The Petitions Committee of the Polish Parliament (Sejm) – the Legal Basis and Practice of Functioning

Piotr Kędziora

Abstract


The article is intended to present the procedural solutions adopted in the Polish Sejm’s Rules of Procedure, the purpose of which was to specify in detail the procedure for hearing petitions in the Sejm, and thus to put the constitutional right of petition into effect. The author refers to historical attempts to statutorily regulate the petition hearing procedure. Remarks on the current statutory basis for filing petitions with the Sejm and the rules on consideration of petitions by the Sejm bodies – the Marshal of the Sejm and the Petitions Committee, are presented in the context of parliamentary practice during recent years. The author presents statistical data on petitions submitted for consideration by the Petitions Committee and the most frequently used manners of processing them in the practice of petition handling. Comments for the law as it should stand regarding the procedure for hearing petitions in the Sejm, which have been the subject of consideration in recent years, are also presented.


Keywords


constitution; petitions; Sejm; Polish Sejm’s Rules of Procedure; committees of the Sejm

References


LITERATURE

Chybalski P., Komentarz do art. 126g, [in:] Komentarz do regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ed. A. Szmyt, Warszawa 2018.

Chybalski P., Kontynuowanie przez Komisję do Spraw Petycji postępowań w sprawie petycji, które zostały wszczęte w kolejnej kadencji, “Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2020, no. 1, DOI: https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2020.04.

Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 63, [in:] Konstytucja, vol. 1: Komentarz do art. 1–86, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Florczak-Wątor M., O potrzebie ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, “Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2013, no. 2.

Florczak-Wątor M., Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach, “Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2014, no. 2.

Garlicki L., Komentarz do art. 98, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. L. Garlicki, vol. 1, Warszawa 1999.

Gierach E., Opinia na temat projektu uchwały Sejmu RP w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, “Przegląd Sejmowy” 2019, no. 2.

Gierach E., Chybalski P., Postępowanie w sprawie petycji w Sejmie – prawo i praktyka, [in:] Powszechne środki ochrony prawnej – skargi, wnioski i petycje, eds. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017.

Gromek Z., Realizacja prawa petycji przez Sejm VIII kadencji (lata 2015–2018). Wybrane zagadnienia, “Przegląd Sejmowy” 2019, no. 3.

Kędziora P., Wybrane instytucje dotyczące postępowania ustawodawczego wprowadzone do regulaminu Sejmu w kadencjach IV i VI i ich wykorzystanie w praktyce parlamentarnej, [in:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, eds. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015.

Odrowąż-Sypniewski W., Wykonywanie kompetencji Marszałka Sejmu przez upoważnionego wicemarszałka, [in:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, ed. W. Odrowąż-Sypniewski, vol. 2, Warszawa 2010.

Sadłoń P., Opinia prawno-legislacyjna o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP, 11.3.2019, BL-020-7/19 (not published).

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Informacja o działalności 12 listopada 2015 r. – 11 listopada 2019 r., Warszawa 2020.

ONLINE SOURCES

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zbiorcze informacje roczne o petycjach rozpatrzonych, https://www.gov.pl/web/premier/zbiorcze-informacje-roczne-o-petycjach-rozpatrzonych (access: 30.6.2022).

Sejm RP, Informacje roczne o złożonych petycjach, IX kadencja, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/informacje_pet (access: 3.10.2022).

Sejm RP, Komisja do Spraw Petycji (PET), IX kadencja, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=DEZYDERST&NrKadencji=9&KodKom=PET (access: 30.9.2022).

Sejm RP, Opinie Komisji, IX kadencja, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=OPINIEST&NrKadencji=9&KodKom=PET (access: 30.9.2022).

Sejm RP, Prace Komisji, VIII kadencja, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=INICJATYWY_KOM&NrKadencji=8&KodKom=PET (access: 6.10.2022).

Sejm RP, Prace Komisji, IX kadencja, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=INICJATYWY_KOM&NrKadencji=9&KodKom=PET (access: 3.10.2022).

Sejm RP, Wniesione projekty ustaw, którym nie został nadany nr druku, VIII kadencja, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=8&Kol=D&Typ=UST (access: 6.10.2022).

Sejm RP, Wniesione projekty ustaw którym jeszcze nie został nadany nr druku, IX kadencja, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=9&Kol=D&Typ=UST (access: 3.10.2022).

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/petycje/zbiorcza_informacja_o_petycjach_rozpatrzonych_w_2021_2.pdf (access: 30.06.2022).

LEGAL ACTS

Act of 24 June 1999 on the exercise of the legislative initiative by citizens (Journal of Laws 1999, no. 62, item 688).

Act of 11 July 2014 on petitions (Journal of Laws 2018, item 870).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

Decision No. 54 of the Marshal of the Sejm of 13 November 2019 on the authorisation of Deputy Marshals of the Sejm to perform certain tasks of the Marshal of the Sejm (not published).

Order No. 10 of the Chief of the Chancellery of the Sejm of 25 March 2002 on the organisational rules of the Chancellery of the Sejm (not published).

Resolution of the Sejm of the Republic of Poland of 30 July 1992 – Rules of Procedure of the Sejm of the Republic of Poland (Official Gazette of the Republic of Poland “Monitor Polski” 2021, item 483, as amended).

Resolution of the Sejm of the Republic of Poland of 12 June 2015 amending the Rules of Procedure of the Sejm of the Republic of Poland (Official Gazette of the Republic of Poland “Monitor Polski” 2015, item 550).

Resolution of the Senate of the Republic of Poland of 20 November 2008 amending the Rules of Procedure of the Senate (Official Gazette of the Republic of Poland “Monitor Polski” 2008, no. 90, item 781).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.5.139-154
Data publikacji: 2022-12-30 20:25:46
Data złożenia artykułu: 2022-11-14 00:46:57


Statistics


Total abstract view - 267
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Piotr Kędziora

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.