The Principles of Law: Basic Assumptions

Leszek Leszczyński

Abstract


Principles of law are one of the most significant normative constructs, becoming, at the same time, the popular subject of legal research in both theoretical and dogmatic perspectives. The main concepts, presented in the Polish legal theory as principles-norms and principles-postulates or as principles in descriptive and normative senses, function in the dogmatic circulation, dealing with their axiological provenience and normative content as well as their functions in the legal order (in the context of law-making and of application and interpretation of law). 


Keywords


principles of law; legal theory; theoretical and dogmatic perspectives

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Alexy R., On the Structure of Legal Principles, “Ratio Iuris” 2000, No. 3.

Atienza M., Manero J.R., A Theory of Legal Sentences, Dordrecht 1998, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0848-8.

Avila H., Theory of Legal Principles, Dordrecht 2007, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-5879-0.

Dworkin R., Law’s Empire, London 1990.

Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.

Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012.

Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, Vol. LX, nr 1.

Leszczyński L., Maroń G., Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni prawa, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, Vol. LX, nr 2.

Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.

Tkacz S., O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (od dogmatyki do teorii), Toruń 2014.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.

Wróblewski J., Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1965, z. 42.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.11
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:25
Data złożenia artykułu: 2015-07-15 11:32:32


Statistics


Total abstract view - 574
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Leszek Leszczyński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.