Sources of Labour Law from the Perspective of 40 Years of the Labour Code

Łukasz Pisarczyk

Abstract


The article deals with the evolution of labour law sources in Poland (legislation, collective agreements, internal acts issued unilaterally by the employer). Before 1989 the labour law sources were deeply influenced by the specific attributes of the political and economic system in which the dominant role was played by the state as the main owner and the subject organising any and all economic activity. The real social dialogue was non- existent. Nowadays the social dialogue constitutes one of the foundations of the socio-economic system of the Republic of Poland. As a result, working conditions may be determined autonomously by the social partners (the state guarantees the minimum employment standards). On the other hand, the text discusses the most important problems of the contemporary social dialogue in Poland: the weakness of trade unions and elected bodies; a dominant role of the state legislation as well as the limited scope of the application of collective agreements. Finally, the author formulates a number of proposals concerning the future of the labour
law sources.

Keywords


labour; law; source; legislation; collective; agreement; social; dialogue; partners; regulations

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baran K.W., Ogólna charakterystyka ustawodawstwa antykryzysowego na tle funkcji prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 9.

Chmielek E., Źródła prawa pracy (zagadnienia hierarchii norm prawnych), Warszawa – Kraków 1980.

Cudowski B., Zbiorowe zawieszenie treści umownych stosunków pracy, [w:] Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek, Warszawa 2003.

Florek L., Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990.

Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010.

Florek L., Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.

Florek L., Znaczenie układów zbiorowych pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 2.

Gersdorf M., Próba umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu postanowień umów o pracę w polskim porządku prawnym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 1.

Glassner V., Keune M., Crise et politique sociale: la rôle des accords collectifs, „Revue Internationale du Travail” 2012, nr 4.

Gładoch M., Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy, Toruń 2014.

Goździewicz G., Układy zbiorowe pracy jako podstawowy instrument działalności związków zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010.

Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013.

Hasiec M., Liszcz T., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, cz. 1, Lublin 1978.

Kaczyński L., Wpływ art. 87 Konstytucji na swoiste źródła prawa pracy (Uwagi wstępne), „Państwo i Prawo” 1997, nr 8.

Kaczyński L., Zasada uprzywilejowania pracownika, „Państwo i Prawo” 1984, nr 8.

Lewandowski H., Nowelizacja prawa o układach zbiorowych pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 1.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2012.

Liszcz T., Swoboda umów w prawie pracy, [w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga Pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, red. M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk 2012.

Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006.

Salwa Z., Prawo pracy PRL w zarysie, Warszawa 1989.

Salwa Z., Przemiany prawa pracy początku stulecia a jego funkcja ochronna, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002.

Sanetra W., Konstytucyjne prawo do rokowań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 12.

Sanetra W., Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia w świetle Konstytucji RP, [w:] Prawo pracy. Z aktualnych zagadnień, red. W. Sanetra, Białystok 1999.

Seweryński M., Polish Labour Law. From Communism to Democracy, Warszawa 1999.

Seweryński M., Problemy legislacyjne zbiorowego prawa pracy, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Stelina J., Nowa koncepcja reprezentatywności organizacji związkowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 6.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980.

Torres R., Des réponses partielles à la crise: coûts socio-économiques et implications pour l’action publique, „Revue Internationale du Travail” 2010, nr 2.

Wagner B., Zakres swobody umów w pracowniczym stosunku pracy, Kraków 1986.

Włodarczyk M., [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.

Wratny J., Porozumienia zbiorowe – czy dekompozycja prawotwórstwa zakładowego?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 7.

Wratny J., W stronę jednolitego porozumienia zakładowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 11.

Wratny J., Zakres przedmiotowy układów zbiorowych pracy w świetle przepisów prawa pracy, [w:] Układy zbiorowe w demokratycznym ustroju pracy, Warszawa 1997.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.69
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:54
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 11:35:03


Statistics


Total abstract view - 559
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Łukasz Pisarczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.