Public Hearing as a Part of the Legislative Procedure in the Senate

Mateusz Chrzanowski

Abstract


The article presents issues relating to public hearing as a social instrument influencing the legislative procedure in the Senate. This institution is in line with the constitutional assumptions relating to the principles of a democratic state ruled by law, national sovereignty, social dialogue and the right to be informed about the activities of public authorities. The conducted research begins with an analysis of the legal regulations concerning public hearing. Practice shows that, unfortunately, its potential is not properly used, because this tool of social participation is used extremely rarely. The further part of the article presents the elements of the law-making process that require changes. These changes could contribute to the improvement of its effectiveness. In particular, modifications should be implemented in the institutional sphere, within the framework of creating transparent rules of cooperation between participants in the law-making process.


Keywords


public hearing; Senate; legislative procedure; social participation; Poland

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Biernat T., On the Lawmaking Policy, Discretion and Importance of the Rule of Law Standards, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(3), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.67-85.

Borski M., O potrzebie reformy polskiego systemu stanowienia prawa, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, no. 4.

Borski M., Wysłuchanie publiczne – ważna, chociaż niedoceniana instytucja demokracji partycypacyjnej, “Roczniki Administracji i Prawa” 2016, no. 1.

Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Dobrowolski P., Dekada publicznego wysłuchania w Polsce. Główne wnioski. Propozycje kierunku rozwoju, Warszawa 2018.

Dubel L., Kostrubiec J., Ławnikowicz Ł., Markwart Z., Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011.

Galster J., Lis-Staranowicz D., Konstytucja a suweren, “Państwo i Prawo” 2019, no. 6.

Gross A., Wysłuchanie publiczne jako szczególna forma aktywności obywatelskiej w kontekście procesów partycypacyjnych, “Przegląd Prawa Publicznego” 2017, no. 11.

Jabłoński M., Rola i znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej we współczesnym państwie, [in:] Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, eds. O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski, Wrocław 2016.

Kaleta K.J., Bezpośrednia partycypacja obywateli w polityce konstytucyjnej (wyzwania i ograniczenia), “Państwo i Prawo” 2020, no. 5.

Kędziora P., Procedura przygotowania projektu ustawy. Postępowanie ustawodawcze na etapie sejmowym, [in:] Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy, akty wykonawcze, prawo miejscowe, ed. A. Malinowski, Warszawa 2009.

Kuca G., Wysłuchanie publiczne, [in:] Wielki słownik parlamentarny, ed. J. Szymanek, Warszawa 2018.

Kuczma P., Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce, Toruń 2018.

Kustra-Rogatka A., Konstytucjonalizm a polityczność, “Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem” 2020, vol. 12(3), DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.395.

Makowski G., Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce jako mechanizm partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, [in:] Organizacje pozarządowe, dialog obywatelski, polityka państwa, ed. M. Rymsza, Warszawa 2007.

Marczewska-Rytko M., Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do czasów Internetu i globalizacji, [in:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, eds. M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki, Lublin 2010.

Orłowski R., Legal Consequences of Violation of Time Limits in Legislative Proceedings, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(5), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.249-264.

Orłowski W., O potrzebie optymalizacji procesu ustawodawczego w Polsce, “Studia Iuridica Lublinensia” 2014, vol. 22, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.479.

Patyra S., Wysłuchanie publiczne jako środek partycypacji społecznej w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, [in:] Prawo naszych sąsiadów. Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie, ed. W. Skrzydło, Rzeszów 2013.

Piech K., Instytucje demokracji bezpośredniej w polskim porządku prawnym, “Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, no. 1.

Tracz-Dral J., Instytucja wysłuchania publicznego. Opracowania tematyczne OT-590, Warszawa 2010.

Uziębło P., Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Gdańsk 2009.

Uziębło P., Instytucja wysłuchania publicznego w sprawie projektów ustaw w Polsce (selected issues), “Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, vol. 31.

Wiszowaty M.M., Wysłuchanie publiczne, [in:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, ed. A. Szmyt, Warszawa 2016.

Wróblewska I., Wysłuchanie publiczne w Polsce. Analiza rozwiązań normatywnych na tle praktyki ich stosowania, “Przegląd Sejmowy” 2012, no. 3.

Zawiślak K., Inspiracja ustawodawcza w polskim procesie legislacyjnym, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, no. 4.

ONLINE SOURCES

Wysłuchanie publiczne, www.senat.gov.pl/prace/konsultacje-i-wysluchania/wysluchanie-publiczne [access: 2.09.2021].

LEGAL ACTS

Act of 7 July 2005 on lobbying activities in the law-making process (Journal of Laws 2017, item 248).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

Resolution of the Senate of the Republic of Poland of 23 November 1990 – Regulations of the Senate (consolidated text, Polish Monitor 2018, item 846).

Resolution of the Senate of the Republic of Poland of 20 June 2013 on amendments to the Regulations of the Senate (M.P. 2013, item 558).

Treaty on European Union (Journal of Laws 2004, no. 90, item 864/30).

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, drawn up in Lisbon on 13 December 2007 (Journal of Laws 2009, no. 203, item 1569).

CASE LAW

Judgement of the Constitutional Tribunal of 3 November 2006, K 31/06, OTK-A 2006, no. 10, item 147.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.139-150
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:01
Data złożenia artykułu: 2021-10-20 11:32:57


Statistics


Total abstract view - 1061
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mateusz Chrzanowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.