Źródła prawa pracy z perspektywy 40 lat obowiązywania Kodeksu pracy

Łukasz Pisarczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł ukazuje ewolucję źródeł prawa w Polsce (ustawodawstwo, porozumienia zbiorowe, jednostronne akty wydawane przez pracodawców). Przed 1989 r. system źródeł prawa pracy pozostawał pod wpływem specyficznych cech dawnego ustroju politycznego i gospodarczego, w którym państwo było głównym właścicielem oraz podmiotem decydującym o funkcjonowaniu gospodarki. Rzeczywisty dialog społeczny nie istniał. Obecnie dialog społeczny stanowi jeden z fundamentów ustroju państwa. W rezultacie warunki zatrudnienia mogą być kształtowane autonomicznie przez partnerów społecznych (państwo gwarantuje minimalne standardy zatrudnienia). Jednocześnie w artykule wskazano charakterystyczne problemy współczesnego dialogu społecznego: słabość związków zawodowych i przedstawicielstw wybieranych, dominację ustawodawstwa oraz mały zakres objęcia pracowników postanowieniami porozumień zbiorowych. Ponadto autor formułuje pewne wnioski na przyszłość.

Słowa kluczowe


praca; prawo; źródło; ustawodawstwo; zbiorowy; porozumienie; socjalny; dialog; partnerzy; regulacje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran K.W., Ogólna charakterystyka ustawodawstwa antykryzysowego na tle funkcji prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 9.

Chmielek E., Źródła prawa pracy (zagadnienia hierarchii norm prawnych), Warszawa – Kraków 1980.

Cudowski B., Zbiorowe zawieszenie treści umownych stosunków pracy, [w:] Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek, Warszawa 2003.

Florek L., Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990.

Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010.

Florek L., Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.

Florek L., Znaczenie układów zbiorowych pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 2.

Gersdorf M., Próba umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu postanowień umów o pracę w polskim porządku prawnym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 1.

Glassner V., Keune M., Crise et politique sociale: la rôle des accords collectifs, „Revue Internationale du Travail” 2012, nr 4.

Gładoch M., Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy, Toruń 2014.

Goździewicz G., Układy zbiorowe pracy jako podstawowy instrument działalności związków zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010.

Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013.

Hasiec M., Liszcz T., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, cz. 1, Lublin 1978.

Kaczyński L., Wpływ art. 87 Konstytucji na swoiste źródła prawa pracy (Uwagi wstępne), „Państwo i Prawo” 1997, nr 8.

Kaczyński L., Zasada uprzywilejowania pracownika, „Państwo i Prawo” 1984, nr 8.

Lewandowski H., Nowelizacja prawa o układach zbiorowych pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 1.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2012.

Liszcz T., Swoboda umów w prawie pracy, [w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga Pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, red. M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk 2012.

Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006.

Salwa Z., Prawo pracy PRL w zarysie, Warszawa 1989.

Salwa Z., Przemiany prawa pracy początku stulecia a jego funkcja ochronna, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002.

Sanetra W., Konstytucyjne prawo do rokowań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 12.

Sanetra W., Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia w świetle Konstytucji RP, [w:] Prawo pracy. Z aktualnych zagadnień, red. W. Sanetra, Białystok 1999.

Seweryński M., Polish Labour Law. From Communism to Democracy, Warszawa 1999.

Seweryński M., Problemy legislacyjne zbiorowego prawa pracy, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006.

Stelina J., Nowa koncepcja reprezentatywności organizacji związkowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 6.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980.

Torres R., Des réponses partielles à la crise: coûts socio-économiques et implications pour l’action publique, „Revue Internationale du Travail” 2010, nr 2.

Wagner B., Zakres swobody umów w pracowniczym stosunku pracy, Kraków 1986.

Włodarczyk M., [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.

Wratny J., Porozumienia zbiorowe – czy dekompozycja prawotwórstwa zakładowego?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 7.

Wratny J., W stronę jednolitego porozumienia zakładowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 11.

Wratny J., Zakres przedmiotowy układów zbiorowych pracy w świetle przepisów prawa pracy, [w:] Układy zbiorowe w demokratycznym ustroju pracy, Warszawa 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.69
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:54
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 11:35:03

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Łukasz Pisarczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.