Blockchain as a Non-Standard Response to the Limitation of Positive Law in the Social Media Environment

Natalia Karpiuk

Abstract


Nowadays, most people use the Internet and social media. However, the Internet is a space in which there are various types of violations that are difficult to counteract with the use of legal institutions and tools, which are often not compatible with the fast-developing environment. The COVID-19 pandemic, which forced people to rearrange their lives in all fields and often move a significant part of their activities to the network, intensified negative phenomena including spreading false and socially harmful information. This article is an original reflection on the effectiveness of Polish legislation against the backdrop of the current activities of European Union bodies aimed at increasing the security of Internet users on the example of counteracting the dissemination of misinformation. In the author’s opinion, both national and EU authorities do not seem to be interested in searching for alternatives based on technological solutions that could foster prevention of such infringements on the Internet, but rather focus on improving conventional protection models, whose effectiveness seems to be questionable. The article aims to start an interdisciplinary debate on the possibility to reduce the number of negative phenomena in the social media environment using blockchain technology, including the discussion on the possibility of developing appropriate regulations in this regard.


Keywords


blockchain; limitation of positive law; social media; Internet; EU authorities; technological solutions

References


LITERATURE

Baran P., Some Perspectives on Networks – Past, Present and Future, Palo Alto 1977.

Bodó B., Brekke J.K., Hoepman J.-H., Decentralisation: A multidisciplinary perspective, “Internet Policy Review” 2021, vol. 10(2), DOI: https://doi.org/10.14763/2021.2.1560.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The Legal Status of Public Entities in the Field of Cybersecurity in Poland, Maribor 2021, DOI: https://doi.org/10.4335/2021.5.

Ciupa K., Warianty zastosowania koncepcji blockchain a modele ich doboru, “Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2019, no. 173.

Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa 2010.

Funta R., Social Networks and Potential Competition Issues, “Krytyka Prawa” 2020, vol. 12(1), DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.369.

Ginsberg D., The Building Blocks of Blockchain, “North Carolina Journal of Law and Technology” 2020, vol. 4.

Gosh J., The Blockchain: Opportunities for Research in Information Systems and Information technology, “Journal of Global Information Technology Management” 2019, vol. 22.

Haręża A., Naturalnoprawne sfery regulacji technologii informacyjnych. Zarys teorii fenomenu dynamiki korelacji danych i informacji w cyberprzestrzeni, “e-Biuletyn CBKE” 2007, no. 4.

Hoepman J.H., Privacy Design Strategies, [in:] ICT Systems Security and Privacy Protection. SEC 2014. IFIP Advances in Information and Communication Technology, eds. N. Cuppens-Boulahia, F. Cuppens, S. Jajodia, A. Abou El Kalam, vol. 428, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-55415-5_38.

Jabłońska-Bonca J., „Wciskanie kitu” (w rozumieniu H.G. Frankfurta) na temat prawa w mediach. Z problematyki komunikacji erystycznej, “Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2021, vol. 13(2), DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.460.

Jaroszewska I.A., Wybrane aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2017.

Jaskiernia A., Problemy mediów w nowej strategii Unii Europejskiej „wzmocnienia odporności demokratycznej”, “Studia Medioznawcze” 2021, vol. 1(84).

Kaczmarek T., Polskie prawo karne wobec przestępczości komputerowej, “Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2001, vol. 8.

Karpiuk M., Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(2), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.233-244.

Karpiuk M., The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System, “Lex localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19(3), DOI: https://doi.org/10.4335/19.3.609-620(2021).

Knirsch F., Unterweger A., Engel D., Implementing a blockchain from scratch: Why, how, and what we learned, “EURASIP J. on Info. Security” 2019, vol. 2.

Konaszczuk W., Cybersecurity Threats in the Sectors of Oil, Natural Gas and Electric Power in the Context of Technological Evolution, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(4), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.333-351.

Maciąg R., Paradygmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko, Kraków 2013.

Opitek P., Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego, “Prokuratura i Prawo” 2017, no. 6.

Piech K., Blockchain a ludzie, “Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2020, no. 1.

Radvan M., Taxation of Instagram Influencers, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(2), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.339-356.

Rogalski M., Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – zagadnienia wybrane, “Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” 2021, vol. 13(2), DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.453.

Rot A., Zygała R., Technologia blochchain jako rewolucja w transakcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania, “Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics” 2018, vol. 4(50).

Szpringer W., Fintech i blockchain – kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej, “Studia BAS” 2019, no. 1.

ONLINE SOURCES

Baran P., On Distributed Communications: I. Introduction to Distributed Communications Network, August 1964, www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_memoranda/2006/RM3420.pdf [access: 20.10.2021].

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – European Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation, COM/2021/262 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:262:FIN [access: 16.10.2021].

Eurobarometer, Fake news and disinformation online, March 2018, https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2183 [access: 18.10.2021].

Eurostat, Individuals – internet activities, last update: 9.06.2021, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-053730_QID_-758A9195_UID_-3F171EB0&layout=IND_TYPE,L,X,0;GEO,L,Y,0;TIME,C,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDIC_IS,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-053730INDICATORS,OBS_FLAG;DS-053730UNIT,PC_IND;DS-053730INDIC_IS,I_IUSNET;DS-053730TIME,2019;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=TIME_1_0_0_0&rankName4=INDIC-IS_1_2_0_0&rankName5=IND-TYPE_1_2_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false∅=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true〈=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23 [access: 12.10.2021].

Eurostat, Social media – statistics on the use by enterprises, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Social_media_-_statistics_on_the_use_by_enterprises#Use_of_social_media_by_enterprises [access: 12.10.2021].

Eurostat, Social media use by purpose, last update: 23.09.2021, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_cismp/default/table?lang=en%20European%20Commission:%20DG%20Communications%20Networks%20Content%20and%20Technology [access: 12.10.2021].

Friedlmaier M., Tumasjan A., Welpe I.M., Disrupting Industries with Blockchain: The Industry, Venture Capital Funding, and Regional Distribution of Blockchain Ventures, 2018, https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/50333/1/paper0446.pdf [access: 20.10.2021].

Hakerzy mają się w Polsce dobrze. Problem policji, 2021, https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/cyberprzestepstwa-w-polsce-statystyki/zrn11l7 [access: 9.10.2021].

Kolejne podmioty chcą zwalczać dezinformację, 2021, https://ec.europa.eu/poland/news/211004_deinformation_pl [access: 16.10.2021].

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Fake news – dezinformacja online. Próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz wybranych państw UE, w tym Polski, Warszawa 2020, www.gov.pl/web/krrit/fake-news--dezinformacja-online [access: 19.06.2021].

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Zwalczanie dezinformacji w mediach – zalecenia ERGA na podstawie kontroli przestrzegania „Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji”, 2021, www.gov.pl/web/krrit/zwalczanie-dezinformacji-w-mediach---zalecenia-erga-na-podstawie-kontroli-przestrzegania-kodeku-postepowania-w-zakresie-dezinformacji [access: 16.10.2021].

Krakowiak L., Cyberprzestępstwa w Polsce są statystycznie niewidoczne, 2019, www.computerworld.pl/news/Cyberprzestepstwa-w-Polsce-sa-statystycznie-niewidoczne,413041.html [access: 9.10.2021].

Kucharczyk K., Liczba ataków hakerskich rośnie a wykrywalność spada, 2021, www.rp.pl/biznes/art8648591-liczba-atakow-hakerskich-rosnie-a-wykrywalnosc-spada [access: 9.10.2021].

Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, ed. K. Piech, 2016, www.gov.pl/documents/31305/0/leksykon_pojec_na_temat_technologii_blockchain_i_kryptowalut.pdf [access: 20.10.2021].

Nakamoto S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf [access: 20.10.2021].

Palmer A., Twitter CEO Jack Dorsey has an idealistic vision for the future of social media and is funding a small team to chase it, 2019, www.cnbc.com/2019/12/11/twitter-ceo-jack-dorsey-announces-bluesky-social-media-standards-push.html [access: 20.10.2021].

Przestępstwa w sieci, 2013, https://statystyka.policja.pl/st/informacje/85606,Przestepstwa-w-sieci.html [access: 22.10.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.295-307
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:15
Data złożenia artykułu: 2021-11-02 16:44:27


Statistics


Total abstract view - 1056
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Natalia Karpiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.