Protection of a Taxpayer’s Rights and the Admissible Scope of Information Provided under Article 45 (1) of the National Tax Administration Act: Approving Commentary on the Judgment of the Polish Supreme Administrative Court of 4 May 2021 (III FSK 928/21, LEX no. 3181325)

Agnieszka Franczak

Abstract


In the analyzed judgment, the Polish Supreme Administrative Court sets the limits on the tax authorities’ request for access to tax information pursuant to Article 45 (1) of the National Tax Administration Act. In the rationale for the judgment, the Court emphasized that this provision concerns a specific form of the authority’s action with respect to the collection, use, and processing of tax information. For this reason, the use of such a form of action is subject to certain restrictions. On the basis of this provision, tax authorities may not, in particular, take actions that are appropriate for formal proceedings (administrative, tax, or customs-fiscal). In the commentary, the justification of the Supreme Administrative Court was welcomed, developing the arguments supporting the main theses of the judgment and organizing the arguments presented in other judgments on this subject.


Keywords


tax information; right to privacy; processing tax information; scope of powers of tax authorities

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Backer P., Some Recent Decisions of the European Court of Human Rights on Tax Matters (and Related Decisions of the European Court of Justice), “European Taxation” 2016, vol. 8.

Franczak A., Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych w świetle unijnych standardów ochrony praw podatnika, [w:] Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, red. J. Glumińska-Pawlic, B. Przywora, A. Słysz, Warszawa 2020.

Gonschior A., Ochrona danych osobowych a prawo do prywatności w Unii Europejskiej, [w:] Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne i praktyczne, red. D. Kornobis-Romanowska, Wrocław 2017.

Łoboda M., Strzelec D., Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017.

Majka P., Gromadzenie informacji podatkowych w świetle orzecznictwa podatkowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – problem prawa do prywatności, [w:] Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, red. P. Borszowski, K. Kopyściańska, M. Kopyściański, W. Srokosz, P. Zawadzka, Warszawa 2020.

Majka P., Informacje w prawie podatkowym i ich ochrona, Rzeszów 2021.

Strzelec D., Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 5.

Zalcewicz A., Domska S., Instytucja informacji podatkowych w świetle polskich regulacji – dylematy prawne udostępniania danych, [w:] Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, red. R. Dowgier, Białystok 2012.

NETOGRAFIA

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 2905, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2905 (dostęp: 10.04.2023).

AKTY PRAWNE

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 202/389, 7.06.2016).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 2261, ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1540, ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 422).

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 2354).

ORZECZNICTWO

Wyrok ETPCz z dnia 16 grudnia 1992 r., Niemietz przeciwko Niemcom, skarga nr 13710/88, LEX nr 81278.

Wyrok ETPCz z dnia 25 lutego 1993 r., Funke przeciwko Francji, skarga nr 10828/84, LEX nr 80675.

Wyrok ETPCz z dnia 23 lipca 2003 r., Smirnova przeciwko Rosji, skargi nr 46133/99 i 48183/99, LEX nr 80332.

Wyrok ETPCz z dnia 7 lipca 2015 r., M.N. i inni przeciwko San Marino, skarga nr 28005/12, LEX nr 1749569.

Wyrok ETPCz z dnia 18 października 2016 r., Vukota-Bojić przeciwko Szwajcarii, skarga nr 61838/10, LEX nr 2135909.

Wyrok ETPCz z dnia 12 stycznia 2021 r., LB przeciwko Węgrom, skarga nr 36345/16, LEX LEX nr 3105705.

Wyrok NSA z dnia 2 lipca 2020 r., II GSK 438/20, LEX nr 3050444.

Wyrok NSA z dnia 4 maja 2021 r., III FSK 928/21, LEX nr 3181325.

Wyrok TK z dnia 24 czerwca 1997 r., K 21/96, OTK 1997, nr 2, poz. 23.

Wyrok TK z dnia 11 kwietnia 2000 r., K 15/98, OTK 2000, nr 3, poz. 86.

Wyrok TK z dnia 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK-A 2002, nr 1, poz. 3.

Wyrok TK z dnia 19 listopada 2002 r., K 41/02, OTK-A 2002, nr 6, poz. 83.

Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2005 r., K 4/04, OTK-A 2005, nr 6, poz. 64.

Wyrok TK z dnia 17 czerwca 2008 r., K 8/04, OTK-A 2008, nr 5, poz. 81.

Wyrok TSUE z dnia 6 października 2020 r. w sprawach połączonych: C-245/19, État luxembourgeois przeciwko B, oraz C-246/19, État luxembourgeois przeciwko B, C, D, F.C., przy udziale: A, LEX nr 3063842.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019 r., I SA/Po 803/18, LEX nr 2626704.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 lutego 2021 r., I SA/Kr 1127/20, LEX nr 3117888.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2021 r., I SA/Gd 886/20, LEX nr 3198542.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2021 r., I SA/Bd 251/21, LEX nr 3210000.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2021 r., I SA/Gd 113/21, LEX nr 3229271.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 października 2021 r., I SA/Łd 610/21, LEX nr 3257903.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 lutego 2022 r., I SA/Łd 933/21, LEX nr 3318003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2023.32.2.347-358
Data publikacji: 2023-06-27 10:37:05
Data złożenia artykułu: 2022-04-02 13:08:35


Statistics


Total abstract view - 276
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Agnieszka Franczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.