The Impact of Intra-Group Relations on the Amount of the Tax on Certain Financial Institutions

Paweł Szczęśniak

Abstract


This study of a scientific and research nature concerns the structure of the tax on certain financial institutions. The essence of the subject of research as a scientific problem focuses on the assessment of the impact of intra-group relations between companies on the amount of the tax on certain financial institutions. The main objective of the paper is to analyse how intra-group relations are defined in relation to the rules for creating definitions of legal terms. A lack of proper linkage of legal and factual relations between undertakings and the tax law rules, as determined by the legal-dogmatic method and jurisprudence analysis, may lead to discriminatory or preferential differentiation. The article attempts to prove the thesis that in the light of the provisions of the Act on the tax on certain financial institutions, there is a problem of privileging groups of companies in which, in addition to a domestic entity, which is a taxpayer, members are also those having its registered office or place of management outside the territory of the Republic of Poland. The article contains legislative recommendations that should improve the provisions of the Act on the tax on certain financial institutions. Despite the fact that the article deals with a dogmatic analysis of Polish tax law, the conclusions drawn from it may be of universal importance in relation to the principle of equality understood as the obligation to treat entities in a similar situation equally, without differentiations, either discriminatory or preferential.


Keywords


tax law; financial institutions; tax on certain financial institutions, groups of companies

References


LITERATURE

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009.

Bogucki S., Komentarz do art. 5 u.p.n.i.f., [in:] A. Bogucki, S. Bogucki, Podatek od niektórych instytucji finansowych. Komentarz, Legalis 2022.

Borszowski P., An Organised Part of an Enterprise: The Legal Definition Limiting the Imprecision, “Studia Iuridica Lublinensia” 2019, vol. 28(4), DOI: https://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.4.9-19.

Borszowski P., Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2010.

Borszowski P., Pojęcie podatku i prawa podatkowego, [in:] Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, eds. P. Borszowski, Warszawa 2020.

Borysiak W., Bosek L., Komentarz do art. 32 konstytucji, [in:] Konstytucja RP. Komentarz, eds. M. Safjan, L. Bosek, vol. 1, Warszawa 2016.

Chowaniec J., Podstawa opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych, “Co do Zasady. Studia i Analizy Prawne” 2021, no. 2.

Cień K., Konstrukcja podatku, [in:] Prawo finansowe, ed. A. Hanusz, Warszawa 2022.

Frąckowiak J., Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej, [in:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, eds. L. Ogiełło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.

Gizbert-Studnicki T., Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków 1978.

Głuchowski J., Grabka T., Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, [in:] Problemy finansów i prawa finansowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Chojna-Duch, ed. M. Bitner, Wrocław 2021.

Hanusz A., Ochrona interesu publicznego w procesie stanowienia prawa finansowego, “Przegląd Sejmowy” 2020, no. 1, DOI: https://doi.org/10.31268/PS.2020.04.

Hanusz A., Ogólne zagadnienia prawa finansowego, [in:] Prawo finansowe, ed. A. Hanusz, Warszawa 2022.

Hanusz A., Podatek od nieruchomości, [in:] Źródła finansowania samorządu terytorialnego, ed. A. Hanusz, Warszawa 2015.

Hanusz A., Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych w Polsce, Lublin 1996.

Kostecki A., Elementy konstrukcji instytucji podatku, [in:] System instytucji prawno-finansowych PRL, red. M. Weralski, vol. 3, Warszawa 1985.

Liebscher T., [in:] Konzern- und Umwandlungsrecht. Handbuch – Mustertexte – Kommentar, ed. W. Happ, Köln 2012.

Lutter M., Scheffler E., Schneider U.H., Der Konzern, [in:] Handbuch der Konzernfinanzierung, eds. M. Lutter, E. Scheffler, U.H. Schneider, Köln 1998.

Majdowski F., Podatek od niektórych instytucji finansowych – quo vadis?, “Przegląd Podatkowy” 2016, no. 12.

Malinowski A., Błędy formalne w tekstach prawnych, Warszawa 2020.

Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.

Mastalski R., [in:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017.

Mastalski R., Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym, Wrocław 1973.

Matczyński M., Komentarz do art. 65 TFUE, [in:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, eds. D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, vol. 1, Warszawa 2012.

Olesiak J., Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, Łódź 2020.

Ostrowski K., Prawo finansowe. Zarys ogólny, Warszawa 1970.

Popiołek W., Holding bankowy w świetle przepisów ustawy z 14 VI 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej, [in:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, eds. M. Bączyk, J.A. Piszczek, E. Radomska, M. Wilke, Toruń 1997.

Reniger H., Problem podstawy wymiaru w socjalistycznym podatku rolniczym okresu przejściowego, Toruń 1963.

Rieder B., Huemer D., Gesellschaftsrecht, Wien 2019.

Rosário Anjos M. do, Mimoso M.J., International Procedures to Resolve Dispute in Tax Law, “Juridical Tribune” 2021, vol. 11(1).

Sojak S., Rachunkowość przymiotnikowa, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, no. 62.

Srokosz W., Instytucje parabankowe w Polsce, Warszawa 2011.

Stecki L., Koncern, Toruń 2001.

Stępień K., Pojęcie i zakres polityki rachunkowości w polskich oraz w międzynarodowych regulacjach rachunkowości, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2019, no. 2, DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0980.0205.

Szczęśniak P., Stosunki zależności lub współzależności zakładu ubezpieczeń jako podmiotu podatku od niektórych instytucji finansowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 stycznia 2019 r., II FSK 3243/18, “Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, no. 12.

Walińska E., Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, no. 66.

Włodyka S., Prawo koncernowe, Kraków 2003.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.

Zieliński R., Selected Tax Rules in the Polish Financial Law Literature, “Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” 2022, no. 3, DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.548.

LEGAL ACTS

Act of 29 September 1994 on accounting (Journal of Laws 2023, item 120, as amended).

Act of 29 August 1997 – Banking Law (Journal of Laws 2022, item 2324, as amended).

Act of 27 August 2009 on public finance (Journal of Laws 2022, item 1634, as amended).

Act of 5 November 2009 on cooperative savings and credit unions (Journal of Laws 2022, item 924, as amended).

Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance activity (Journal of Laws 2022, item 2283, as amended).

Act of 15 January 2016 on the tax of certain financial institutions (Journal of Laws 2022, item 1685, as amended).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No. 648/2012 (OJ L 337/1, 23.12.2015).

Treaty on the Functioning of the European Union (OJ C 326/47, 26.10.2012).

CASE LAW AND ADMINISTRATIVE DECISIONS

Individual interpretation of the Head of the National Revenue Administration of 29 March 2018, 0114-KDIP2-3.4016.1.2018.2.MS.

Individual interpretation of the Head of the National Revenue Administration of 21 February 2018, 0114-KDIP2-3.4016.1.2017.1.MS.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 3 July 2019, SK 20/18.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 10 June 2020, K 11/18.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 29 January 2019, II FSK 3087/18.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 29 January 2019, II FSK 3243/18.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 24 April 2019, II FSK 285/19.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 17 December 2019, II FSK 183/18.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 9 December 2020, II FSK 2012/18.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 9 November 2021, III FSK 127/21.

Judgment of the Supreme Administrative Court of 15 February 2022, III FSK 4098/21.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 25 October 2019, III SA/Wa 514/19.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2023.32.2.267-282
Data publikacji: 2023-06-27 10:36:58
Data złożenia artykułu: 2023-03-04 22:05:04


Statistics


Total abstract view - 307
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Paweł Szczęśniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.