstaedt K., Komentarz do art. 237a, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. D. Świecki, vol. 1, Warszawa 2017.

Gadecki B., Możliwość wykorzystania dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego składu 7 sędziów – Izba Karna z dnia 18 czerwca 2018 r., I KZP 4/18, “Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, no. 1.

Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1996.

Grajewski J., S. Steinborn, [in:] J. Grajewski, L.K. Parzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, vol. 1: Komentarz do art. 1–424, Warszawa 2013.

Gruszecka D., Komentarz do art. 168b, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Skorupka, Warszawa 2020.

Gruszecka D., Problematyka dowodów nielegalnych, [in:] Proces karny, ed. J. Skorupka, Warszawa 2018.

Gruza E., [in:] E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2011.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, vol. 1: Artykuły 1–467, Warszawa 2014.

Grzegorczyk T., Kodeksowe legalizowanie w procesie karnym przez nowelizację z 11 marca 2016 r. dowodów uzyskanych za pomocą przestępstw lub naruszeniem przepisów postępowania albo poza granicami zgody udzielonej przez sąd na wkroczenie w sferę konstytucyjnie chronionych wolności jednostki, [in:] Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, eds. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018.

Grzegorczyk T., Procesowa i pozaprocesowa kontrola rozmów jako legalne wkraczanie w sferę konstytucyjnie chronionej wolności i tajemnicy komunikowania się po zmianie przepisów w tej materii w 2011 r., [in:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, eds. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, vol. 2, Warszawa 2012.

Grzeszczyk W., Postępowanie przygotowawcze w kodeksie postępowania karnego, Kraków 1998.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2005.

Hoc S., Kudła J., [in:] Zgoda następcza z art. 168b Kodeksu postępowania karnego, ed. S. Hoc, LEX/el. 2016.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, vol. 1–2, Warszawa 2011.

Janusz-Pohl B., Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim, Poznań 2017.

Janusz-Pohl B., Konkretyzacja uprawnienia prokuratora w zakresie wykorzystania dowodów uzyskanych w ramach tzw. wtórnej kontroli opresyjnej, [in:] Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, eds. R. Olszewski, D. Świecki, J. Kamiński, P. Misztal, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszy, Warszawa–Łódź 2019.

Jasiński W., [in:] K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2016.

Jasiński W., Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania, Warszawa 2019.

Jasiński W., Zakazy wykorzystania dowodów, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 8, part 2: Dowody, ed. J. Skorupka, Warszawa 2019.

Jędrzejewski G., Zakres czasowy stosowania art. 168b k.p.k. i art. 237a k.p.k., “Prokuratura i Prawo” 2018, no. 2.

Kalinowski S., Polski proces karny, Warszawa 1971.

Karczmarska D., Dowody w znowelizowanej procedurze karnej – zagadnienia wybrane, “Ius et Administratio” 2016, no. 3.

Kaucz A., Myrna B., Wszczęcie postępowania przygotowawczego w świetle kodeksu postępowania karnego, “Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2002, vol. 11.

Kmiecik R., Przedawnienie karalności, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 4: Dopuszczalność procesu, eds. M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach, Warszawa 2015.

Kmiecik R., Przedawnienie karalności, [in:] T. Taras, E. Skrętowicz, R. Kmiecik, Proces karny. Część ogólna, Lublin 1975.

Kmiecik R., Przerwa biegu terminu przedawnienia, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 4: Dopuszczalność procesu, eds. M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach, Warszawa 2015.

Kmiecik R., Z problematyki przedawnienia w warunkach współdziałania przestępnego (w świetle art. 102 k.k.), [in:] Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 roku, eds. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk, Lublin 2006.

Koper R., Podmiotowe i przedmiotowe granice stosowania podsłuchu w procesie karnym, “Ius Novum” 2019, no. 1.

Kulesza C., Komentarz do art. 168b, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. K. Dudka, LEX/el. 2020.

Kulesza C., Komentarz do art. 237a, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. K. Dudka, LEX/el. 2018.

Kulesza C., Zakazy dowodowe, [in:] C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, Warszawa 2017.

Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonywania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.

Kurowski M., Art. 168(b) Wprowadzenie dowodów z kontroli operacyjnej, [in:] Kodeks postępowania karnego, vol. 1: Komentarz aktualizowany, ed. D. Świecki, LEX/el. 2020.

Kurowski M., Komentarz do art. 168b, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. D. Świecki, vol. 1, Warszawa 2017.

Kurowski M., Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, ed. D. Świecki, Warszawa 2016.

Lipiński K., Klauzula uadekwatniająca przesłanki niedopuszczalności dowodu w postępowaniu karnym (art. 168a k.p.k.), “Prokuratura i Prawo” 2016, no. 11.

Łosicka A., Procesowe pojęcie sprawy, “Prokuratura i Prawo” 2013, no. 3.

Machlańska J., Procesowe wykorzystanie podsłuchu w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r. w świetle prawa do obrony, “Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. 25(4), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.129.

Marek A., Prawo karne, Warszawa 2001.

Marszał K., Przedawnienie w prawie karnym, Warszawa 1972.

Marszał K., Przedawnienie w prawie karnym wymaga zmian, [in:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, eds. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, vol. 2, Warszawa 2012.

Marszał K., Wprowadzenie. Zastrzeżenie wyłączności podstawy ustawowej stosowania środków przymusu w polskim procesie karnym, [in:] Stosowanie środków przymusu w procesie karnym. Problem karnoprocesowych ograniczeń praw obywatelskich, eds. K. Amelung, K. Marszał, Katowice 1990.

Marszał K., Zastrzeżenie wyłączności podstawy ustawowej stosowania środków przymusu w polskim procesie karnym, [in:] Stosowanie środków przymusu w procesie karnym. Problem karnoprocesowych ograniczeń praw obywatelskich, eds. K. Amelung, K. Marszał, Katowice 1990.

Niemczyk Z., Nowy kształt kontroli operacyjnej po zmianach ustawy o Policji i Kodeksu postępowania karnego, “Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2017, no. 2.

Nowikowski I., Bezpieczeństwo państwa a prawa oskarżonego w polskim prawie karnym procesowym (kwestie wybrane), “Teka Komisji Prawniczej PAN” 2018, no. 2.

Nowikowski I., Glosa do wyroku SN z dnia 12 III 1979 r., OSPiKA 1980, no. 7–8.

Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2013.

Rogalski M., Czynności ingerujące w wolność komunikowania się, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 8, part 3: Dowody, ed. J. Skorupka, Warszawa 2019.

Schaff L., Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961.

Siewierski M., [in:] J. Bafia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kempisty, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976.

Sitkiewicz B., Wykorzystanie dowodów uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej oraz podsłuchu procesowego, [in:] Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r., ed. A. Lach, Warszawa 2017.

Skorupka J., Dowody nielegalne w procesie karnym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego składu 7 sędziów – Izba Karna z dnia 28 czerwca 2018 r., I KZP 4/18, “Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, no. 1.

Skorupka J., Komentarz do art. 237a, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Skorupka, Warszawa 2015.

Skorupka J., Komentarz do art. 237a, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Skorupka, Warszawa 2018.

Skorupka J., Komentarz do art. 237a, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Skorupka, Warszawa 2020.

Skorupka J., Postępowanie w niezbędnym zakresie, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 10: Postępowanie przygotowawcze, ed. R.A. Stefański, Warszawa 2016.

Skorupka J., Prokonstytucyjna wykładnia przepisów prawa dowodowego w procesie karnym, [in:] Verba volant, scripts manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, eds. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017.

Skowron B., Komentarz do art. 303, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. K. Dudka, Warszawa 2018.

Skowron B., Komentarz do art. 303, [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. K. Dudka, Warszawa 2020.

Stachowiak S., Wszczęcie postępowania przygotowawczego a czynności sprawdzające, “Prokuratura i Prawo” 1999, no. 9.

Stefański R.A., Komentarz do art. 168b, [in:] Kodeks postępowania karnego, vol. 2: Komentarz do art. 167–296, eds. R.A. Stefański, S. Zabłocki, LEX/el. 2019.

Stefański R.A., Komentarz do art. 237a, [in:] Kodeks postępowania karnego, vol. 2: Komentarz do art. 167–296, eds. R.A. Stefański, S. Zabłocki, LEX/el. 2019.

Stefański R.A., Wszczęcie śledztwa lub dochodzenia, [in:] J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, vol. 2, Warszawa 1998.

Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego, vol. 3: Komentarz do art. 297–424, LEX/el. 2021.

Steinborn S., Funkcje systemu warunków dopuszczalności procesu, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 4: Dopuszczalność procesu, eds. M. Jeż- Ludwichowska, A. Lach, Warszawa 2015.

Szumiło-Kulczycka D., Czynności opresyjno-rozpoznawcze, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 8, part 3: Dowody, ed. J. Skorupka, Warszawa 2019.

Szumiło-Kulczycka D., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012.

Szumiło-Kulczycka D., Dalsze wykorzystywanie materiałów z kontroli operacyjnej (uwagi na tle art. 168b k.p.k., “Państwo i Prawo” 2018, no. 10.

Szumiło-Kulczycka D., Poszukiwanie dowodów, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 8, part 3: Dowody, ed. J. Skorupka, Warszawa 2019.

Szumiło-Kulczycka D., Wprowadzanie do procesu karnego dowodów z czynności operacyjno-rozpoznawczych, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 8, part 3: Dowody, ed. J. Skorupka, Warszawa 2019.

Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1959.

Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze – aspekty kryminalistyczne i kryminalistyczne, Lublin 2006.

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.

Wiliński P., Konstytucyjny standard legalności dowodu w procesie karnym, [in:] Proces krany w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, eds. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018.

Woźniewski K., Decyzje prokuratora na podstawie art. 168b oraz art. 237a k.p.k., [in:] System Prawa Karnego Procesowego, vol. 8, part 3: Dowody, ed. J. Skorupka, Warszawa 2019.

Zgryzek K., Dowodzenie, [in:] R. Koper, K. Marszał, J. Zagrodnik, K. Zgryzek, Proces karny, Warszawa 2019.

Zgryzek K., Ludwiczek A., Netczuk R., Przedawnienie w prawie karnym – wybrane aspekty karnoprocesowe, [in:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, eds. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009.

Zoll A., Komentarz do art. 106, [in:] K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1990.

ONLINE SOURCES

Barczak-Oplustil A., Górowski W., Małecki M., Zontek W., Tarapata S., Wróbel W., Iwański M., Opinia do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r., Kraków, 9.6.2019, https://obserwatoriumdemokracji.pl/wp-content/uploads/2019/06/opiniaKIPK_nowelizacja2019.pdf (access: 12.4.2022).

Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, BSA II-021-112/19, https://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.04.26%20-%20021-112-19%20-%20Opinia%20SN%20-%20ustawa%20o%20zm.%20ustawy%20-%20K.k.%20oraz%20niekto%CC%81rych%20innych%20ustaw.pdf (access: 10.5.2022).

Giezek J., Lipiński K., Opinia na temat projektu zmian przepisów kodeksu karnego (uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 roku), https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20Katedry%20Prawa%20Karnego%20Materialnego%20WPAE%20UWr%20do%20nowelizacji%20kodeksu%20karnego.pdf (access: 10.3.2022).

Kancelaria Prezydenta, Komunikat z dnia 28 czerwca 2019 r., https://k.prezydent.pl/prawo/wnioski-do-tk/komunikat-w-zwiazku-ze-skierowaniem-przez-prezydenta-rp-wniosku-do-tk,25668 (access: 10.5.2022).

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Opinia na temat projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, 11.3.2019, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20KRRP%20ws%20zmian%20w%20prawie%20karnym%2C%2011%20marca%202019.pdf (access: 10.5.2022).

Rzecznik Praw Obywatelskich, Opinia do ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, II.510177.2019, 20.5.2019, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20RPO%20dla%20Senatu%20ws%20zmian%20w%20prawie%20karnym,%2020%20maja%202019.pdf (access: 10.5.2022).

Wniosek Prokuratora Generalnego z dnia 31 lipca 2018 r. skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/pprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%206/18 (access: 10.2.2022).

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, II.520.1.2016.ST, 29.4.2016, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Do_TK_zgody_na_wykorzystanie_dowodow_uzyskanych_podczas_kontroli_operacyjnej.pdf (access: 10.4.2022).

LEGAL ACTS

Act of 4 February 2011 amending the Code of Criminal Procedure and certain other acts (Journal of Laws 2011, no. 53, item 273).

Act of 11 March 2016 amending the Code of Criminal Procedure and certain other acts (Journal of Laws 2016, item 437).

Regulation of the Minister of Justice of 24 March 2010 – Rules of internal procedure of the general units of the Public Prosecutor’s Office (consolidated text, Journal of Laws 2014, item 144).

Regulation of the Minister of Justice of 7 April 2016 – Rules of internal procedure of the general units of the Public Prosecutor’s Office (consolidated text, Journal of Laws 2017, item 1206).

CASE LAW

Decision of the Supreme Court of 25 October 2012, IV KK 226/72, Legalis no. 546806.

Decision of the Supreme Court – Criminal Chamber of 22 May 2019, I KZP 2/19, OSP 2020, no. 3.

Judgment of the Court of Appeal in Katowice of 24 November 2017, II AKa 363/17, LEX no. 2461354.

Judgment of the Supreme Court of 12 March 1979, I KR 27/79, OSNKW 1979, no. 7, item 80.

Judgment of the Supreme Court of 22 September 1999, II KKN 526/98, LEX no. 1635368.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 14 July 2020, Kp 1/19, LEX no. 3028994.

Resolution of the Supreme Court of 15 April 1971, VI KZP 79/70, OSNKW 1971, no. 6, item 84.

Resolution of the Supreme Court of the panel of 7 judges of 15 October 1992, I KZP 28/92, OSNKW 1992, no. 11–12, item 76.

Resolution of the Supreme Court of the panel of 7 judges of 28 June 2018, I KZP 4/18, LEX no. 2509692.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.203-232
Data publikacji: 2022-09-28 19:31:26
Data złożenia artykułu: 2021-08-02 13:28:17


Statistics


Total abstract view - 427
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Ireneusz Nowikowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.