Continuous or Repeated Irregularities in Projects Co-financed by EU Funds: Commentary on the Judgment of the Supreme Administrative Court of 16 February 2021 (I GSK 1706/20)

Rafał Poździk

Abstract


The commented judgment of the Supreme Administrative Court concerns the issue of limitation of continuous or repeated irregularities. Doubts have arisen in domestic practice as to the significance of a continuous irregularity under Article 3 (1) of Council Regulation (EC, Euratom) No. 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests. The interpretation of this concept is important for the correct determination of the beginning of the limitation period for irregularities resulting from contracts concluded in violation of the provisions of the public procurement law. As part of this commentary, the author partially criticized the position of the Supreme Administrative Court, and at the same time presented the correct interpretation of EU regulations in the field of the statute of limitations for this type of irregularities.


Keywords


EU projects; EU funds; continuous or repeated irregularities; limitation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Hofmann H.C.H., Rowe G.C., Türk A.H., Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford 2012, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286485.001.0001.

Łacny J., Skutki nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE w świetle prawa i orzecznictwa sądów UE (cz. II), „Temidium” 2017, nr 4(90).

Poździk R., Przedawnienie nieprawidłowości w projektach współfinasowanych z funduszy unijnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2017 r. (II GSK 4503/16), „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(3), DOI: https://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.301-311.

Usher J., General Principles of EU Law, Oxford 1998.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347/320, 20.12.2013).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.Urz. UE L 231/159, 30.06.2021).

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE L 312/1, 23.12.1995).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz.Urz. UE L 210/25, 31.07.2006).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 13, poz. 93, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1444, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 217, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022, poz. 1079).

ORZECZNICTWO

Opinia Rzecznika Generalnego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie C-279/05, Vonk Dairy Products BV v. Productschap Zuivel, EU:C:2006:373.

Wyrok TSUE z dnia 9 marca 1978 r., C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA, ECR 1978, s. 00629.

Wyrok TSUE z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawach połączonych T-141/99, T-142/99, T-150/99 i T-151/99, Vela i Tecnagrind przeciwko Komisji Europejskiej, Zb.Orz. 2002, s. II-4547.

Wyrok TSUE z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie C-226/03, P José Martí Peix, EU:C:2004:768.

Wyrok TSUE z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie C-279/05, Vonk Dairy Products BV v. Productschap Zuivel, EU:C:2007:18.

Wyrok TSUE z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawach połączonych od C-278/07 do C-280/07, Josef Vosding Schlacht- Kühl- und Zerlegebetrieb, EU:C:2009:38.

Wyrok TSUE z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie C-465/10, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, EU:C:2011:867.

Wyrok TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-477/13, Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer v. Hansowi Angererowi, EU:C:2015:239.

Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie C-52/14, Pfeifer & Langen v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, EU:C:2015:381.

Wyrok TSUE z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-59/14, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und –export przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas, EU:C:2015:660.

Wyrok TSUE z dnia 26 maja 2016 r. w sprawach połączonych C 260/14 i C 261/14, Judeţul Neamţ (C 260/14), Judeţul Bacău (C 261/14) przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale șș Administrației Publice, ECLI:EU:C:2016:360.

Wyrok TSUE z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie C-584/15, Glencore Céréales France v. Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), EU:C:2017:160.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.307-320
Data publikacji: 2022-09-28 19:31:34
Data złożenia artykułu: 2021-09-03 15:32:28


Statistics


Total abstract view - 299
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Rafał Poździk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.