The Labour Code and Law of European Union

Walerian Sanetra

Abstract


The law of European Union had and still has a different impact on the our Labour code and on this function too. These impact on the shape actual of Labour code is more least then before the access to the European Union. The implementation of unions labour law was caused the decrease the quality of legislative on his technical side but – what’s more important – the implementation of union labour law influence on the high level protection the interests ours employees.

Keywords


Labour code; labour law of European Union; protection of employees

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bocianowski A., Konieczne zmiany w polskim prawie pracy w zakresie umów na czas określony – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2014 r. w sprawie C – 38/13, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 4.

Florek L., Zgodność polskiego prawa pracy z prawem europejskim, [w:] Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004.

Gersdorf M., Przyszłość umowy na czas określony stoi pod znakiem zapytania. Orzeczenie TSUE w sprawie Nierodzik i jego konsekwencje teoretyczne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 11.

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2014.

Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2013.

Łapiński K., Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Warszawa 2013.

Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowej na polskie prawo pracy, Kraków 2006.

Różańska-Prawdzik A., System równoważnego czasu pracy, Białystok 2015 (maszynopis rozprawy doktorskiej).

Rylski M., Ochrona pracowników przed nadużywaniem terminowego zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 8.

Sanetra W., Europeizacja prawa pracy a źródła polskiego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 6.

Sanetra W., Polskie prawo pracy pod wpływem prawa wspólnotowego – ogólne dylematy i uwarunkowania, [w:] Europeizacja polskiego prawa pracy, red. W. Sanetra, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.81
Data publikacji: 2015-09-09 12:11:55
Data złożenia artykułu: 2015-09-08 11:39:50


Statistics


Total abstract view - 648
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Walerian Sanetra

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.