In Defence of International Law, or Szymon Rundstein’s Idea of the Law of Nations

Marta Baranowska

Abstract


The research purpose of the article is to present Szymon Rundstein’s views on international law in the time of World War I, when a dispute was renewed about its essence and role among jurists. Rundstein unequivocally sided with the defenders of international law, arguing that its existence was based on the eternally existing idea of the law of nations. The research objective of the article is to formulate an answer to the question of what the idea of the law of nations was. These reflections can be considered not only from the perspective of the philosophy of law, analysing the concept of the idea of the law of nations, but also from the perspective of the history of political and legal thought, as a lawyer from Warsaw developed a doctrine concerning both the law and the ways of development of international politics.


Keywords


Szymon Rundstein; international law; idea of the law of nations; international politics; philosophy of law

References


Babiński L., Szymon Rundstein, “Państwo i Prawo” 1947, no. 10.

Baranowska M., Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy, Toruń 2018.

Baranowska M., International Organization as the Foundation of a Peaceful Order after the First World War in the Views of Szymon Rundstein, “Journal on European History of Law” 2022, vol. 13(1).

Borzymińska Z., Rundstein Szymon, [in:] Polski słownik judaistyczny, eds. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003.

Bosiacki A. (ed.), Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, Warszawa 2017.

Czepita S., Koncepcje teoretycznoprawne w Polsce międzywojennej, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1980, no. 32.

Górnicki L., Narodowosocjalistyczne prawo w poglądach Szymona Rundsteina, “Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2011, no. 33.

Kuźmicz K., Immanuel Kant jako inspirator polskiej teorii i filozofii prawa w latach 1918–1950, Białystok 2009.

Lande J., Norma prawna a zjawisko prawne. Rozważania nad podstawami teorii prawa na tle krytyki systemu Kelsena, [in:] Prace z dziedziny teorii prawa, ed. W.L. Jaworski, Kraków 1925.

Laski H., Liberty in the Modern State, ‎London 1937.

Łuszczyńska M., Polish Criticism of Hans Kelsen’s Normativism, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2019, no. 108, DOI: https://doi.org/10.15584/znurprawo.2019.27.9.

Łuszczyński A., Value of Law in Political Thinking, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(4), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.179-188.

Marszał M., „Idea prawa” w normatywistycznej teorii Szymona Rundsteina, “Przegląd Sejmowy” 2020, no. 5, DOI: https://doi.org/10.31268/PS.2020.66.

Marszał M., Kilka uwag na temat prawa w państwach totalnych w poglądach Szymona Rundsteina (1876–1942), “Annales UMCS sectio G (Ius)” 2012, vol. 59.

Martyniak C., Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena, Lublin 1938.

Mohyluk M., Szymon Rundstein o prawie radzieckim, “Miscellanea Historico-Iuridica” 2008, vol. 6, DOI: https://doi.org/10.15290/mhi.2008.06.05.

Moszerer A., O Szymonie Rundsteinie, “Palestra” 1958, no. 6.

Motyka K., Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i filozofię prawa, Lublin 1993.

Opałek K., Początki teorii prawa w Polsce Odrodzonej, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1992, no. 44.

Opałek K., Wolter W., Nauka filozofii prawa i prawa karnego w Polsce, Kraków 1948.

Ossowska M., Norma prawna i norma moralna u Petrażyckiego, [in:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, ed. J. Kotarbińska, Warszawa 1959.

Pol K., Szymon Rundstein, [in:] idem, Poczet prawników polskich XIX–XX w., Warszawa 2011.

Radbruch G., Grundzüge der Rechtsphilosophie, Leipzig 1914.

Redzik A., „Poczet Jurystów i Ekonomistów”: Szymon Rundstein – patron „Głosu Prawa” 2020, “Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda” 2020, vol. 3(1).

Rundstein S., Drogi prawa narodów, Warszawa 1919.

Rundstein S., Idea prawa narodów, Warszawa 1917.

Rundstein S., Studia i szkice prawne, Lwów 1904.

Rundstein S., W poszukiwaniu prawa cywilnego, Warszawa–Kraków 1939.

Rundstein S., Z nowych badań filozoficzno-prawnych, “Gazeta Sądowa Warszawska” 1907, no. 15.

Rundstein S., Zasady teorii prawa, Warszawa 1924.

Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993.

Tkacz S., Teoria normy prawnej Szymona Rundsteina: założenia wyjściowe, “Z Dziejów Prawa” 2018, no. 11.

Wołpiuk W., Z zagadnień związków władzy z podporządkowaniem i równością, “Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” 2020, vol. 12(4).

Wróblewski J., Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena, Warszawa 1955.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2023.32.1.41-55
Data publikacji: 2023-03-28 11:23:56
Data złożenia artykułu: 2021-12-20 10:29:39


Statistics


Total abstract view - 208
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Marta Baranowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.