Objectives of Mediation and Selection and Implementation of Mediation Strategies and Techniques by Mediators in Civil Disputes – Study Report (Part I)

Adam Zienkiewicz

Abstract


Studies of understanding and identification of mediation objectives, strategies and techniques and the effectiveness of mediation proceedings are justified from the cognitive and practical perspectives. The aim of this paper is to present the report of an empirical study, devoted to the subject matter mentioned above, conducted by the author as part of the scientific activity financed by the Polish National Science Centre. The paper is complex in nature – it deals with the research, concept and methodological threads. The empirical study was conducted in Poland, with Polish mediators participating in it, providing mediation services mainly in one of the Mediation Centres operating at District Chambers of Legal Advisors, making up the National Network of Legal Advisor Mediation Centres. However, considering the universal and utilitarian nature of the issue in hand, the comparative potential, originality and cognitive value of the study findings may be of interest to both Polish and international scientists and practitioners of mediation as an amicable form of holistic legal dispute management. Given the scope and depth of the issues addressed, the article is divided into three parts. This text (which constitutes part I) presents the subject, scope and objectives of the study and the general research hypotheses, followed by the course of the research and the major methodological assumptions, including the main empirical research tools: a survey questionnaire and an interview scenario.


Keywords


objectives of mediation; mediation strategies; mediation techniques; mediation effectiveness

References


LITERATURE

Bush R., Folger J., The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict, San Francisco 2005.

Dziedziak W., Thoughts on the Notion of Justice, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(2), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.139-148.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie, Warszawa 2020.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Sosnowiec 2015.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Prawnik w mediacji, “Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2013, no. 2.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Wymierzanie sprawiedliwości a mediacja, [in:] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno prawnej, eds. B. Wojciechowski, M. Golecki, Toruń 2008.

Kordela M., Inter- and Extra-Legal Axiology, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(3), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.29-38.

Leksykon socjologii prawa, eds. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013.

Leszczyński L., Open Axiology in Judicial Interpretation of Law and Possible Misuse of Discretion, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(3), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.39-54.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.

Opałek K., Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962.

Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Kraków 2001.

Rau A., Sherman E., Peppet S., Processes of Dispute Resolution: The Role of Lawyers, New York 2002.

Riskin L., Understanding Mediator’s Orientations, Strategies and Techniques: A Grid for the Perplexed, “Harvard Negotiation Law Review” 1996, vol. 1(7).

Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 1995.

Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków 2004.

Wódz J., Socjologia dla prawników i politologów, Warszawa 2000.

Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

Zienkiewicz A., Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement, Warszawa 2018.

Zienkiewicz A., Mediation als eine Form der Justiz, [in:] Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegung. Die deutsche, polnische und ukrainische Perspektive, ed. T. de Vries, Frankfurt am Main 2012.

Zienkiewicz A., Prawnik jako peacemaker – przeprosiny, przebaczenie, pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019, vol. 81(4), DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.4.

Zienkiewicz A., Reframing – uniwersalna technika mediacyjna, “Edukacja Prawnicza” 2008, no. 4.

Zienkiewicz A., Różnorodny paradygmat mediacji – odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego, “Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, no. 2.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.

ONLINE SOURCES

Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp [access: 25.08.2021].

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca 2006, https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/standard-mediacji-opracowany-przez-spoleczna-rade-ds.-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow-przy-ministrze-sprawiedliwosci-2006-r..pdf [access: 28.08.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.601-618
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:42
Data złożenia artykułu: 2021-08-28 15:24:00


Statistics


Total abstract view - 1171
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Adam Zienkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.