Problem of Establishing the Constitutive Features of an Organized Criminal Group: Commentary on the Judgment of the Court of Appeal in Bialystok of 3 October 2018 (II AKa 68/18)

Aneta Michalska-Warias

Abstract


The commentary refers to the problem of elements the presence of which is necessary to assume that a given group of people constitutes an organized group in the meaning of Article 158 of the Polish Criminal Code. The author shares the opinion presented by the Court of Appeal in Bialystok that the constitutive features of an organized criminal group do not include the mechanisms of enforcing obedience, the existence of leadership or the presence of a reward/punishment system for the members of the group. The commentary points to the minimal elements necessary to establish the existence of an organized criminal group and presents in-depth arguments in favor of the commented thesis. The commentary emphasizes also to the gradual evolution of the views referring to the necessary characteristic elements of organized criminal groups in the light of Article 258 of the Polish Criminal Code.


Keywords


organized criminal group; constitutive features of an organized crime group; Polish Criminal Code

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Abadinsky H., Organized Crime, Belmont–Wadsworth 2007.

Andrejew I., [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

Bajda K., Criminological and Forensic Aspects of Selected Areas of Organized Crime in Poland, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(4), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.33-47.

Bojarski M., Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, [w:] System Prawa Karnego, t. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2018.

Ćwiąkalski Z., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 212–177d, red. A. Zoll, W. Wróbel, Warszawa 2017.

Flemming M., [w:] M. Flemming, W. Kutzman, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Rozdział XXXII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 1999.

Gaberle A., Przestępczość grupowa w Polsce jako zjawisko kryminologiczne i prawnokarne, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1998, nr 1–2.

Górniok O., [w:] O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. 3, Gdańsk 1999.

Lach A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

McClean D., Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and Its Protocols, Oxford 2007, DOI: https://doi.org/10.1093/law/9780199217724.001.0001.

Michalska-Warias A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 222–316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.

Michalska-Warias A., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r. (II AKa 341/17), „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, vol. 27(2), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.165.

Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006.

Militello V., Participation in an Organised Criminal Group as International Offense, [w:] The Containment of Transnational Organized Crime: Comments on the United Nations Convention of December 2000, eds. H.-J. Albrecht, C. Fijnaut, Freiburg im Breisgau 2002.

Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

Nowicka I., Enerlich M., Związek przestępczy lub grupa zorganizowana, „Jurysta” 1996, nr 4.

Płachta M., Zalewski W., Kontrowersje wokół pojęcia przestępczości zorganizowanej na gruncie konwencji ONZ z 2000 roku, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 5.

Pływaczewski E.W., Sakowicz A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2010.

Sienkiewicz Z., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, t. 2, Gdańsk 2002.

Sutherland E.H., Cressey D.R., Principles of Criminology, New York–Philadelphia 1966.

Tyszkiewicz L., Udział w związkach i zgromadzeniach przestępczych, [w:] System Prawa Karnego, t. 4, cz. 2: O przestępstwach w szczególności, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław 1989.

Wiak K., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018.

Wojciechowska J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. E Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowska, Warszawa 1999.

Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997.

AKTY PRAWNE

Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.Urz. L 300/42, 11.11.2008).

Konwencja ONZ z dnia 15 listopada 2000 r. przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (Dz.U. 2005, nr 18, poz. 158).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2345, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2004, nr 93, poz. 889, późn. zm.).

ORZECZNICTWO

Wyrok SA w Katowicach z dnia 21 marca 2001 r., II AKa 28/01, KZS 2001, nr 5, poz. 45.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 17 lutego 2005 r., II AKa 233/04, „Biuletyn SA w Łodzi” 2005, nr 15.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 lipca 2009 r., II AKa 150/09, KZS 2010, nr 9, poz. 67.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 16 lutego 2012 r., II AKa 252/11, KZS 2012, nr 3, poz. 43.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 11 lutego 2014 r., II AKa 283/13, LEX nr 2583976.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 13 lutego 2014 r., II AKa 5/14, KZS 2014, nr 7–8, poz. 103.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 27 lutego 2014 r., II AKa 275/13, KZS 2014, nr 3, poz. 58.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r., II AKa 341/17, LEX nr 2412872.

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 3 października 2018 r., II AKa 68/18.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 27 lutego 2020 r., II AKz 54/19, KZS 2020, nr 4, poz. 20.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.293-306
Data publikacji: 2022-09-28 19:31:33
Data złożenia artykułu: 2022-03-31 11:03:53


Statistics


Total abstract view - 194
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Aneta Michalska-Warias

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.